Thursday, October 4, 2018

ပညာႏွင့္ ပညာ၏တန္ဖိုး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄)ရက္


“ ဥစၥာဟူသည္ မ်က္လွည့္မ်ိဳး၊ ပညာဟူသည္ ျမတ္ေရႊအိုး “ ဟူေသာစကားကိုလူတိုင္းလိုလိုသိဖူးၾကားဖူး ၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုစကားသည္ မွန္သည္ထက္မ်ားစြာပိုေနေသာစကားျဖစ္သည္။ ပညာကေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျပဳမွသာလ်ွင္ လူတစ္ဦး၏ ႀကိဳးစားမႈမွာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ပညာႏွင့္တူေသာဥစၥာသည္ မရွိေပ။ လူတိုင္းတို႔၏ဘဝတြင္ ပညာသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုစာေပျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ေႏွာင္းေခတ္လူတို႔ေ၀ဖန္ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ရန္အတြက္အသိပညာအတတ္ပညာမ်ားကိုအေမြအျဖစ္ ထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုစာေပမ်ားကိုေလ့လာဆည္းပူးသင္ယူၾကျခင္းျဖင့္ “ပညာျပည့္ဝႏွလံုးလွ”အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။

ပညာဟုဆိုရာတြင္ စာအုပ္စာေပမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွလည္းေကာင္း ၾကားနာသင္ယူမွတ္သားရေသာသုတပညာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္နားလည္ႏိုင္ေသာပကတိပညာဟူ၍ ပညာႏွစ္မ်ိဳးရွိေပသည္။ ထိုစာေပႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ပကတိပညာကားသင္ယူရန္ လြန္စြာခက္ခဲေပသည္။ ထိုပညာကားအသိပညာေပၚ တည္မီွ၍ မိမိ၏အတြင္းစိတ္သ႑န္ကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစျခင္း ျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လယ္တီေတာ္ဆရာႀကီးက “ ရြတ္တတ္ဖတ္တတ္တာမွ်ႏွင့္တတ္သည္မမည္၊ ဝမ္းတြင္းဥာဏ္ သေဘာေပါက္မွ တတ္သည္မည္”ဟုဆိုမိန္႔ျမြတ္ၾကားခဲ့ေပသည္။ ယင္းေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ သုတပညာကိုေရာ၊ ပကတိပညာကိုပါ တတ္သိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾက ရေပမည္။

ပညာရွာရာတြင္ အခ်ိန္အခါေနရာမေရြးသင့္ပါ။ ပညာသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာအလုပ္တို႔ႏွင့္ အမ်ားဆံုးဆက္သြယ္ေနေပသည္။ ပညာကိုဆည္းပူး၍ မကုန္ႏိုင္ေပ။ အခါအခြင့္သင့္လွ်င္ သင့္သလိုရသမွ် ပညာမ်ားကိုေလ့လာဆည္းပူးၾကရေပမည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုးပညာကိုသင္ယူေလ့လာေနၾကရေပမည္။ ပညာသင္ၾကားရန္ အရြယ္လြန္သည္ဟုမရွိေပ။ ပညာသည္ လူသားတို႔အားေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေနထိုင္မႈ ေလာကဓံတရားတို႔၏ အေျခခံကိုသိရွိနားလည္ေစသည္။ ထို႔မွတစ္ဆင့္တက္၍ ဆင္ျခင္တံုတရားကိုရရွိေစသည္။ ထို႔သို႔ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား၍ ပညာကိုသူ႔ေနရာႏွင့္သူသံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္လည္းပညာ မ႑ိဳင္ႀကီးကိုပို၍ႀကီးက်ယ္သည္ထက္ ႀကီးက်ယ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္သြားႏိုင္ေပမည္။

