Tuesday, December 18, 2018

ဇြဲရွိမွ ေအာင္ျမင္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္


အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ရာတြင္ “ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္”ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ မျဖစ္မေနအဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ “စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္ျခင္း” ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ဇြဲစိတ္” ဟုလည္းေခၚသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ဇြဲစိတ္သည္ သူ၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ႏွင့္ လုံးဝမဆိုင္။ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု မိမိ၏စိတ္ကို တုံးတုံးခ်ဆုံးျဖတ္မႈ၊ မိမိကုိယ္ကို ယုံၾကည္မႈတို႔ႏွင့္သာဆိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ ဘဝကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္း ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းေသာ္လည္း ယုံၾကည္မႈရွိေသာ ဇြဲစိတ္ကို ေမြးသူမ်ားသာျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ သူတို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာသည္။ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္သည္။

တစ္ခုကိုလိုခ်င္လွ်င္ တစ္ခုကိုေပးရသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ၏ တန္ဖိုးသည္ ဇြဲစိတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဇြဲစိတ္ကို တန္ဖိုးေလွ်ာ့၍ မရ၊ ေစ်းဆစ္၍ မရ အျပည့္ေပးမွရသည္။ ဇြဲစိတ္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ မ်က္ႏွာမလိုက္။ သူ႕ကိုပစ္ပယ္လွ်င္ သူကဒဏ္ခတ္သည္။ သူ႕ကိုေပါင္းသင္းလွ်င္ သူက ဆုခ်သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္က ႏွစ္ႏွင့္ႏွစ္ ေပါင္းလွ်င္ ေလးရသည္။ ကမာၻေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ႀကီးက ေပါင္းလွ်င္လည္း ေလးပင္ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွမေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ သခ်ာၤနိယာမသေဘာတရားႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဇြဲစိတ္သည္လည္း ထိုအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သူကိုမဆို ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးရာတြင္ အၿမဲတမ္းတူညီေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဘဝရတနာ တစ္ပါးဟုပင္ ေခၚႏိုင္ေလာက္သည္။ ဇြဲေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ကို တက္လွမ္းရန္ ေလွကားထစ္ေလးထစ္ရွိ၏။ ၎တို႔မွာ ျပင္းထန္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ရွိရျခင္း၊ ထိုရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျပည့္စုံေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲး၍ ၎အတိုင္း မနားမေန ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ မိတ္ေဆြ၊ အျခားသူတို႔၏ အားေလွ်ာ့ေစတတ္ေသာ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို လက္မခံဘဲ နားပိတ္၍ ထားျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ အႀကံအစည္အတိုင္း ဆုံးခန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမည့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ ထိုအခ်က္ေလးခ်က္ကို ဂရုမူ၍ ဇြဲႏွင့္အလုပ္လုပ္ရသည္။ မိမိကုိယ္ကို ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဇြဲရွိျခင္းမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အထေျမာက္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့အကူအညီျဖစ္၏။

ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ အလုပ္ကို ဇြဲႏွင့္လုပ္ရမည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ကာယအား၊ ဥာဏအားႏွင့္ ဇြဲ လုံးလ ဝီရိယတို႔ကို စိုက္ထုတ္၍ အစဥ္တစ္စိုက္ႀကိဳးစားေနရမည္။ ဇြဲလုံးလရွိျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရသူတိုင္းတြင္ရွိသည့္အရည္အေသြးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးထံတြင္ ဇြဲလုံးလရွိျခင္းဟူသည့္ အရည္အခ်င္းသည္ အၿမဲရွိေနသည္သာျဖစ္၏။ မည္သုိ႔ေသာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔ေသာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စရာမ်ားက လႊမ္းမိုးေနသည္ျဖစ္ေစထာဝစဥ္ ဇြဲေကာင္းဖို႔လိုအပ္သည္။  ေငြေၾကး၊ ရာထူးအဆင့္အတန္း၊ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားျခင္းသည္ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ျခင္း၊ ဇြဲလုံးလရွိျခင္းႏွင့္ ယွဥ္၍မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို အေဝး၌မထားပါႏွင့္။ ယခုလက္ငင္းလုပ္ေသာ အလုပ္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေအာင္ျမင္ရမည္ဟု ဇြဲ၊ လုံးလႀကီးစြာ ထားရေပမည္။ အလုပ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ခိုင္ၿမဲေသာဦးတည္ခ်က္သို႔ ေရာက္ေစေသာ ေလွကားမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္ရာ၌ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာရွိ၏။ ထိုအလုပ္ႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ဖို႔ရန္ ထိုအစိတ္အပိုင္းကေလးမ်ားကို ေရွးဦးပထမ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ရာတြင္ “ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္”ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါ။ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သာ တိက်ပါေစ၊ ယုံၾကည္ခ်က္သာ ခိုင္မာပါေစ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ ျပတ္သားပါေစ၊ စိတ္ဆႏၵသာ ျပင္းျပပါေစ၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ပန္းတိုင္သည္ မွန္းၾကည့္စရာမလိုဘဲ လွမ္းၾကည့္လို႔ရႏိုင္သည့္ လက္တစ္ကမ္းမွာ ရွိေနပါသည္။

နန္းၾကည္ေဌး - ပင္ေလာင္း  (စႏၱာခမ္း)
ကိုးကားခ်က္ - ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စျဖင့္ ႀကီးပြားေရး
Powered by Blogger.