Friday, June 17, 2016

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္္လ (၁၇) ရက္ကမၻာ့ကုလသမဂၢ(United Nations)သည္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အလားတူကမၻာစစ္ႀကီးပဋိပကၡ ထပ္မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈမရွိေတာ့ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီး(League of Nations)ကို အစားထုိုးႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကို ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္းမွာ (၅၁)ႏိုင္ငံသာ ရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၃)ႏိုင္ငံရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိ္ုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးနီးပါး ပါဝင္္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ႔ႏိ္ုင္ငံစုစုေပါင္း(၂၀၆)ႏုိင္ငံရွိသည့္အနက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ႏိ္ုင္ငံမွာ (၁၉၃)ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေလ့လာသူအျဖစ္ ရပ္တည္သည့္ႏိုင္ငံမွာ (၂)ႏိုင္ငံ[ပါလက္စတိုင္း(State of Palestine)ႏွင့္ ဟုိးလီးစီး(Holy See)]ႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္လည္းမဟုတ္ေသာ၊ ေလ့လာသူအျဖစ္ ရပ္တည္သည္လည္း မဟုတ္ေသာ ႏိုင္္ငံမွာ (၁၁)ႏိုင္ငံရွိသည္။ ထိုကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ၊ ေလ့လာသူအျဖစ္လည္း မရပ္တည္ေသာႏိုင္ငံ(၁၁)ႏိုင္ငံအနက္ (၉)ႏိုင္ငံမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအျငင္းပြားမႈမ်ားရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္[ဥပမာ - ထိုင္ဝမ္(တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအျငင္းပြားမႈရွိသည္)]။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၄)ခ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ (၂) ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ (၃) ႏိုင္ငံတကာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားတန္ဖိုးထားမႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ (၄) ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသင့္ျမတ္ေစေရးတြင္ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္တို႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမွာ (၃၀)ေက်ာ္ရွိပါသည္(ဥပမာ - WHO, UNESCO, UNODC)။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ အဓိကအစိတ္အပိုင္း(၅)ပိုင္းအေပၚ အေျခခံထားသည္။ ၎တို႔မွာ အေထြေထြညီလာခံ၊ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၊ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ၊ အတြင္းဝန္မ်ားရုံးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးရုံးတို႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ဘ႑ာေငြသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ ေစတနာအေလွ်ာက္ ထည့္ဝင္ေငြတို႔မွ ရရွိသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ ကမၻာ့အစိုးရ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း မျပဌာန္းပါ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာပဋိပကၡမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းရာတြင္မူ နည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအားလုံးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚတြင္လည္း မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏို္င္ငံရးအျမင္မ်ားႏွင့္လူမႈေရးစနစ္မ်ားကြဲျပားသည္ျဖစ္ေစ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေရးကိစၥမ်ားတြင္ တူညီေသာ ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ တူညီေသာမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရရွိၾကသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာမ်ားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏အခြင့္အေရးကို
 ေလးစားေထာက္ရွဳ၍ ႏို္င္ငံအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္မွီခို္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ့/အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီပြားတုိ႔အၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်ေစၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေလးစားတန္ဖိုးမႈကို ျမႇင့္တင္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည္။ အနာေရာဂါမ်ားကို တုိက္ဖ်က္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဝါဒတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိ္င္ငံတကာလႈံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဦးေဆာင္သည္။
တစ္ကမၻာလုံးအေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ ၎ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကူညီမႈမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပရေသာ္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကိုကူညီေပးျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီျခင္း၊ AIDSေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးေဆာင္ေပးျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းဝန္ရုံးကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူမွာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ခုနွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္(၈)ဦးရွိျပီ ျဖစ္သည္။ ထို(၈)ဦးအနက္ (၃)ဦးေျမာက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးသန္႔(၁၉၆၂-၇၁) ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္အခါအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွာ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသား ဘန္ကီမြန္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ တိက်ေသာ သတ္မွတ္ထားမႈမရွိေသာ္လည္း ငါးႏွစ္သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္မွႏွစ္ႀကိမ္အထိ ခန္႔အပ္သင့္သည္ဟု လက္ခံလာၾကသည္။ ယခုတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္မည္ျဖစ္သည္။
 
ကိုးကားခ်က္ -  
   https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
   https://en.wikipedia.org/wiki/Secretary-General_of_the_United_Nations
   http://unic-ir.org/EngaboutUn.pdf

ခြန္လွစိုး

Powered by Blogger.