Monday, June 13, 2016

စိတ္ေကာင္းထားရွိေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္


လူမ်ားသည္ စတင္ေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္ ပခံုးႏွစ္ဖက္ၾကားက ဦးေခါင္းပါလာျခင္း တူညီၾကေသာ္လည္း စိတ္ေနစိတ္သေဘာထားမ်ား မတူညီၾကေပ။ စိတ္ထားေကာင္းရွိသူ၊ စိတ္ထားေကာင္းမရွိသူ ဟူ၍ ကြဲျပားေနၾကသည္။ စိတ္ထားေကာင္းရွိေရးသည္ သီလေဆာက္တည္ျခင္းျဖစ္ပါ၏ သီလခံယူထားေသာေန႔တြင္ မေကာင္းမႈမ်ားမျပဳျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္မႈမ်ား မေျပာျခင္း၊ စိတ္တြင္း၌ပင္ မေကာင္းမႈမ်ား မႀကံစည္ျခင္း မ်ားကို ေဆာက္တည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
တခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ပါးစပ္ကသာ မေကာင္းမႈမလုပ္၊ ေကာင္းမႈသာလုပ္ရန္ေျပာေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ ဘုရားရွိခိုး၍ ေမတၱာပို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ မိမိပတ္၀န္းက်င္အေပၚ၊ မိမိႏွင့္လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ၊ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔မက်င့္ႀကံမႈသည္ ပို၍ဆိုးပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဟန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လိမ္ညာေကာက္က်စ္မႈျဖစ္ၿပီး လူ႔ဘ၀တစ္ခုတြင္  ``စိတ္ထားေကာင္းလိုပါက ထားလုိက္ပါ။ ထား၍ုမရလွ်င္လည္း ေျပာင္မိုက္ပါ´´။ အေရွ႕ အေနာက္ ေတာင္၊ ေျမာက္အရပ္၊ အထက္အရပ္၊ ေအာက္အရပ္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာမွ ရွိရွိသမွ်သတၱ၀ါတို႔အား ေန႔စဥ္ ေမတၱာပို႔ၿပီး လက္ေတြ႕ မက်င့္ႀကံသူသည္ ပို၍ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါသည္။ ေျပာင္မိုက္ေသာ လူလိမ္၊ လူညာ အရက္သမားမိုက္ျခင္းသည္ ထင္သာျမင္သာရွိပါသည္။ ေမတၱာစကားဆို၍ ထိုစကားကို လက္ေတြ႕မက်င့္သံုးေသာသူကား လူ႔ဘ၀ႏွင့္ လံုးလံုး မထိုက္တန္သူျဖစ္၍ ထိုသူကိုယ္တိုင္လည္း ဘ၀တြင္ ဥစၥာစည္းစိမ္ခ်မ္းသာရပါေသာ္လည္း စိတ္အၿမဲဆင္းရဲရသည္။ ထိုဘ၀ကို ရွင္သန္မႈမရွိေသာ ဘ၀ဟု ေခၚပါသည္။
စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ရန္ အဓိကအခ်က္သည္ အမ်ားအက်ဳိးႏွင့္ မိမိအက်ဳိးကို မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေရးျဖစ္သည္။ အမ်ားအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေပးလိုမႈ မရွိသူသည္ မည္သည့္အခါမွ စိတ္ေကာင္းရွိေသာ သူတစ္ဦး မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ဤကမၻာတြင္ အျခားသူတစ္ပါး၏အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္မႈေပးသည့္ လူ႔ေလာက တစ္ခုလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ကမၻာ့အက်ဳိး၊ လူသားအားလံုး၏ အက်ဳိး၊ မိမိႏိုင္ငံ၏အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ေပရာ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္သူတိုင္း မိမိဘက္မွ ဆံုးရံႈးစြန္႔လြတ္ရမႈမ်ားကို ရွိတတ္စၿမဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္မႈဆိုသည့္ ကိစၥသည္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ သိပ္လြယ္ကူလွေသာ အလုပ္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာကိစၥတြင္မဆို ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံရမႈသည္ ရွိစၿမဲ၊ တဲြကပ္ပူးတဲြ၍ ပါလာရစၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးသေခၤ်ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း စြန္႔လြတ္မႈ အနစ္နာခံမႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈ၊ စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္လည္း စြန္႔လြတ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈခဲ့သည့္ ျမင့္ျမတ္သူ အရွင္သခင္တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ အေမရိကန္သမၼတႀကီး လင္ကြန္း၊ အႏိၵယအမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေနရူး၊ ကမာၻ႔ပစၥည္းမဲ့ျပည္သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး လီနင္၊ ဟိုခ်ီမင္း၊ ခ်ီေကြဗားရား၊ ေဒါက္တာေနာ္ဗက္သြန္၊ မာသာထရီဇာ စသည္ျဖင့္ ဒီေလာကမွာ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားခဲ့သူေတြမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ စြန္႔စားအနစ္နာခံ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈေၾကာင့္ အျခားသူ မ်ားက ေက်းဇူးတရားမ်ားကို ခံးစားၾကရသည္။
