Wednesday, January 18, 2017

ရိုးရာထံုးစံ ထိန္းသိမ္းရန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္လူ႕ဘ၀ကို ရရိွလာေသာအခ်ိန္ကစ၍ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္မွာ- ဘ၀ေပးတာ၀န္ႏွင့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ဟူေသာ စကားႏွစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစကားႏွစ္ရပ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကား လြန္စြာပင္နက္နဲက်ယ္ျပန္႔လွသည္သာမက မိမိတို႔ျဖစ္တည္လာေသာ လူမ်ိဳးကို အေျခခံကာ မိမိတာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိျဖစ္တည္လာရာ လူမ်ိဳးမွ မိမိစာေပ၊ စကား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈစေသာ အရာအားလံုးကို က်င့္သံုး၊ ေလ့လာ၊ လက္ခံမွသာလ်ွင္ ျဖစ္တည္ရာဘ၀အတြက္ တာ၀န္ေက်မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိျဖစ္တည္ရာလူမ်ိဳးအတြက္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစရန္ မိမိသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းသြီး (ေခၚ) ပအို၀္းေသြးသည္ ခႏၶာတစ္ခုလံုးတြင္ ရိွေနေသာ ေသြးေၾကာအားလံုးထံလည္ပတ္စီးဆင္းေနသည္ကို လူတိုင္းတြင္ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းစာေပကို တတ္ေျမွာက္ေအာင္သင္ၾကားရန္တာ၀န္၊ တတ္ေျမွာက္ၿပီးေသာ ပအို၀္းစာေပကို အၿမဲရွင္သန္ေအာင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး စာေပးစာယူကိစၥမ်ားကို မိမိတို႔ပအို၀္းဘာသာစာေပျဖင့္သာ ေရးသားအသံုးျပဳသင့္သည္။ မွတ္တမ္းေရးသားျပဳစုရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဲြေတာ္က်င္းပရာတြင္ ဖိတ္စာမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္၊ ပင့္ေဆာင္စာမ်ားျပဳလုပ္ေရးသားရာတြင္လည္း မိမိတုိ႔ပအို၀္းစာေပျဖင့္ ေရးသားသင့္သည္သာမက မိမိတုိ႔ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ရံုးသံုးစာမ်ားကို မိခင္ဘာသာစာေပကိုသာ သံုးႏႈန္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၊ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ရေသာ အခါမွသာ အျခားစာေပမ်ားကို သံုးႏႈန္းသင့္ပါသည္။

အေျပာအဆိုကိစၥတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စည္းေ၀းေဟာေျပာျခင္း စေသာကိစၥတြင္လည္း မိမိပအုိ၀္းဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ မိမိစကားကိုသာ အၿမဲတမ္း ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းမွသာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရိွသည့္အျပင္ တည္ၿမဲခိုင္မာလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုထက္မက အၿမဲတမ္းေျပာဆို သံုးႏႈန္းမွသာလ်ွင္ စကားအသြားအလာ၊ အသံအနိမ့္အျမွင့္၊ အသံေနအသံထား၊ ေ၀ါဟာရ မ်ားသည္လည္း ၾကြယ္၀လာမည္။ တစ္ျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကားမ်ားကို တစ္ျခားလူမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳ ေျပာဆိုသည့္အခါမွသာ သံုးႏႈန္းသင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အျခားေသာသူ၏ စာေပ၊ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနမည္ဆိုလ်ွင္ သူတစ္ပါးထံသုိ႔ အစိမ္းသက္သက္(အရွင္လတ္လတ္) ၀င္ေရာက္ကူးေျပာင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ဓေလ့ထံုးစံဟူသည္မွာ မိမိတို႔ ပအို၀္းအိုးစည္၊ ေမာင္း၊ လင္းကြင္း၊ ပုေလြ၊ ဂစ္တာစေသာ အတီးအမႈတ္ဆိုင္ရာမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ပစၥည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အသံမ်ားသည္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအသံမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထိုအရာမ်ားကို အသံုးျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုထက္မက ေရွးလူႀကီးမ်ားမွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ သီဆို၊ ရြတ္ဆိုေနၾကေသာ ပအို၀္းအေခၚ (ေငါ၀္းကဲ ၊ ေငါ၀္းတဲက္၊ ေငါ၀္းေထာ၊ ေငါ၀္းကပ္ )စေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ထိုသို႔သံုးႏႈန္းေနၾကရသည္ႏွင့္ ယခင္ကာလမွ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလအထိေနာင္ကာလတိုင္ေအာင္လည္းေျပာဆိုက်င့္သံုး ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ယခင္ကာလမွ ယခုကာလအထိ ရိွေနေသးေသာ မိမိတို႔၏ ဗံုရွည္အက၊ လက္ဖက္ခူးအကႏွင့္ တီးရီးရီးေရ်ာ့အက စေသာ ခ်စ္စရာရိုးရာအကမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရမည့္အျပင္ ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္လည္း ေဖာ္ထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အခါႀကီးရက္ႀကီးျဖစ္ေသာ သႀကၤန္၊ သီတင္းကၽြတ္အခ်ိန္ခါမ်ားတြင္ မိမိတို႔ထံုးတမ္းစဥ္လာျဖစ္ေသာ လူႀကီးမိဘမ်ားကို လိုက္လံကန္ေတာ့ျခင္း၊ မိမိတို႔၏ေခါင္းေဆာင္၊ ဦးေဆာင္သူမ်ားကို လိုက္လံအရိုအေသေပးျခင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား သြားေရာက္သီလယူျခင္းစသာ ဓေလ့မ်ားသည္ ေကာင္းေသာအစဥ္အလာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမွးမွိန္မသြားေစရန္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္။

