Thursday, May 7, 2015

ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ားကို သြားေရာက္ အားေပးစကားေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္


ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆) ရက္ေန႔၌ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 

ထိုသုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖက ယခုလို ရပ္ရြာေပါင္းစံု၊ ေဒသေပါင္းစံုမွ သင္တန္းသား/သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရသည္မွာ မိမိအေနႏွင့္ ၀မ္းသာအားရမိပါေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀တြင္ ထိုစဥ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ၏ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရ  လက္နက္ကိုင္ဘ၀တြင္ ရွင္သန္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ အင္းေလး နန္းပန္ ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားက ေငြေၾကးအဆင္မေျပ၍ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ အမ်ားေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပညာသင္ယူခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တိုင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ိဳး ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ သတၱမေျမာက္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ ထြန္းလင္းလာသည္မွာ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သမိုင္းေၾကာင္းရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကေပးေသာ ကံဆိုးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္တို႔၏ ကိုလိုနီကၽြန္ျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းမႈ ဟုေခၚေသာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကိုလည္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုစနစ္ဆိုးႀကီးထဲတြင္ မိမိတို႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အေတြးအေခၚ မွန္ကန္စြာ ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈေၾကာင့္ မိမိတို႕လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား အလယ္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ မိမိဘ၀အေၾကာင္းႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး  အေျခအေနမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀လွေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ကာ အဘက္ဘက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးလာသည္ႏွင့္ အညီ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲလာမႈအေပၚ ေျပာင္းလဲေနထိုင္တတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္ အေတြးအေခၚႏွင့္ အတတ္ပညာရွိရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ မိမိသည္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္မွာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း (၄) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္္မွာ ဥပေဒျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးမွတင္သြင္းလာေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို စီစစ္ေပးရေၾကာင္း၊ မိမိတာ၀န္ယူေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သက္တမ္းကာလတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားပါသည္။
 

ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသား/သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီး ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ ထုတ္ေ၀ေသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းလက္စြဲ စာအုပ္မ်ားကို ကပ္လွဴခဲ့ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 


ခြန္ထင္းေလေအာင္း
   
Powered by Blogger.