ပညာႏွင့္ျပည့္စံုသူသည္ လူအမ်ား၏အလယ္တြင္ ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ ရဲရင့္စြာေျပာရဲဆိုရဲပါသည္။ ဥာဏ္ပညာေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ေလးစားျခင္းကိုခံရသည္။ လူအမ်ားကိုေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အ ရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသည္ လူအေပါင္းတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔အဓိကက် ေသာပညာကိုရရွိထားျပန္ပါကလည္းထိုပညာကိုအလဲြသံုးစားမလုပ္ တရားလမ္းမွန္က်ေအာင္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးေပၚထြက္သျဖင့္ ထိုသူတစ္ဦးတည္းအတြက္သာမကထိုသူအားအမွီျပဳ၍ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကိုလည္း ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာတည္၍ အဆင့္ဆင့္ပြားကာေလာကသံသရာႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးကိုတိုး၍သာေပၚေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ပညာဗဟုသုတသည္ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထုိရတနာ၏ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ပညာသည္အျခားမည္သည့္အရာႏွင့္မွ်မတူ၊ အရာရာထူးျခားကဲသည္သာျဖစ္သည္။ ပညာရွိတစ္ေယာက္သည္ စကားမေျပာခင္ သူမည္သို႔ေျပာသင့္သည္ကိုမေျပာခင္ကစဥ္းစားေသာ္လည္း ပညာမဲ့သူမွာကားစကားေျပာၿပီးမွ သူဘာေျပာခဲ့သည္ကို ျပန္၍စဥ္းစားေပသည္။ ပညာရွိသူသည္ သူဘာမွမသိသည္ကိုေကာင္းစြာသိေသာ္လည္းဗဟုသုတကင္းမဲ့သူကားသူ႔ကိုယ္သူအရာရာသိသည္ဟုထင္တက္ေစသည္။ ပညာသည္ လူတစ္ေယာက္အားမည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုအမွားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသလိုျပည့္ဝေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္လည္း ျမွင့္တင္ေပးေလသည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ထားရာ ဘ႑ာတိုက္ကိုဖြင့္ႏိုင္ေသာေသာ့ကိုရရွိသည္ႏွင့္တူ၏။ ဘာသာအရပ္ရပ္ကိုတတ္ေျမာက္ျခင္းမွာတိုက္ခန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဖြင့္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပညာတည္းဟူေသာေသာ့ကိုရရွိရံုႏွင့္ ကိစၥၿပီးသည္မဟုတ္ေသး။ ရတနာတိုက္ခန္းသို႔ သြားေရာက္ဖြင့္ယူသံုးစြဲျခင္းတည္းဟူေသာေ၀ဖန္ႏိႈင္းခ်ိန္ျခင္း၊ လံု႔လဝီရိယစသည္တို႔ကိုလိုအပ္သည္ကိုလည္းသတိမႈၾကရာသည္ ဟုပညာရွိႀကီးတစ္ဦးကေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတတ္လိုေသာပညာကိုေလ့လာဆည္းပူးရာတြင္ လံု႔လဝီရိယကိုေရွ႕ထား၍ ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အစမွအဆံုးတိုင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာတတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ ပညာတစ္ခုကိုသင္ၾကားရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကရေပမည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ပင္ ပညာကိုသင္ၾကားရာ၌ဇြဲ၊ လံု႔လရွိေစရန္ အဓိကတိုက္တြန္းအားေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။ ငါမတတ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီဟုစိတ္ကိုေလွ်ာ့သည္ႏွင့္အတူ ႀကိဳးစားလိုေသာဇြဲပါ ေပ်ာက္ပ်က္ရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ပညာကိုေလ့လာသည္ျဖစ္ေစရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခိုင္မာစြာထားရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ပညာသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္သည္သာမက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈအတြက္ပါ အေရးႀကီးေပသည္။ ပညာသည္ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔၌သီးသန္႔စီအက်ံဳး၀င္ေနသည္။ ေရွးယခင္က ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးတို႔သည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိအသိပညာအတတ္ပညာစာေပ အေျမာက္အျမားကိုအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျပန္ဆို၍ ပညာကုန္ၾကမ္းျဖည့္တင္းခဲ့ၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္ႀကီးပြားေစရန္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ားကိုယခုထက္ပို၍ ဘာသာျပန္ဆိုေရးသားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုေခတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ကမာၻေပၚ၌စာအုပ္ေကာင္းမ်ားစြာထြက္ ေပၚေနေပၿပီ။

“ပညာဆည္းပူးျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ ယခုအခ်ိန္သည္ ပညာသင္ယူရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္၏။ မိမိေရာက္ရွိေနေသာေနရာသည္ ပညာဆည္းပူးရန္ ေနရာျဖစ္၏” ဟုသေဘာထားကာပညာကိုရွာမီွးၾကရေပသည္။ မိမိႏိုင္ငံသားမိတ္ေဆြမ်ားလည္းပညာရွာျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕လာေအာင္၊ စာမတတ္ေသးသူမ်ားတတ္ ေျမာက္လာေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ကိုေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရေပမည္။

ခြန္ေက်ာ္ဦး
ကိုးကားခ်က္ - ပညာ့လက္သံ စာအုပ္
Powered by Blogger.