Monday, July 3, 2017

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏စံျပ ပင္ေလာင္းေဒသ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၃) ရက္ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးေနထိုင္ၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရထူထပ္စြာ ေနထိုင္သည္ႏွင့္အညီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းစသည့္(၃)ၿမိဳ႕နယ္ကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

မိမိဘဝ ယေန႔ထိတုိင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျပင္ အျခားေဒသရွိ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသအားလံုးတြင္ က်င္လည္လာခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔က်င္လည္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ မိမိတစ္ဦးတည္းအျမင္ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးသပ္ေဝဖန္ေလ့ရွိသည့္ အက်င့္ရွိ္ေလ၏။ ထိုသို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္လာခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ မိမိ၏စံျပေဒသအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ ပင္ေလာင္းေဒသ၏ က႑တုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ားထက္ပင္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သာလြန္ေနသည္ကို သတိထားမိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၇၆၃-၁၇၇၈) တတိယကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း လက္ထက္တြင္ ဝမ့္ဖာ(ဗန္းျဖာ) ရြာမွ မုဆိုးမ မစီးထာ(ခ)နန္းမူ၏ ယာခင္းတြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္တစ္ေကာင္ ဝင္ေရာက္စားေသာက္၍ ရြာသားမ်ားကဖမ္းဆီးရာဖမ္းမရဘဲ မစီးထာ(ခ)နန္းမူကိုယ္တုိင္ဖမ္းဆီးမွရ၍ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းထံဆက္သရာ ရွင္ဘုရင္မွ မစီးထာ(ခ)နန္းမူအား ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္လာမည့္ေဒသကို နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ပိုင္းျခားခ်ီးျမွင့္သည့္နယ္နိမိတ္မွာ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ေျမာက္ဘက္တြင္လက္ထိပ္ေတာင္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္အင္းေလးကန္ႏွင့္ ဘီလူးေခ်ာင္း၊ ေတာင္ဘက္တြင္ဝါးေခ်ာင္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တုိ႔ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ လြယ္လံု ဟု ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ပင္ေလာင္းေဒသကို ၅၄ ႏွစ္ၾကာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ လြယ္လံုေစာ္ဘြား ခြန္ခမ္းခ်ဳပ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေတာင္ႀကီး ၁၂ ေတာင္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုေတာင္တန္းမ်ားကို အစြဲျပဳကာ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ လြယ္လံု ဟုေခၚဆုိရာမွ ပင္ေလာင္းဟုအမည္တြင္လာပါသည္။ ထို႔အတူပင္ လြယ္လံုမွပင္ေလာင္းဟု အမည္တြင္ရျခင္းမွာ ဤေဒသတြင္ ေႏွာင္တခ်ိန္ခ်ိန္၌ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး  “မင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ား၊ ပညာရွိမ်ားစုစည္းမည့္ေနရာ” ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟူေသာ အတိတ္နိမိတ္ကိုအစြဲျပဳ၍ ပအိုဝ္းဘာသာျဖင့္ “ပင္=လူမ်ားနားေနသည့္ေနရာ ႏွင့္ ေလာင္,=မင္းေကာင္း မင္းျမတ္၊ ပညာရွိအေလာင္းအလ်ာ” ျဖစ္သည္ဟု “သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကား” ဆုိသည့္အတုိင္း ယေန႔ထိတုိင္ ေဒသခံမ်ားက လက္ခံယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၉၅ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၆၅ မိနစ္၊ ေျမာက္လတၱီက်ဳ ၁၉ ဒီဂရီ ၄၀ မိနစ္ ၂၀ ဒီဂရီ ၁၈ မိနစ္ၾကားတြင္တည္ရွီၿပီး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္အက်ယ္ ၃၂ မိုင္ႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္ အက်ယ္ ၄၈ မုိင္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းမွာ ၉၄၅ ဒသမ ၅၉ စတုရန္းမိုင္ရွိကာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၈၀၀ ေပ အထက္တြင္တည္ရွိပါသည္။ အျမင့္ဆံုးေတာင္မွာ လြယ္ေမာင္း ေတာင္ျဖစ္ၿပီး ၆၁၂၄ ေပရွိ၍ အျမင့္ဆံုးေနရာျဖစ္ကာ အနိမ့္ဆံုးေဒသမွာ ေမႊးျပင္ေဒသျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၁၀၄၅ ေပ ရွိသည္။
