Monday, February 17, 2014

နားေဘာင္ေဒသ ေျမယာသမိုင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ညိႈႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၈) ရက္

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၄၉-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၁၁) ရက္ေန႕တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပအလဖ) အမည္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈-ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ပအုိ၀္းေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ဌာန၊ စံျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဒသ အျဖစ္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

(၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ထီေဖါင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နားေဘာင္ေဒသ
(၂) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါေလာပါကယ္အုပ္စု၊ဆုိက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ
(၃) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္ေက်းရြာအုပ္စု ေနာင္ခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသ
(၄) ဟိုပံုးၿမိ႕နယ္၊ ရန္ကင္းေဒသ
(၅) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေဒသ
(၆) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယမ္းတြင္းငါးေၾကာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ျဖစ္စံျပေက်းရြာ
(၇) ပင္ေလာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေနာင္တရားေဒသ
(၈) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လံုေဒသ
(၉) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေသာက္ေဒသ
(၁၀) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ေတာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇလဲေဒသ တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၆-ခုႏွစ္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတာ္လွန္ ေရးကို ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ပအလဖ)အမည္ျဖင့္ ျပည္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားသည္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ထီေဖါင္းေက်းရြာအုပ္စု နားေဘာင္စိုက္ကြင္းသည္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားမွ ဦးရာစနစ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္လာၾကပါသည္။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္  ဇြန္လ(၁၃) ရက္တြင္ ေက်းရြာသားမ်ား၏တင္ျပခ်က္အရႏွင့္ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ နားေဘာင္ေဒသ ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုစဥ္ကသိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမယာ မ်ားကို ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအား ယခင္ကာလတန္းဖိုးအေလ်ာက္ ေငြ(၃၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယေတာ္လွန္ေရး၏ လက္ဆင့္ကမ္းတာ၀န္ယူေနေသာ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူသည့္အခါ ယခင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၏ ပအုိ၀္းေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ နားေဘာင္ေဒသႏွင့္ ေနာင္ခမ္း ေဒသမ်ားကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ရယူခဲ့ပါသည္။
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ကာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပပါနားေဘာင္ေဒသ ေျမယာမ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA)၊ အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္(ဌာေန)သို႕ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။  ယခုအခါ နားေဘာင္ေဒသသည္ တေျဖးေျဖး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ေျမယာတန္ဖိုးလည္း ျမွင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။  ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အညီ  အရပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕၏စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စသည့္ လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းမွ လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသည့္ ေျမယာမ်ားကို ထိုက္သင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေျမေနရာ သတ္မွတ္၍ ျပည္လည္ေပးအပ္ရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ ၊ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရွိၿပီး ၄င္းေျမကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA) မွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း  သိရွိရသမွ် နားေဘာင္ေဒသ သမိုင္းေၾကာင္း ကိုတင္ျပလုိက္ရပါတယ္…….


ခြန္ပ်ဴခမ္း

Powered by Blogger.