ထိုထက္မက ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာအရာမ်ား အတြက္လိုအပ္ေသာရံပံုေငြ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာခ်ေပးေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာျဖစ္ေသာ လမ္းသြယ္မ်ား၊ တံတားငယ္မ်ား၊ ရြာဦးေစတီမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ရြာထံုးစံအရ ေငြေၾကး တစ္အိမ္အနည္းငယ္ အလွဴခံကာ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ႔၍ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသြားၾကသည္။ အဆိုပါထံုးစံမ်ားကို ယေန႔ေခတ္ဒီမိုကေရစီေခတ္( လဲြမွားေသာနားလည္မႈ) ႏွင့္ေရာေထြးကာ မိမိတို႔ရိုးရာထံုးစံမ်ားက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးျဖစ္ေနသည္ကို ျပန္လည္ထိန္းညိွရန္ လိုအပ္ေနသည္။

သမိုင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးေရးတာ၀န္၊ ရပ္ရြာေဒသတာ၀န္၊ ႏိုင္ငံတာ၀န္ စေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္းေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလူမ်ိဳးအားလံုးဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္၊ အေနအထိုင္ အဆင့္မီွေအာင္စေသာ အရာရာျပည့္စံုမႈရိွေစရန္ မိမိတတ္စြမ္းေသာဘက္မွ တတ္အားသမ်ွ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္းထံ၌ တတ္စြမ္းသမွ် ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္  မိမိတို႔ပအို၀္းအဖဲြ႕အစည္းရိွေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။မိမိသည္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ေက်ေစရန္ ထိုအဖဲြ႕အစည္း အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္၊ ခိုင္ၿမဲေအာင္ ၀င္ေရာက္ကူညီရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဘာင္အတြင္း၀င္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ယဥ္ေက်းပ်ဳငွာေသာ အႀကံေပးစကားမ်ားေျပာၾကား ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္း ၀င္ေရာက္ကူညီသင့္ေပသည္။

သို႔မွသာ မိမိျဖစ္တည္ရာလူမ်ိဳးမွ သမိုင္းေပးတာ၀န္၊ ဘ၀ေပးတာ၀န္မ်ားေက်ပြန္ေစရန္ မိမိ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ စာေပအေရးအသား၊ စကားေျပာဆိုသံုးႏႈန္း၊ ႐ိုးရာဗံုေမာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းရင္း အႀကံျပဳလိုက္ရပါသည္။

နန္းေဆာင္းေလေျပ (အံြအား)
Powered by Blogger.