Thursday, May 10, 2018

ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္သင္တန္း(ဗဟုိ)ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုပါသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁)ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာလူမိ်ဳးမ်ားအနက္ ပအိုဝ္းလူမိ်ဳးတို႔သည္ တူညီေသာသမိုင္းေနာက္ခံ၊ တူညီေသာဘာသာစကား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ တူညီေသာ စီးပြားေရးဘဝႏွင့္ လူမႈေရး ပထဝီအေနအထား၊ နယ္နိမိတ္၊ အထင္အရွားရွိေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ပအိုဝ္းသမိုင္း၊ ပအိုဝ္းစာေပသမိုင္း၊ ပအိုဝ္းယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္မွာမုခ်ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအတိတ္သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ ျမွင့္တင္ၾကရေပမည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အတိတ္သမိုင္း ျဖစ္ရပ္သည္ ထိုလူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာသမွ်အေရးႀကီးလွေပသည္။ အတိတ္ျဖစ္ရပ္သည္ ပစၥဳပၸန္ကိုပိုမို၍နားလည္ေစနိုင္သည္။ အနာဂါတ္တြင္မည္သို႔ျဖစ္လာနိုင္သည္ကို ေမွ်ာ္ေတြးမွန္းဆနိုင္သည္။ အတိတ္သမိုင္းသည္ ထိုလူမိ်ဳး၏အနာဂါတ္မီးရွဴးတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခတ္သည္လည္းေကာင္း၊ စနစ္သည္လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲ၍ေနပါသည္။ ေခတ္စနစ္မ်ားေျပာင္းလဲတိုင္း သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ အစဥ္အလာမ်ားသည္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲ၍ေနပါသည္။ က်န္ရစ္ေသာေခတ္မ်ား၏ အေၾကာင္းျခင္းရာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားသည္ ထိုေခတ္၏သမိုင္းျဖစ္ရပ္သဖြယ္ က်န္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။ မိမိတို႔၏ သမိုင္းကိုမသိေသာလူမ်ိဳးသည္ မွတ္ညဏ္မရွိေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္တူသည္။ မိမိလူမ်ိဳး၏ သမိုင္းကို ေမ့ေနေသာလူမိ်ဳးသည္ အတိတ္ကာလက မိမိတို႔၏ဘိုးဘြားမ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္မ်ားကို အသစ္တဖန္ရွာေဖြေနရဦးေပမည္။ တီထြင္ထားသည္မ်ားကိုထပ္မံ၍တီထြင္ရေပဦးမည္။ ဘိုးဘြားမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အလားတူျပႆနာမ်ားကို ထပ္မံ၍ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရေပဦးမည္။ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ အမွားမ်ားကိုလည္း တဖန္မွားၾကေပဦးမည္။ မိမိလူမ်ိဳး၏အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သမိုင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းမတင္မေဖာ္ထုတ္နိုင္ ၾကလွ်င္လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔သည္ တစ္ဖက္တြင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ စာေပသည္လည္း အေရးႀကီးၿပီး မပါမျဖစ္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၏ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စာေပသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ႏုိင္ရန္စိတ္ကူးျဖင့္ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဘီစီ(၃၅၀၀)ခန္႔တြင္ အရုပ္ေမာ္ကြန္းမ်ားကို ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအရုပ္သေကၤတမ်ားသည္ပင္ စာေရးျခင္းအတတ္၏ ပထမဦးဆံုုးေသာ လမ္းစျဖစ္သည္။ ယင္းအီဂ်စ္ေမာ္ကြန္းအရုပ္မ်ားကိုထြင္ေရးၾကရာမွ တျဖည္းျဖည္းအရုပ္မ်ားမပီမသ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္တြင္ ျမွားဦးသ႑ာန္ရွိသည့္ သပ္ပံုက်ဴနီေဖာင္း သေကၤတမ်ားျဖစ္လာရသည္။ ဤေရးနည္းကို သပ္ဟုျမန္မာလိုအနက္ရေသာ လက္တင္ဘာသာ က်ဴနီယပ္ကို အစြဲျပဳ၍ က်ဴနီေဖာင္း စာေရးနည္းဟု ေခၚေပသည္။

ဤအရုပ္စာမွပင္အျခားစိတ္ကူးစိတ္သန္းကိုအေရးအသားလည္းတစ္နည္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤနည္းတြင္ အရုပ္မ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ မေဖာ္ျပဘဲ တခ်ိဳ႕တဝက္ကိုသာ ေရးသားေဖာ္ျပျပီး က်န္ဆိုလိုေသာ အဓိပၸါယ္ကို စိတ္ကူး၍ယူျခင္းျဖင့္ စာအေရးအသား သေကၤတျဖစ္လာရေသာ အရုပ္စာအမိ်ဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။ အာမရိယန္သို႔မဟုတ္အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စာေရးနည္းကို ဖီနီသွ်န္တို႔ထံမွ တစ္ဆင့္ရယူ၍ သံုးစြဲၾကသည္။ သိရသမွ် စာေရးသားရာ၌ ဗ်ည္းႏွင့္ သရကို ခြဲျခားၿပီး အကၡရာသက္သက္ကိုသာသံုးေသာ စာေရးနည္းတို႔အနက္ ရရမီယန္လူမ်ိဳးတို႔၏ အာရမစ္ အကၡရာေရးနည္းသည္ ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

