Wednesday, May 25, 2016

ခ်မ္းသာလိုသူ နည္းလမ္းယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္


 လူ႔ဘုံေလာက လူ႔ဘ၀ကို ေရာက္လာၾကေသာ လူသားတုိ႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းကုိမလိုလားပဲ ခ်မ္းသာျခင္းကိုသာ ေတာင့္တရွာေဖြၾကေလသည္။ လ႔ူေလာကတြင္ ခ်မ္းသာျခင္းဟုဆိုရာ၀ယ္  ကုိယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေလသည္။ အဘယ္ခ်မ္းသာျခင္းကို ခ်မ္းသာျခင္းအစစ္ဆုိရာတြင္ “စိတ္ေထာင္းေတာ့ ကိုယ္ေၾက စိတ္ပ်ိဳေတာ့ကိုယ္ႏု” ဟူေသာစကားပုံကို လူတိုင္းၾကားသိၿပီးသည့္ အတိုင္း လူတိုင္းစိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္းကို မွတ္သားခဲ့ရဖူးေလသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းသည္ မည္မွ်အထိ အေရႀကီးသနည္းဟုဆိုုိရလွ်င္ စိတ္ႏွင့္ခႏၶာသည္ ေရခြက္ႏွင့္ေရဥပမာကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို အေလးမထားပဲ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္းကိုသာ အေရးထားၾက ေလေသာေၾကာင့္  ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းဥစၥာရတနာေတြ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကေသာ္လည္း လိုတိုင္းမရေတာင့္တတိုင္းမလာပဲ လူ႔ေလာကႀကီးမွာ အရႈံးပြဲႀကီးႏွင့္ ဘ၀ရံႈးရသူေတြ မ်ားစြာရိွေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႔လူ႔ဘ၀ရရိွစဥ္မွာ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းသည္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာျခင္းသည္လည္း အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္းကို နားလည္ထားရေပမည္။ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကို လိုလားေတာင့္တလိုသူသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာေရးတရားမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစတနာသဒၶါတရား ထက္သန္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း စာေပ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကိုရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းသည္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကဲ့သုိ႔ ခက္ခဲသည့္အရာမဟုတ္ေပ။ လူတိုင္းတြင္ ခ်မ္းသာဖို႔ရန္အခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေလသည္။ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵရရွိရန္သာလိုအပ္သည္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာလိုသူသည္ ကံအား၊ ဥာဏ္အား၊ ၀ီရိယအား သာမက ခ်မ္းသာဖို႔နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးၿပီး ဆရာေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းရွိရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ပါသည္၊ စာေရးသူအေနျဖင့္ လူသားတို႔ခ်မ္းသာဖို႔ရန္ ေတြ႔ရွိထားသည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားေတြကို စာရႈသူမ်ား ေလ့လာသိရွိႏုိင္ရန္ တင္ျပရလွ်င္ ခ်မ္းသာလုိသူတိုင္း လုပ္ရမည့္အေရးႀကီးဆုံး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာျပတ္သားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာလွ်င္ “ငါရွာေဖြလို႔ရသမွ် ၀င္ေငြရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုဟာ ငါ့ရဲ႕စုေငြဟုသႏၷိဌာန္ခ်ရမည္“ ျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္မႈရလိုသူတုိင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ဥပေဒသ(၅)ရပ္မွာ
၁။ မိမိရရွိေသာ၀င္ေငြ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံကုိ မိသားစုအနာဂါတ္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သူသည္ စီးပြားဥစၥာမ်ား တုိးပြားလာျမဲျဖစ္သည္။
၂။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ သူ႔ကိုအက်ိဳးရွိေအာင္ခိုင္းေစတတ္သူ လက္တြင္းသာႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေပးၿပီး အဆမ်ားစြာတိုးပြားလာေစသည့္ သေဘာရွိသည္။
၃။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ကၽြမ္းက်င္သူတို႔၏ အကူအညီကိုယူ၍ ၎တို႔၏ အႀကံဥာဏ္အတိုင္းဂရုတစိုက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကုိင္သူထံတြင္၌သာ မွီကပ္ေနတတ္သည္။
၄။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ ကိုယ္တိုင္လည္း မကၽြမ္းက်င္၊ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ သူတုိ႔ကုိလည္း အားမေပးေသာသူထံတြင္ ေလွ်ာ့က်ေပ်ာက္ကြယ္သြားစၿမဲျဖစ္သည္။
၅။ စီးပြားဥစၥာဟူသည္ လြန္ကဲစြာ အျမတ္ရလိုသူမ်ား၊ လူလိမ္လူညာစကား နားေယာင္တတ္သူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးစြာ မဆင္မျခင္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္သူတို႔ထံမွ ေရွာင္ခြါသြားစၿမဲျဖစ္သည္။
အထက္ပါ ဥပေဒသကို ေသခ်ာက်နစြာစဥ္းစားၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးပါက ေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္လိုေသာသူတိုင္း လိုက္နာရမည့္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ အိပ္ထဲကို ၀င္လာသည့္ ပိုက္ဆံ ၁၀ ျပားမွ ၉ ျပားကိုသာသုံးပါ။
၂။ အသံုးစရိတ္မ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
၃။ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသမွ်ကို တိုးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
၄။ မိမိ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကို မဆံုးရံႈးေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ။
၅။ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ပါ။
၆။ မိမိ၏ပံုမွန္၀င္ေငြကို အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
၇။ မိ္မိ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ၿပီး ၀င္ေငြကို ရွာေဖြပါ။
ဒီနည္းလမ္းမ်ားကို စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္အတြက္ ကိစၥတစ္ခုခုၿပီၤးေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ျပင္းထန္သည့္ လိုအင္ဆႏၵရွိရမည္။ ၎သည္ ပထမဦးဆံုး အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ လူအမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ သူ႔ဘ၀အၿမဲရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာမိမိကိုယ္ကို ေလးစားဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာလိုေသာသူသည္ လူတိုင္းခ်မ္းသာႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္ကို လက္မလႊတ္ၾကေစရန္အတြက္ အထက္ပါအခြင့္အလမ္းမ်ားအား မိမိကုိယ္တိုင္ရယူၿပီး အမိအရအသုံးခ်ကာ လူ႔ဘုံေလာက လူ႔ဘ၀တြင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကပါဟု ေရးသားတင္ျပရင္း အဆံုးသတ္လိ္ုက္ရပါသည္။

က်မ္းကိုး။ ။ ေဘဘီလံုမွ အခ်မ္းသာဆံုးလူ။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြPowered by Blogger.