Monday, May 15, 2017

အနာခံမွအသာစံရမည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၅) ရက္


ေလာကရိွလူသားအားလုံးတို႔သည္ အေရးကိစၥမွန္သမွ်ကို တစ္စုံတရာ ရင္းႏွီးႀကိဳးပမ္းမႈ မပါသည့္ တိုင္ေအာင္ အက်ဳိးရလာဒ္ ခံစားရတတ္သည္။ ပစၥည္းတစ္ခုကိုပိုင္ဆိုင္လိုလွ်င္ ထိုက္တန္ေသာတန္ဖိုးကို ေပးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လူတို႔သည္ေအာင္ျမင္မႈသုခခ်မ္းသာကို ရလိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေအာင္ျမင္မႈ တို႔သည္ လြယ္ကူစြာရရိွေလ့ရိွသည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုက္တန္ေသာရင္းႏွီးမႈ၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ရိွမွသာ ရႏိုင္ပါသည္။ ဘ၀ခရီးလမ္းသည္ ပန္းခင္းလမ္းခ်ည္းသာမဟုတ္ေခ်။ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ ခေရာင္းလမ္းမ်ဳိးလည္းႀကဳံရတတ္သည္။ ခေရာင္းလမ္းကိုမေၾကာက္မတမ္းျဖတ္သန္းရဲသူတို႔ သည္ ပန္းခင္းလမ္းႏွင့္ႀကဳံသည့္အခါ သက္ေတာင့္သက္သာ ေလွ်ာက္လွမ္းရုံသာျဖစ္သည္။ ဒုကၡမခံ အသာစံလိုလွ်င္ ၿပီးျပည့္စုံေသာခ်မ္းသာသုခကို ရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ တစ္ခုခုကိုလိုခ်င္လွ်င္၊ ရယူခ်င္လွ်င္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနအရိပ္အလာကို ေနပူကေစာင့္ရသကဲ့သို႔ လူသားအားလုံးတို႔ သည္လည္း အနာခံမွ အသာစံရမည္ျဖစ္သည္။
လူတို႔၏မည္သည့္ကိစၥ အေရးအရာတြင္မဆို အနစ္နာခံႀကိဳးစားမႈလိုအပ္ပါသည္။ ပညာရွာေဖြ ဆည္းပူးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးရာတြင္လည္းေကာင္း အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၎လုပ္ငန္း မ်ား၏ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အဆင့္အတန္း တစ္ခုခုတြင္ ေနရာတစ္ေနရာ အဆင့္တစ္ဆင့္၌ရိွသူမ်ား၏ ဘ၀ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အစဦး၌ အနစ္နာခံႀကိဳးပမ္းခဲ့ပုံမ်ားကိုသာ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အနစ္နာခံႀကိဳးစားရေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရပုံ သာဓကမွာ သဗၺညဳတျမတ္ဗုဒၶသည္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ပါရမီ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရပါသည္။ အနစ္နာခံႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈကိုသာျဖစ္ေစသည္ကို မွတ္သားရပါ သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္လည္း သ႔ူကြ်န္ဘ၀မွ အနာခံဆင္းရဲပင္ပန္းခံကာ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္သူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္အေရးကိစၥမွန္သမွ်တြင္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးဟူ၍ ရိွစၿမဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမွန္မွ် ဂရုမစိုက္ဘဲ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ၀ီရိယကိုအရင္းခံကာ ႀကိဳးစားလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏အနာခံမႈသည္ မိမိအတြက္သာမက ပတ္၀န္းက်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အနာခံမွ အသာစံရမည္ဟူေသာစကားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပညာသင္ၾကား ေနေသာ လူငယ္အေနျဖင့္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ျဖင့္ေအာင္ျမင္   ႏိုင္ရန္အတြက္ ပြဲမ၀င္ခင္ အပင္ပန္းခံ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ရိုးရိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ႀကံ၍ ေလွကားထစ္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတက္ျခင္းျဖင့္ အနာခံကာ မိမိတို႔သြားလိုသည့္ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဒုကၡဟူသည္ သုခအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲအတားအဆီး ဒုကၡတစ္စုံ တစ္ရာကိုေတြ႕ပါက ၀မ္းနည္းပူေဆြးသည့္စိတ္မ်ားေမ့ပစ္ကာ ဒုကၡေရာက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သင္ခန္းစာယူရပါမည္။ အခက္အခဲဟူသမွ်ကို ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေစရန္ အသြင္ေျပာင္းလဲကာ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ အားသစ္အင္သစ္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ သုခပန္းတိုင္စစ္မည္ဆိုပါက ဘ၀ဆူးလမ္းမ်ားပို၍ၾကမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြဲမေလွ်ာ့ေသာသူမ်ား၊ ရိုးရိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ႀကံၿပီး ႀကိဳးစားေသာသူမ်ား အတြက္ ေအာင္ျမင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထုအရိုက္ခံ၍ျပဳလုပ္ျခင္းခံရေသာအုိးသည္ အရည္အေသြးပိုေကာင္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အနာခံျခင္းသည္ အသာစံျခင္းအတြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ဘ၀တြင္ မည္သည့္အလုပ္မ်ားကိုမဆို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာဘ၀ခရီးကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ ၿပီးမွသာလွ်င္ ေအးျမေသာေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိုင္အစစ္အမွန္ကို ရယူတတ္ၾကပါသည္။ ဘ၀ခရီးလမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရယူလိုလွ်င္ အခက္အခဲမ်ာအားလုံးကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ သတၱိ၊ စြဲစြဲၿမဲၿမဲေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ ဇြဲ၊ လုံ႔လဟူေသာ စိတ္ထားတတ္ရန္လိုပါသည္။ ခဏတာသည္းခံျခင္းျဖင့္ အခက္အခဲကိုေက်ာ္လြားၿပီး အပ္သြားရာအပ္ခ်ည္ပါသကဲ့သို႔ အနစ္နာခံႀကိဳးစားမႈ၏ေနာက္တြင္ အသာစံရမႈသည္ဒြန္တဲြလိုက္ပါမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ကိုးကားခ်က္ ။ ။ ေမာင္သန္း၀င္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
ခြန္လိုရုဲင္း

Powered by Blogger.