ထို႔အတူပင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အတိတ္သမုိင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စာေပမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပညာရွိမ်ားမွ ပအိုဝ္းစာေပမ်ားကို တီထြင္ခဲ့သည့္သမိုင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာမည္ဆုိလွ်င္ ေခတ္(၃)ေခတ္ရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ ေခတ္(၃)ေခတ္အေၾကာင္းကို မိမိသိသမွ်၊ ေလ့လာထားသမွ်ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၾကေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားႏွင့္လူပညာရွိမ်ားကို ဂါရဝျပဳေလးစား ဂုဏ္ယူေသာအားျဖင့္ မိမိတစ္ဦးတည္းအျမင္ကုိ အနည္းအက်ဥ္း ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

ပထမေခတ္တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး ကိုယ့္ထီးကိုယ္နန္းျဖင့္ ဘုန္းမီးေနလပမာ ေတာက္ပခဲ့သည့္ သုဝဏၰဘူမိသထံုေခတ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဂံျပည့္ရွင္အေနာ္ရထာမင္းကို စစ္ရွံႈးနိမ့္မႈေၾကာင့္ ပအိုဝ္း လူမ်ိဳး၏ပညာရွိရဟန္းမ်ား၊ လူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ပညာရွင္မ်ား တစ္ကြဲတစ္ျပား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပအိုဝ္းစာေပပထမေခတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္ဟု သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဖတ္ၾကား ေလ့လာခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ ပအိုဝ္းစာေပဒုတိယေခတ္ကို ျပန္လည္စတင္သေႏၶတည္ေပးခဲ့သူမွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုင္းပိ်ဳးဆရာေတာ္ “ဘဒၵႏၲကဝိသာရ” ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေအဒီ(၁၈၁၇)သို႔ ေရာက္ေသာအခါပအုိ၀္းစာေပအေရးအသားသမိုင္းတြင္ေက်ာ္ေစာထင္ရွားသည့္ မိုင္းပ်ိဳးဆရာေတာ္ ေခတ္ျဖစ္၍ေနေပၿပီ၊ မိုင္းပိ်ဳးဆရာေတာ္ “ဘဒၵႏၲကဝိသာရ” ေရးသားထားသည့္ ေဝႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္ လကၤာမွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၁၇၈) ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၄)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန(၃)နာရီတြင္ၿပီးစီးသည္ဟုေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား က ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုလူမိ်ဳးမ်ားတြင္ ပအိုဝ္းေတာင္သူတို႔သာကိုယ္ပုိင္စာေပရွိေၾကာင္း ေရးသားထား ၾကသည္။

ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၈)ရာစုအစတြင္မိုင္းပ်ိဳးဆရာေတာ္၊ ေနာင္ဟိုင္းဆရာေတာ္၊ စခြီဆရာေတာ္၊ ေဆာင္းေျပာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ပင္ပြံဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားေသာ ပအုိ၀္းစာေပ ပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကဗ်ာလကၤာျဖင့္ “မြိဳင္,ပ်ိဳ;လဲင္း၊ ေနာင္ဟဲင္းယြိဳ;၊ စခြီျခပ္၊ ပိဋကတ္ပ,ေဆာင္;ေျပာင္း၊ ပိဋကတ္ေဖာင္းပင္ပြံ”ဟု ယေန႔တုိင္ အဆုိပါကဗ်ာလကၤာသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရင္ထဲအသည္းထဲတြင္ ထင္က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝိနည္း၊ သုတၱန္အဘိဓမၼာတရား ပိဋကတ္စာေပတို႔ကို လကၤာ ေရးနည္းျဖင့္ ဖြင့္ဆိုေရးသားထားသည့္ ပအိုဝ္းစာေပမ်ားကို ေရးသားထုတ္ေဝၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေလာကီပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိေႏၶာေဆးပညာႏွင့္ ေဗဒင္ပညာတို႔ကိုလည္း ေရးသားခဲ့ၾကသည္ဟု သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဖတ္ၾကားမွတ္သားခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္ေျပာဘာသာစကားလံုးတိုင္းကို စာျဖင့္ေရးသားႏိုင္ရန္ ဗ်ည္းသရမ်ား ျပည့္စံုမႈႏွင့္ အသံထြက္မ်ားမွန္ကန္မႈ လိုအပ္သျဖင့္ မိုင္းပ်ိဳးဆရာေတာ္တီထြင္ခဲ့ေသာ စာေပမ်ားကို အေျခခံ၍ ပအိုဝ္းစာေပ တတိယေခတ္တြင္ ထီသိမ္ဆရာေတာ္ “ဘဒၵႏၲသုနႏၵ” ပအိုဝ္းစာေပကို တစ္ဖန္ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထိ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕၊ ဇဝနာ ရာမပရိယတၱိစာသင္တုိက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေကာဝိဒါဘိဝံသႏွင့္ အျခားေသာေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပအိုဝ္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍  ပအုိ၀္းစာေပေရးရာကိစၥမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ “ပအိုဝ္းသံဃာ့သာသနရကၡိတ” မွ “ပအိုဝ္းစာေပျပန္႔ပြားေရး ဗဟုိသံဃာအဖြဲ႕ (ပအိုဝ္;လိတ္လဲုင္,စြစ္,လီတာ; ဗဟို;သံ;ဃာ;စြိဳ,)”ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ပအိုဝ္းစာေပ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္သင္တန္း(ဗဟုိ)ကို ဦးေဆာင္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ဆုိလွ်င္ (၃၄)ႏွစ္တိတိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

