Friday, July 13, 2018

ေက်ာင္းသားႏွင့္ အားကစား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၃)ရက္


ေက်ာင္းသားဆိုသည္မွာပထမအရြယ္္ႏုနယ္ခ်ိန္၌ပညာဆည္းပူးပန္းသို႔ခူးေနေသာႏိုင္ငံ၏ ရင္ေသြးရင္ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ အားကစားဆိုသည္ကားလူသားတို႔၏ ဘ၀ကို စြမ္းေျမာက္ေစရန္၊ ထြန္းေပါက္ေစရန္ အထိေရာက္ဆံုးအကူအညီေပးႏိုင္သည့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာႏွင့္တည္ေဆာက္မည့္ဘ၀အတြက္ အားကစားကိုထပ္ေလာင္းေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္တို႔၏ အနာဂတ္ကိုပိုမိုလွပတင့္တယ္ေအာင္ ဖန္းတီးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္အားကစားကားခြဲျခား၍ မရေကာင္းေသာအရာတည္း။

ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္သည္ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း တစ္စႏွင့္တစ္စတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီေက်ာင္းသားႏွင့္ အားကစားသည္လည္းပိုမို၍ယွဥ္တြဲေပါင္းစည္းမိၾကေတာ့သည္။ အားကစားသည္ ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ အားထားသင့္ေသာအေရးပါသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းစာသင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ လက္ခံလာၾကသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားျခင္းသည္ စာသင္သားတို႔၏ အသိဥာဏ္ကိုပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေထာက္အကူေပးရံုသာမကက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ျခင္းကိုပါ ေပးႏိုင္ေၾကာင္းဖရားဗယ္ႏွင့္ မြန္တက္ ဆိုးရီးဟူေသာကေလးမ်ား၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပညာရွင္ႏွစ္ဦးကဆိုခဲ့သည္။

လူသားတို႔၏ ဘ၀တြင္ က်န္းမာစြာေနထိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ အာေရာဂ်ံပရမံအာဘံဟု ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ကေဟာ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ရာက်န္းမာျခင္းသည္ ဘ၀တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာလာဘ္ႀကီးတစ္ပါးပင္ျဖစ္ၿပီးထိုက်န္းမာျခင္းသည္အားကစားကဖြဲ႕စည္းဖန္းတီးေပးသည့္ လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေသာ ခႏၵာကိုယ္၌သာတက္ၾကြရြင္လန္းေသာ စိတ္ဓါတ္ကိန္း၀ပ္မည္ျဖစ္သည္။ “ကိုယ္က်န္းမာမွ စိတ္ရြင္” ဟုလည္းဆိုၾကေပရာက်န္းမာျခင္းသည္ ပညာရွာေဖြျခင္း၏ ပင္မအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားလွပါေတာ့သည္။

ရြင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ ထက္ျမက္ေသာဦးေႏွာက္တို႔ရွိမွသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုအလြယ္တကူမွတ္သားေလ့က်င့္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ဗလငါးတန္တြင္ ဥာဏဗလသည္ အေရးၾကီးေသာ္လည္းဤဥာဏဗလဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ကာယဗလသာအကူအညီေပးရေပသည္။ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆိုသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ အေျခခိုင္ခဲ့မွသာေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သစ္ေကာင္း၊ ၀ါးေကာင္းႏွင့္ ေဆာက္မွသာအိမ္ေကာင္းကို ရရွိႏိုင္ေေပ၏။ အုတ္ေကာင္း၊ အဂၤေတေကာင္းႏွင့္ ေဆာက္မွသာတိုက္ေကာင္းကိုရႏိုင္၏။ လွပေကာင္းမြန္ထက္ျမက္ေသာဘ၀တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ရန္မွာလည္း ေကာင္းေသာက်န္းမာျခင္းကသာဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းကင္းခဲ့လ်ွင္ ပညာတတ္၍ ခ်ည္႔နဲ႔ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသာျဖစ္လာၾကၿပီး ဤေက်ာင္းသားမ်ား အလုပ္ခြင္သို႔၀င္ေရာက္လာလ်ွင္ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ခ်ဴခ်ာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္လာၾကေပလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ မေပ်ာ္ပိုက္ရျခင္းမွာ ကစားခုန္စားျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ၏ေက်ာင္းသားဘ၀ႏွင့္ ပညာေရးေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ ပညာဥာဏ္ဘက္မွ အခြင့္အလမ္းရ၍ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့သေလာက္ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းမရခဲ့၍ မ်ားစြာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ရေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဆိုပါသည္။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အားကစားရံုသည္ မရွိမျဖစ္ပင္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔အခါတြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အားေပးကူညီမူျဖင့္ အားကစားႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနည္းျပဆရာ/ဆရာမမ်ားစြာကို သင္တန္းပို႔ခ်လ်က္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔လြတ္ေပး၏။ အားကစားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ေပး၏။ ေႏြရာသီအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အားကစားသင္တန္းမ်ားလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေမြးဖြားေပးႏိုင္၏။ ေက်ာင္းအလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္သာမက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ထိ ေက်ာင္းသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးခဲ့၏။ ၁၉၈၉တြင္ ျမစ္ႀကီးနား၌လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၀ တြင္ ပုသိမ္၌လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၁ တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၌လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၂ တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၃ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အားကစားသည္ ကိုယ္ခႏၵာ၏ ႀကံ႕ခိုင္မူကိုသာမက စိတ္ဓါတ္၏ အရည္အခ်င္းကိုပါ ျမင့္မားေစရန္ တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ကူညီေပးႏိုင္ေသး၏။ လူအပါအ၀င္ သက္ရွိအားလံုးသည္ အားကစား၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ လႈပ္ရွားျခင္း၊ ကစားျခင္းမွ မကင္းလြတ္ႏိုင္ေပ။ ဤသို႔လႈပ္ရွားကစားျခင္းသည္ကပင္ ဘ၀ေရးတြက္ အေျခခံက်ပါသည္။ လူမဆိုထားႏွင့္ ေၾကာင္ကေလးမ်ား ေဆာ့ကစားျခင္းသည္ပင္ ႀကီးလာေသာအခါ အစာျဖစ္ေသာ ၾကြက္ကို ဖမ္းယူႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခြးကေလးမ်ား ေဆာ့ကစားျခင္းသည္လည္း ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ခုခံတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေနသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကစားျခင္းသည္လည္းေနာင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္မႈရယူေနျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အေျမွာ္အျမင္ႏွင့္ ေတြးေတာႏိုင္လာျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာလာျခင္း၊ ဥာဏ္ပြင့္လင္းျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းစေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ရရွိလာေစပါသည္။ မိမိႏွင့္ၿပိဳင္ဘက္ကို အထင္လည္း မေသးရ၊ အထင္လည္းမႀကီးရဟူေသာ အားကစားစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္ သာလွ်င္္မြန္ျမတ္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိတတ္လာပါသည္။ အားကစားနည္းဥပေဒကို စည္းကမ္းတက်လိုက္နာရျခင္းျဖင့္ စည္းစနစ္က်စြာ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္ေစပါသည္။ ေဘာလံုး၊ ေဘာလီေဘာစေသာ အားကစားနည္းကမူ တစ္ေယာက္ေကာင္းႏွင့္မရႏိုင္။ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းသည္သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေပး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အားကစားတစ္ခုကို အေျခခံလ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ား၌ ေပါင္းစည္းညီညာတတ္ေသာစိတ္ကို အျမတ္ရရွိျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အားကစား ထူးခြ်န္သည့္ မိမိဂုဏ္သာမဟုတ္၊ မိမိေက်ာင္း၊ မိမိ၏ျပည္နယ္သာမက မိမိ၏ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ ျဖစ္သည္ကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိုင္းကလည္း သိၾကသည္ပင္။ “ငယ္ရြယ္ႏုေသာအားမေမ့ျငားႏွင့္၊ ရင္ဖ်ားကုန္စင္ တတ္ေျမာ္ျမင္ကတစ္ခုမွ်လွ်က္ အသက္ေမြးေက်ာင္း ျဖစ္တံု႔ေရွာင္၏” ဟူေသာဆံုးမစာအတုိင္းပင္ ယုတ္စြအဆံုးအသက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခုဟုပင္ဆိုႏိုင္ပါေသးသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ လူႀကီးျဖစ္ေစ၊ လူငယ္ျဖစ္ေစအားကစား၏ အသီးအပြင့္မ်ားကိုရရွိခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အားကစား၀ါသနာကို အျမစ္မွစ၍ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုတံဖ်ာႏွင့္ ႏွက္မွဥာဏ္ပညာထြက္မည္ဟုယံုၾကည္လွ်င္ မွားမည္ျဖစ္သည္။ အားကစားသည္သာေက်ာင္းသားတို႔အတြက္ အရာရာကိုဖန္းတီးေပးႏိုင္ေသာအစြမ္းသတိၱအမွန္ရွိ၏။

အားကစားလႈပ္ရွားမႈျဖင့္သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေသာကိုယ္၊ တတ္ၾကြရြင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကို ေျဖာင့္ျဖဴးစြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္တစ္ဦး၏ဆုရစာစီစာကံုးစာအုပ္မွကိုးကားပါသည္။
ခြန္ေက်ာ္သန္း
မ်င္,မိုရ္္ေဟ့,
Powered by Blogger.