ေျမာက္ဘက္တြင္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေညာင္ေရႊႏွင့္ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ နယ္ေျမဆက္စပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ နယ္ေျမဆက္စပ္မႈရွိသည္ႏွင့္အညီ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မ်ားအေနျဖင့္ ပင္ေလာင္း-ေနာင္တရား-ေအာင္ပန္း-ေတာင္ႀကီး၊ ပင္ေလာင္း-ေညာင္ေရႊ-ေတာင္ႀကီး၊ ပင္ေလာင္း-ေက်ာက္တလံုးႀကီး-ေတာင္ႀကီး၊ ပင္ေလာင္း-ေက်ာက္တလံုးႀကီး-ဆီဆိုင္၊ ေနာင္တရား-ေညာင္ေရႊ-ေတာင္ႀကီး၊ ေနာင္တရား-ေက်ာက္တလံုးႀကီး-ေတာင္ႀကီး၊ ေနာင္တရား-ေက်ာက္တလံုးႀကီး-ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း-ေနာင္တရား-ကေလာ၊ ပင္ေလာင္း-ေနာင္တရား-ေအာင္ပန္း-ေတာင္ႀကီး၊ ကေလာ-ေအာင္ပန္း-ေနာင္တရား-ပင္ေလာင္း-ဖယ္ခံု-လြိဳင္ေကာ္၊ ပင္ေလာင္း-ေပါင္းေလာင္း-ေနျပည္ေတာ္စသည့္ ကားလမ္း (ကတၱရာ)မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကေလာ-ေအာင္ပန္း-ေနာင္တရား-ပင္ေလာင္း-လြိဳင္ေကာ္ မီးရထားလမ္း ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းၿမိဳ႕ဟူ၍ၿမိဳ႕(၃)ခု၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၁၉)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၂၅)အုပ္စုရွိပါသည္။ ၎ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရးမ်ားအနက္ (၇၄%)ေက်ာ္သည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆံုး ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၁၁-ခုႏွစ္(ဘီစီ-၅၈၁)တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ၀ါေတာ္(၈)၀ါရခ်ိန္တြင္ သု၀ဏၰဘူမိသထံုျပည္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၿပီး တရားေတာ္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေပးခဲ့သည့္အတြက္ သု၀ဏၰဘူမိသထံုျပည့္ရွင္သူရိယစႏၵာမင္းသည္ တရားေတာ္ကို နာၾကားခဲ့ရ သျဖင့္ သူရိယစႏၵာမင္းႏွင့္တကြ ျပည္သူအားလံုးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟုလည္း သမိုင္းအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ႏွင့္အညီ ပင္ေလာင္းေဒသရွိ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သုဝဏၰဘူမိသထံုပ်က္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ လူမ်ိဳးသမိုင္း၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိသည္မ်ားလည္းေမွးမိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ပအိုဝ္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ႀကိဳးစား မႈမ်ားေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမေခတ္သည္ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည္ေခတ္၊ ဒုတိယေခတ္သည္ မိုင္းပ်ိဳးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကဝိသာရေခတ္ႏွင့္ တတိယေခတ္သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ထီသိမ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသုနႏၵေခတ္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၃၄၇-ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၈၅-ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီေဖာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္သင္တန္း(ဗဟို)၊ အမွတ္စဥ္(၁) စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ပင္ေလာင္းေဒသမွ သံဃာေတာ္အပါးေပါင္း(၇၅)ပါးပါဝင္ခဲ့ၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ ဆရာသည္ ဆရာေတာ္အရွင္ပညာနႏၵတစ္ပါးတည္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာနႏၵ (ယခုျဖားခြန္ပညာဗုတ္)ထံမွ သိရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ဖြင့္လွစ္ရျခင္းသည္ က်န္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္/ေဒသမ်ားတြင္ ပအို၀္းစာေပသင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္ေလာင္းေဒသသည္ က်န္ရစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ပအိုဝ္းစာေပသမိုင္းကိုေလ့လာရာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္ သင္တန္း(ဗဟို) ေပၚေပါက္လာေစရန္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သင္တန္းသား (ဆရာေလာင္း)အျဖစ္ အစပ်ိဳးေပးခဲ့သည္ကိုလည္း သတိထားမိၿပီးယေန႔တိုင္ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အစပ်ိဳးေပးခဲ့သည္ႏွင့္အညီ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ပင္ေလာင္းေဒသတြင္ ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္သင္တန္း(ဗဟို) သင္တန္းတက္ေရာက္ရာ တြင္ တျခားပအိုဝ္းေဒသမ်ားထက္ ဦးေရပို၍မ်ားျပားသည္ကိုအားရဖြယ္ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ေဒသတြင္းပအိုဝ္းစာေပျပန္႔ပြားေရး သင္တန္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ၿပီး သင္တန္းသူ/သားမ်ား ေျဖဆိုခဲ့သည့္ အေျဖလႊာမ်ားကိုလည္း တျခားနယ္မ်ားႏွင့္မတူတစ္မူထူးျခားသည္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းတည္း တြင္ စု၍ အခ်ိန္ကာလ(၁)ပတ္အထိ အခ်ိန္ယူၿပီးေဒသတြင္းေက်းရြာေပါင္းစံုမွ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆရာ/ဆရာမမ်ားကစုေပါင္း၍ အေျဖလႊာမ်ားကိုစစ္ေဆးသည့္စနစ္သည္ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလွပါသည္။ ထိုစနစ္သည္ ေဒသတြင္ လူငယ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အထ တစ္ခုကိုတစ္ၿပိဳင္တည္း ေလ့က်င့္ေပးေနသည္ဟုလည္း ျမင္မိပါသည္။ ပင္ေလာင္းေဒသမွ အစပ်ိဳး ေပးခဲ့သည့္ စာစစ္သည့္စနစ္သည္ ယေန႔တြင္ တျခားေဒသမ်ားလည္းအတုယူလာၾကသည္ကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားေတြ႕ျမင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားမွ အတန္းအလိုက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္သင္တန္းသူ/သားမ်ားကိုယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆုေပးပြဲအျဖစ္က်င္းပ၍ ၎ပြဲတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ထည့္သြင္းၿပီးဆိုရရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္းဆုေပးခဲ့ပါသည္။စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားေတြ႕ျမင္ရသည့္အတိုင္းတျခားေသာလူမႈေရးက႑၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးက႑မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းစည္းလံုးညီညြတ္စြာပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို အားရဖြယ္ ထပ္မံေတြ႕ရွိေနျပန္သည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာရွင္ေလာင္း(ရွင္ျပဳ)ပြဲတြင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရရွင္ေလာင္းထိန္းအျဖစ္ ဖိတ္ၾကား ရာတြင္ တစ္ရြာတည္းရွိလူပ်ိဳအပ်ိဳအဖြဲ႕အားလံုးကိုဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲရြာတစ္ရြာတြင္ လူပ်ိဳအဖြဲ႕ကို ဖိတ္ၾကားပါက အပ်ိဳအဖြဲ႕ကိုတျခားရြာတစ္ရြာအား သီးျခားဖိတ္ၾကားၿပီး ေဒသတြင္းေက်းရြာမ်ားမွ လူပ်ိဳအဖြဲ႕ ႏွင့္ အပ်ိဳအဖြဲ႕တို႔ ရင္းႏွီးမႈရရွိေအာင္ ဖိတ္ၾကားသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ ရွင္ေလာင္းပြဲမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္။ လူပ်ိဳအပ်ိဳအဖြဲ႕တြင္ လူပ်ိဳအပ်ိဳေခါင္းေဆာင္၏ စကားကို ေျမဝယ္မက် နားေထာင္ေလ့ရွိၾကသည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေလာင္းပြဲကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ရိုးရာဝတ္စံုမ်ားကိုဝတ္စားဆင္ယင္ရာ၌ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ တူညီစြာဝတ္ဆင္ၾကၿပီး ရိုးရာမပ်က္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးေနၾကသည္ကိုဂုဏ္ယူဖြယ္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတို႔၌ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုးကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည့္အတြက္ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလည္းအေတာ္အသင့္ အဆင္ေျပ ေနၿပီးလူေနမႈအဆင့္အတန္းလည္း ျမင့္မားေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ပင္ေလာင္းေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လက္ဖက္၊ အာလူး၊ ဂ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးႏွင့္ အျခားကုန္စိမ္းမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္သာမက စီးပြားျဖစ္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ တင္ပို႔ၿပီးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံပို႔ကုန္ အျဖစ္တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ရရွိေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းက “ရန္ကုန္ေဆာင္းပင္ေလာင္းေႏြ”ဟု တင္စားေခၚဆိုၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ အပန္းေျဖရာ ေဒသအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကိုက္ညီေနသည့္ ေဒသျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေရာက္ဖူးသူတိုင္း ေတြ႕ျမင္ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ္ လည္ပတ္စရာေနရာအမ်ားအျပားရွိရာမွ အြန္လိုင္းစနစ္ေၾကာင့္ မၾကာေသးမွီကာလက လူအမ်ားအျပား၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားလာေသာ စင္းဆင္းေရတံခြန္သည္ အျခားေသာေဒသရွိ ေရတံခြန္မ်ားထက္လွပရံုသာမက ေရေၾကာက္တတ္သူမ်ားအတြက္ ခဏတာ ေရထဲဝင္လုိက္သည္ႏွင့္ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္အရသာျဖင့္ ေရမစိမ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ တကိုယ္လံုး ခ်မ္းစိမ့္ သြားေသာအရသာကို ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကာၾကာေရမစိမ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ေအးစိိမ့္ ေနသည္။ ၎ေရတံခြန္သည္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေနျပည္ေတာ္ဆင္းသည့္ လမ္းေပၚမွ စင္းဆင္းရြာသုိ႔သြားသည့္ လမ္းအတုိင္းဆင္းသြားလိုက္သည္ႏွင့္ နာရီဝက္အတြင္းတြင္ ေတာင္တန္းမ်ား ၾကားမွ သဘာဝအတုိင္းစီးဆင္းေနေသာ စင္းဆင္းေရတံခြန္ကိုေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ဤေရတံခြန္သည္ ပင္ေလာင္းေဒသခံမ်ားသာမက ေတာင္ႀကီး၊ ဖယ္ခံု၊ ကေလာ၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ စေသာခရီးသြားျပည္သူမ်ား လာေရာက္အပန္းေျဖသည့္ ေရတံခြန္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေရတံခြန္သည္ အနာဂါတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ ပင္ေလာင္းေဒသအတြက္ အေရးပါ လာပါလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ၎ေရတံခြန္သြားရာလမ္းေပၚရွိ ေတာင္ထီဗြာေက်းရြာအနီးတြင္ ေယာက္ေကာ္ အေဖႀကီး၏ဝကၤပါလိုဏ္ဂူ သည္လည္း ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ဖန္ဆင္းရွင္မ်ားက ဖန္တီးထားသည့္အတုိင္း လွပတင့္တယ္စြာ တည္ရွိ္ ေနသည္ကိုလည္း ထပ္မံျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ပင္ေလာင္းမွ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားရာလမ္းေပၚရွိ ပင္ခြန္ရြာမွ အေနာက္ေတာင္ ဘက္တည့္တည့္ ကတၱရာလမ္းအတုိင္းသြားလွ်င္ ပအိုဝ္းဟူေသာ လူမ်ိဳးေပၚေပါက္လာေအာင္ ေမြးဖြား သန္႔စင္ေပးခဲ့သည့္ မြိဳးနဂါး ဖာဝိဇၨာ တုိ႔၏ ဒ႑ာရီသမိုင္း အစပ်ိဳးခဲ့ရာ လံုးနဂါးဘုရား ကိုေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ တေပါင္းလျပည့္ေရာက္တုိင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ ကိုႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ၎ေနရာ ကိုေရာက္ရွိရေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိင္းအတြက္ လြမ္းေမာဖြယ္ရႈခင္းႏွင့္အတူ မြိဳးနဂါး ဖာဝိဇၨာ တုိ႔၏ ဒ႑ာရီသမိုင္းကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိပါလိမ့္မည္။ လံုးနဂါးပတ္ဘုရားမွ ေတာေတာင္ အထပ္ထပ္ကို ျဖတ္၍ ဆက္သြားလွ်င္ ဟားေရတံခြန္ ကိုလည္း တေမွ်ာ္တဆံုးျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎ေရတံခြန္ကို လိန္းလီႀကိဳးတံတားမွ စက္ေလွျဖင့္ ေအာက္ဘက္တည့္တည့္စီးသြားလွ်င္လည္း ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရွည္ဆံုးႏွင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ကာ ေပ(၆၀၀၀) ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဆင္ေတာင္မွ စီးဆင္းလာေသာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ကိုျဖတ္သန္းကာ ေတာင္ကုန္းထိပ္(၂)ခုကို သြယ္တန္းထားေသာ လိန္းလီႀကိဳးတံတားသည္လည္း ပင္ေလာင္းေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ သြားရာလမ္းေပၚတြင္ လွပခန္႔ညွားစြာ သြယ္တန္းေနသည့္ပံုသည္လည္း နဂိုကပင္အလွအပမ်ားႏွင့္ၿပီးျပည့္စံုေနေသာ ပင္ေလာင္းေဒသ၏ အလွအပကို ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ေနသေယာင္ ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ၎ႀကိဳးတံတားသည္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၃ မုိင္ကြာေဝးၿပီး ၂၀၀၅-ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ကာ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ပင္ေလာင္းေဒသအတြင္းရွိ ေနျပည္ေတာ္ေရပူစမ္းသည္လည္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ သည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို အဓိကထုတ္လြတ္ေပးသည့္ ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုအတြက္ ေရကိုအဓိကပို႔လြတ္ေပးေနေသာ ဘီလူးေခ်ာင္းသည္လည္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ လင္တီးေက်းရြာအနီးတြင္ ေခ်ာင္းဖ်ားခံကာ ေျမာက္ဘက္ အတုိင္း ဆက္လက္စီးဆင္းလာရာ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားေဒသမွ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ေရႊအင္းတိန္ဘုရားအနီးတြင္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာကာ အင္းေလးကန္ထဲကို စီးဝင္သြားပါသည္။ ၎ ဘီလူးေခ်ာင္းသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ေတာင္ရိုး၊ ဓႏုႏွင့္ အင္းတုိင္းရင္းသား တုိ႔၏ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို သက္ေသျပေနေသာ ျပယုက္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ပင္ေလာင္းေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္လည္း ဟိုတယ္၊ မုိတယ္၊ တည္းခို္ခန္းမ်ားလည္း တုိးတက္မ်ားျပားလာပါသည္။ ထုိသုိ႔ လာေရာက္ ရင္းႏွင္းျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားလာပါက ေဒသခံလူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းလည္းရရွိလာမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ထို႔အျပင္ လူသားအရင္းအျမစ္ဘက္တြင္လည္း ပအိုဝ္းလူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပင္ေလာင္းေဒသရွိ ေခတ္ပညာတတ္ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းသည့္အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပအိုဝ္းစာေပသင္ၾကားေရး၊ လူငယ္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစသည့္က႑မ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဝင္ေရာက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္ ကိုအားရဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရျပန္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ကိုေနာင္ယာသဲုင္တြင္ မက်င္းပခင္ သကၠရာဇ္၁၃၃၈-ခုႏွစ္၊ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕တြင္ ဦးစြာစတင္က်င္းပခဲ့သည္ကိုပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသမိုင္းစာအုပ္တြင္ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရၿပီး ယခုထိတုိင္ပင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရင္းမွီး၊ ေနာင္ဝိုး၊ လံုးနဂါးပတ္ဘုရား ႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ယေန႔ထိတုိင္ အစဥ္လာမပ်က္ က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကာလ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ) ကြင္းတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ (၆၈)ႀကိမ္ေျမွာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔၌ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကတြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ကပထမဆုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ကဒုတိယဆုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေခတ္ေပၚယဥ္ေက်းမႈအကတြင္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ကပထမဆုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕ကဒုတိယဆုအျဖစ္လည္းေကာင္းအသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ျမင့္မားေနသည္ကိုဂုဏ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းတြင္ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၌ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားမဲေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားထဲမွ ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္ရွိမိဘျပည္သူမ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အရင္းခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္(၁)နယ္သာ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)အမတ္ ဦးေထြးလံုကအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေကာင္စီေခတ္ကတည္းကပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကသာအႀကီးအကဲအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၿပီးေျပာင္းလဲလာသည့္ ယေန႔ေခတ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မဲရရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္(၆၉.၃၃%)၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္(၇၂.၂၇%)၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္(၇၂.၉၇%)ျဖင့္ ပင္ေလာင္း ၿမိဳ႕နယ္၏ မဲရလဒ္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ကိုလည္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မဲရလဒ္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိခဲ့ရပါသည္။

အစိုးရပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းသာရွိခဲ့သည္ဟုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရပညာေရးကိုေလ့လာသင္ယူလိုပါကရန္ကုန္တိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔ရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္မွသာ ပညာသင္ယူ ေလ့လာခြင့္ရရွိႏိုင္ၿပီးယေန႔တြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္(၁)ခုလံုး၌ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမူလတန္းႀကိဳ အပါအဝင္(၂၁၆)ေက်ာင္းအထိအေရအတြက္အားျဖင့္ တိုးတက္လာေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျဖဆိုသူ(၉၇၀)ဦး၊ ေအာင္ျမင္သူ(၂၆၄)ဦး ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ (၂၇.၂၂%)၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျဖဆိုသူ(၉၁၁)ဦး၊ ေအာင္ျမင္သူ(၂၂၁)ဦးရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္(၂၄.၂၆%)၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျဖဆိုသူ(၂၁၈၆)ဦး၊  ေအာင္ျမင္သူ(၇၂၆)ဦး၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္(၃၃.၂၁%)ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူအေနျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္(၂)ဆေက်ာ္ထက္မ်ားၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္(၁)ခုျဖစ္ေနသည္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရွမ္း/ေတာင္(ေတာင္ႀကီး) စသည့္ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ လည္းအဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူေနသည့္ ပအိုဝ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြင္ ပင္ေလာင္းေဒသမွပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎တကၠသိုလ္အသီးသီးရွိပအိုဝ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနသူမ်ားသည္လည္းပင္ေလာင္းေဒသမွ ပအိုဝ္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို မိမိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းကပင္သတိထားမိၿပီးယေန႔တိုင္ ဂုဏ္ယူေလးစားဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ ေနရပါေသးသည္။ လူငယ္ပညာတတ္မ်ားေမြးထုတ္ေနသည္ႏွင့္အညီ အစိုးရဌာနအသီးသီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ/အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိေနပါေသးသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမဆိုအဆိုးႏွင့္အေကာင္းအၿမဲဒြန္တြဲေနၿပီး ပင္ေလာင္းေဒသ၏ ေကာင္းမြန္သည့္အရာမ်ားကို အျခားေဒသရွိပအုိဝ္းလူမ်ိဳးမွအတုယူႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းေဒသကဲ့သို႔ က႑ေပါင္းစံုတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္အားအင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ၿပီး လက္ရွိပကတိအေျခအေနအတိုင္းရိုးသားစြာျဖင့္ ပင္ေလာင္းေဒသကို “ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ စံျပေဒသ” ဟု ဂုဏ္ျပဳေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေသြာင္းထို
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း
Powered by Blogger.