အဆုိပါႏွစ္ေပါင္း(၃၄)ႏွစ္အတြင္းတြင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဆရာေတာ္မ်ားမွ ေရွ႕မွမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးခဲ့ကာ ပစၥည္းေလးပါးတကာ၊ တကာမမ်ား၏ ေနာက္ကေန ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းေပးၾကကာ အျပန္လွန္ကူညီပံ့ပိုးရင္း အဆုိပါအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားအသိပင္ျဖစ္သည္။

တစ္မူထူးျခားသည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္သင္တန္း(ဗဟို)သည္ သင္တန္းသား၊ သူမ်ားေျမာက္မ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းသား၊ သူမ်ားကလည္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဝတ္စံုမ်ား၊ ေခါင္းေပါင္းမ်ားကို ဆင္တူဝတ္ဆင္ၾကကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကို အေလးျပဳၾကသည့္ပံုရိပ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္ပံုႏွင့္ ဗဟို; သြဥ္တန္,အမဲုင္(၃၄)ပံုကို အကြက္ေဖာ္သည့္ပံုရိပ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ျဖားတန္ ေအာင္ခမ္းထီကို ႀကိဳဆုိသည့္ပံုရိပ္မ်ား၊ အထူးေဒသ(၆)အတြင္း သူရိယခမ္း၊ ခြန္ျဖားဗြာခမ္း၊ မ်င္,မိုရ္;ခမ္းႏွင့္ သုဝဏၰခမ္းမ်ားမွ သင္တန္းလာတက္ေရာက္ၾကေသာ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကို ပအိုဝ္းတုိုင္းရင္းသားကို စႏၱာ;ခမ္းသားတုိ႔သည္လည္း အိမ္ရွင္စိတ္ဓါတ္ပီပီျဖင့္ ႀကိဳဆုိၾက၊ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည့္ ပံုရိပ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ဘင္ခရာတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္သား၊ စစ္သမီးမ်ား၏ ဘင္ခရာ အလွျပၾကသည့္ပံုရိပ္မ်ား၊ ပအိုဝ္း ၾကက္ေျခနီအသင္းသည္လည္း သင္တန္းသား၊ သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုက္ပါျပဳစုေပးသည့္ ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ထူးဆန္းသည့္ပံုရိပ္မ်ားသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ၾကက္သီးမ်ား တဖ်န္းဖ်န္းထေစသည့္အျပင္ နဂိုရွိၿပီးေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ားလည္း ရင္ထဲအသည္းထဲတြင္ ပြက္ပြက္ဆူကာ ပိုမိုစီးဆင္းေစပါေတာ့သည္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားေသာအေရးအရာမွန္သမွ်ကို သက္ေသထူေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္သမိုင္းမေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္အတြက္ စာေပထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အေရးအရာေရာက္ေသာ၊ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွယေန႔အထိ ပအိုဝ္းစာေပျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးစား ဦးေဆာင္ေပးေနေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေလးပါးတကာ ျဖစ္ၾကေလကုန္ေသာ ပအိုဝ္းလူထုတုိ႔သည္လည္း စာေပျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္သင္တန္း(ဗဟုိ)မွသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္၊ ေသာင္း၊ သိန္း၊ သန္းမက မ်ိဳးဆက္သစ္လူမ်ားကို စာေပႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏုိုင္ၾကသည္သာမက လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္သံဃာေတာ္မ်ားမွဦးေဆာင္၍ ဆထက္ထမ္းပိုး ထမ္းေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါေစဟု တပည့္ေတာ္မွ ပအိုဝ္းစာေပဆရာျဖစ္သင္တန္း(ဗဟို)ကို ဦးစီးဦးေဆာင္ေပးၾကေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားကို ေမတၱာတရားေရွ႕ထားၿပီး လက္ဆယ္ျဖာျဖင့္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ကာ ဂါရဝျပဳေလးစားဂုဏ္ယူအပ္ပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္
ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,
Powered by Blogger.