အမွန္စင္စစ္ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္မႈသည္ လူသားဆန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အတၱခ်ည္းသမား၊ ငါဖို႔ ခ်ည္းသမားတို႔သည္ လူမဆန္သူမ်ား၊ လူဖ်င္းလူညံ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ျခင္းသည္ ေႀကြးေဟာင္း ျပန္ဆပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ျခင္းဟာ လူသားဆန္ျခင္းျဖစ္သည္။
လူဘ၀တြင္ လူျဖစ္လာေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္လိုက္၍ ေရာက္လာသူမ်ား ပင္ျဖစ္ေစ၊ အတိတ္ကအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ေရာက္လာသူမ်ားပင္ျဖစ္ေစ၊ ၿဗဟၼာႀကီး ေလးပါးကဆင္းလာသူမ်ားပင္ျဖစ္ေစ၊ လူျဖစ္လာသူမ်ားသည္ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေရာက္ရွိလာျခင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ကိုးရီးယားစာေရးဆရာႀကီး ပတ္ဂ်န္ကီကဆိုပါသည္။
လူ႔သမိုင္းတြင္ အျခားသူမ်ားအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရင္း အသက္ေပးသြားသူ၊ ဘ၀ေပးသြားသူ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သြားသူအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ေက်းဇူးကို မိမိတို႔ မည္ကဲသို႔ဆပ္မည္နည္း။ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ထီးနန္းစည္းစိမ္၊ စၾကာ၀ေတးမင္းစည္းစိမ္၊ ေဆြမ်ဳိးဥာတိ၊ ဇနီးသားမယား အားလံုးကို စြန္႔၍ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ကာ လူသားအမ်ားစုအတြက္ အမ်ားသူငါ လက္ခံလာေအာင္ လွည့္လည္ တရားေဟာၾကားရင္း မိမိဘ၀ကို ကုန္ဆံုးေစခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶ၏တရားျမတ္ကို နာယူကာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားက်င့္ႀကံသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶျမတ္စြာအား အဘယ္သို႔ ေက်းဇူးဆပ္ မည္နည္း။ ဗုဒၶ၏ႀကီးျမတ္ေသာ ေက်းဇူးတရားကို ဆပ္လိုပါက ဗုဒၶနည္းတူ အမ်ားအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမွတစ္ပါး အျခားမည္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္မွ် ဗုဒၶ၏ ေက်းဇူးတရားကို ေက်ေအာင္ဆပ္ျခင္းဌါ မစြမ္းသာဟူ၍ပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ေလာကတြင္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာဆို၍ရေသာ ကိစၥတစ္ခုရွိပါသည္။ ထိုကိစၥမွာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို အျခားသူ မ်ားအတြက္ ေကာင္းမႈတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါက မယံုၾကည္ႏုိငေလာက္ေအာင္ လိႈက္လွဲၾကည္ႏူးမႈကို ခံစားရသည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ေသခ်ာေပါက္ေျပာဆုိႏိုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
လူတစ္ေယာက္သည္ ေျမာင္းထဲက ၾကြက္စုတ္တစ္ေကာင္ ျဖစ္မလား၊ ျမင့္မားသည့္ ေ၀ဟင္မွာ သိန္းဌက္ႀကီးတစ္ေကာင္ျဖစ္မလား ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ `` အမ်ားအတြက္ သူဘယ္ေလာက္လုပ္သလဲ၊ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ဘယ္ေလာက္လုပ္သလဲ´´ ဆိုသည့္ လုပ္ရပ္အေပၚတြင္သာ ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေလာကႀကီးကို အထက္က ႀကီးစိုးထားႏိုင္သည့္ သိန္းဌက္ႀကီး မ်ားျဖစ္ၿပီး အတၱသမားမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိးသမားမ်ားသည္ ေျမာင္းထဲမွ ၾကြက္စုတ္မ်ားသာ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဤေလာကတြင္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည့္ နိယာမတရား အမွန္တရားပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ဘ၀သံသရာခရီးကို သြားသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူ႔ေလာကတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ကဲြကြာသြားရျခင္းသည္ ျဖစ္ၿမဲအစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္သည္။  ပန္းကေလးကဲ့သို႔ မေၾကြေသးခင္္၊ ေနကေလးကဲ့သို႔ ေတာင္စြယ္မွာမေရာက္ခင္ ၿဗမၼာစိုရ္တရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ေလာကႀကီးကို သာယာလွပေအာင္  ေလာကအက်ဳိး ၊ အမ်ားအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေလာကႀကီး၏အလွတရားကို  အတူတကြဖန္းဆင္းၾကပါစို႔´´ ဟု တိုက္တြန္းရင္း……………

ခ်စ္ေအး(၆မဲင္)

ခ်စ္စံ၀င္း ဘ၀၏အလွတရားကို ရွာေဖြျခင္းစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။
Powered by Blogger.