Monday, August 24, 2015

မိဘျပည္သူမ်ားအား အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြးနီးရမည္ဟု၊ အထူးေဒသ (၆) ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္းေလာင္းခရီစဥ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ဦးေအာင္ခမ္းထီက ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္

ေက်ာင္းတန္ပင္ခြဥ္ကုိ

ေက်ာင္းတန္ေနာင္တရားကုိ

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေပးေသာ ျပည္သူလုထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ အထူးေဒသ(၆)၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ  ဆိုက္ေခါင္၊ လြယ္မြန္း၊ ပံုေလာင္းေက်းရြာတြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၂-၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္ခြန္ေက်းရြာ၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔တြင္ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးမင္း မ်ားက ပအို၀္းရိုးရာ ထံုေမာင္းမ်ားျဖင့္ စီးတန္းႀကိဳဆို ခဲ့ၾကပါသည္။


ပင္ေလာင္းေ၀င္,နယ္;၊ ပင္ခြဥ္ ရပ္ရာခမ္းသားအမ်ား က်ဳိးဆြဳမ္ ေခါင္းေဆာင္တန္

ေနာင္တရား ရပ္ရာခမ္းသားအမ်ား က်ဳဳိဆြဳမ္ ေခါင္းေဆာင္တန္

ထိုသုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဟာေျပာရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ခမ္းထီမွ ပအို၀္းလူမ်ား သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒ၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾသ၀ါဒ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ စကားကို နာခံတတ္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ လူႀကီးလူေကာင္းတို႔၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို နာခံၿပီး ဘိုးဖြားစဥ္ဆက္မ်ား၏ လက္ဆင့္ကမ္း အေမႊမ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ရယူေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပရန္ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အသက္(၁၈)ႏွစ္အထက္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမ်ားကို မဲထည့္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ပါတီမ်ား ေရြးခ်ယ္မဲထည္႔ရာတြင္ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိၿမိဳ႕နယ္အပၚ အက်ိဳးစီးပြား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္မဲထည့္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြြင္ PNOအျပင္ ပအမဖ၊ NLD၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ SNDP၊ SNLD စသည့္ ပါတီမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟုၾကားသိရေၾကာင္း၊ မည္သို႔ျပင္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိတို႔သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္၍ မိမိတို႔လူမ်ိဴးအတြက္  မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။    ။
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(PNO)ပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေရ၊ လ်ွပ္စစ္မီးစသည့္ ျပည္သူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ဤေက်းဇူးတရားကို မေမ့သင့္ေၾကာင္း၊ ဤေက်းဇူးတရားေၾကာင့္ ပညာတတ္လာေသာလူငယ္တခ်ိဳ႕သည္ အျမင္မွန္ရဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးအက်ိဳး မိမိႏိုင္ငံအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိပါက သီးသန္႔မေနဘဲ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(PNO)ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးက စည္းလံုးညီညႊတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ကို ျပသရန္အခ်ိန္ေရာက္ရွိလာ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ဓႏု၊ ေတာင္ရိုး၊ ရွမ္းစသည္တို႔ႏွင့္ ေအးအတူပူအမွွ် ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊  ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို စာနာနားလည္ပါ၏ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ခ်င္တာသည္ထက္ ျဖစ္သင့္သည္ကို ဦးစားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ဤသေဘာတရားကို ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေဟာေျပာသြားပါသည္။


ပင္ခြဥ္ေက်ာင္းတန္ကုိ၊ ခံထူေလြ ေခါင္းေဆာင္တန္ ေငါ၀္းႀသ၀ါဒ

ေနာင္တရားေက်ာင္းတန္ကုိ  ခံထူးေလြ ေခါင္ေဆာင္တန္ ေငါ၀္းႀသ၀ါဒ

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘန္႔ဘာေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္ခြန္ေက်းရြာတြင္ ျပည္သူလူထု (၅၀၀၀)ေက်ာ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ျပည္သူလူထု(၅၀၀၀)နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ညီေနာင္တုိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သာ ေတာင္ရိုး၊ ဓႏု၊ ရွမ္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
ခြန္ထင္းေလေအာင္း
Powered by Blogger.