Friday, May 25, 2018

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ပအိုဝ္းေဒသအလွ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅)ရက္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္သာမက ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ စသည့္ေဒသေပါင္းစံုတို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာေနထိုင္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔စြာေနထိုင္ၾကသည့္ အေလ်ာက္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာေနထိုင္ၾကသည္မွာ ဘယ္ေနရာတြင္မဆို စည္းလံုးၿမဲျဖစ္သည္။ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာေနထိုင္ၾကသည့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားေသာ မြန္ျမတ္သည့္စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းေဒသသည္ ယခင္ကထက္မ်ားစြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္နယ္ျဖစ္ၿပီး ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ မိမိတို႔ရပ္ရြာလူထုမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနေသာ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားမရိွေသာအရာမ်ားလည္းရိွေနသည္။ ထိုသည္ကို စိတ္ခံစားမႈျဖင့္ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ မိမိတို႔လူထုမ်ားအေပၚေက်ာသားရင္သားမခဲြျခားဘဲ ပအိုဝ္းေက်းရြာတိုင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးေသာ မိမိတို႔ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒အပါအဝင္ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျပည္သူလူထုမ်ားအားလံုးကလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္မိပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရြာသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသာေနထိုင္ေသာ ပအိုဝ္းေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ -ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေသာအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ပါတီက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္းမရိွေပ။ ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီးအခ်ိန္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပမီ အခ်ိန္ထိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို တစ္စံုတစ္ရာမွ်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ေက်းရြာကို ဦးေဆာင္ေသာ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္းလိုအပ္ေနေသာ ေရရရိွေရး စသည္တို႔ကို ေက်းရြာရိွျပည္သူလူထုမ်ားတတ္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ လုပ္အားမ်ား ေပါင္းစပ္ကာ အနည္းအက်ဥ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုနားလည္ၿပီးထိုအတိုင္း အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အေမ်ာ္အျမင္ျဖင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီကဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္ကို ေသြးကဲြေသာလူတစ္စုေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ပါတီႏွင့္ အႏိုင္ရပါတီ၏မဲကြာျခားမႈမွာ (၆၅၇၉၉)မဲႏွင့္ (၆၅၁၆၉)မဲ စသည့္ မဲဲ (၆၃၀) မဲႏွင့္သာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ မဲေရတြက္ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး မိမိတို႔ေက်းရြာမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းေက်းရြာတိုင္းသာမက နီးစပ္ရာနယ္ေျမအားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရရိွေစရန္ရည္ရြယ္၍ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဦးေဆာင္လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်းရြာသည္လည္း က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားနည္းတူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျဖစ္ေသာ ေက်းရြာခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လမ္းမ်ား၊ ရိုးရိုးလမ္းမွ ေျမသားလမ္း၊ ေျမသားေက်ာက္ၾကမ္းလမ္းမွ ကတၱရာလမ္းစသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ လိုအပ္ေနေသးသည္ အရာမ်ားကိုလည္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ သားရင္းသဖြယ္ ေဆြးေႏြးဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။

ထိုထက္မက ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရိွေစရန္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြင္း ပအိုဝ္းပညာတတ္လူငယ္မ်ား မ်ားမ်ားပါဝင္လာေစရန္ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေသာဌာနမ်ားကို ပအိုဝ္းျပည္သူအားလံုးလက္လွမ္းမီေအာင္ ဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ဖြင့္လွစ္ကာ ဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖင့္ အတိအလင္းေၾကညာေပးၿပီး လိုအပ္ေသာ ေဖာင္ပံုစံမ်ားႏွင့္ အျခားဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း ထုိဌာနမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ ေရာက္ရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ထို႔သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ေသာ ပအိုဝ္း လူငယ္မ်ားလည္း အလုပ္အကိုင္ေျမာက္ျမားစြာ ရရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စီမံခန္႔ခဲြေပးမႈမ်ားျဖင့္ ယေန႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ အားငယ္သိမ္ငယ္ျခင္းမရိွေတာ့ဘဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမႈအသင္းအဖဲြ႕မ်ားလည္း စံုလင္စြာ ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းေဆးဆရာအသင္း၊ ပအိုဝ္းေသြးလွဴရွင္အသင္း၊ ပအိုဝ္းၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ပအိုဝ္းေဘာလံုးဒိုင္အသင္း၊ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္------ စသည့္ အသင္းေပါင္းစံုျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုကိုးႏိုင္ေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဘက္စံုေထာင့္စံုစီစဥ္ေပးမႈေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်းရြာသည္လည္း မိဘရင္းႏွင့္ေနထိုင္ခြင့္မရေသာ ကေလးသဖြယ္ခံစားရမႈမ်ား ေပ်ာက္ျပယ္ၿပီး မိဘရင္းႏွင့္ေနထိုင္ရ ေသာခံစားမႈမ်ားျဖင့္ ေႏြးေထြးလံုၿခံဳမႈမ်ားရရိွေနသည္။ ထိုသို႔ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းမွာ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို သားရင္းသမီးရင္းသဖြယ္ ေက်ာသားရင္သားမခဲြျခားဘဲ ရင္အုပ္မကြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္ပအိုဝ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား)
Powered by Blogger.