Sunday, June 19, 2016

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရး၊ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ရရိွေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၉) ရက္


ကြ်န္ပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံတို႔ ေအးအတူပူအမွ် အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ”ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညြန္မိန္႔ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကသည့္ ညီအစ္ကိုတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔၊ နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးဖို႔ မွ်မွ်တတ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ဖို႔၊ ရိုးသားပြင့္လင္းၾကဖို႔ လိုပါတယ္“ “ဒါေတြမရိွပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ပင္ မက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ေစတနာ  မွန္ကန္ဖို႔ လိုအပ္သလို လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွန္ကန္ဖို႔လည္း” အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ - ခုႏွစ္မွစ၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္ႏွင့္အညီ ကြ်န္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ မ်ိဳးဆက္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္၍ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသကို ေအးခ်မ္းသာယာလာေအာင္ တိုးတက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးအလိုက္ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ ကိုယ္မွန္သည္ဟု ထင္ရာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ လူမ်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ဘ၀မတူလို႔၊ လူမ်ိဳးခ်င္းမတူလို႔ သေဘာ ထားခ်င္းမတူ၊ အျမင္မတူၾကရာကေန ရန္သူေတြျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္စြဲ၍ ျပည္တြင္းစစ္အသြင္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္လာခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘယ္ဘက္က ႏိုင္ၿပီး၊ ဘယ္ဘက္ကရံႈးလို႔ ဘယ္ဘက္က အက်ိဳးအျမတ္ရသြားသည္ဟူ၍ မရိွသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ဆုံးရံႈးခဲ့ရသည္သာမက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ အမုန္းတရားမ်ား ပိုမိုပြားမ်ားလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူအားလုံး ဒုကၡမ်ိဳးစုံ၊ စစ္ေဘးစစ္ ဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့အလယ္တြင္လည္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံဘ၀ကိုပါ ေရာက္သြားခဲ့ရပါသည္။
သမိုင္းအဆက္ဆက္ကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဤႏိုင္ငံႏွင့္ ဤနယ္ေျမသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းတစ္ပါးနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ လက္ေအာက္က်ေရာက္သြားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလုံး စုေပါင္းၿပီး တြန္းလွန္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စုေပါင္းတည္ေထာင္၊ စုေပါင္းေနထိုင္၊ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ခုလို စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္၊ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးငယ္ျဖစ္ေစ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက ဤႏိုင္ငံ ဤေနရာသည္ ငါတို႔ပိုင္သည္ ငါတို႔ပဲေနထိုင္မည္ဆိုၿပီး အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအား ထြက္သြားၾကဆိုၿပီး ေမာင္းထုတ္၍ မရပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား အားလုံးသည္ ဤႏိုင္ငံႏွင့္ ဤေျမေပၚတြင္ ေမြးဖြားၿပီး ဤေျမေပၚကို မွီခိုကာ ရပ္တည္ရွင္သန္ ေနထိုင္လာၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ဤႏိုင္ငံႏွင့္ ဤနယ္ေျမကို စြန္႔ခြာၿပီး အျခားတစ္ပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္၍ မရႏိုင္ေပ။ အတူေနထိုင္ၾကသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ သဘာ၀တရားရဲ႕ဖန္တီးမႈအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလို မတူကြဲျပားေသာ္လည္း မတူညီတဲ့လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ခြဲျခားၿပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စုစုစည္းစည္း၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ၊ စည္းလုံးညီညြတ္စြာႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးရရိွေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳပဲ၊ စစ္ေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သည့္ နည္းလမ္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညီလာခံက်င္းပသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အတူလက္တြဲ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာ ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ကြ်န္ပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၈ - ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို အေျခခံၿပီး ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၀၈ - ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၂)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ပုဒ္မ(၄၉)အရ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ တိုင္း ေဒသႀကီး (၇)ခု၊ ျပည္နယ္(၇) ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအျဖစ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ၎ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ ရရိွထားၿပီးသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ မရရိွ ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံကိုက္ညီသည့္  တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး (၆)မ်ိဳးကို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၆)အရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ - ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ (၁၅)အရ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ထိုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၁၉၄၇ - ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ၁၉၇၄ - ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ၂၀၀၈ - ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတို႔တြင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသစ္မ်ား ေပၚထြက္ခြင့္မူမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အနာဂတ္ ကြ်န္ပ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ ဒီမိုကေရ စီ အရပ္သားအစိုးရ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ၂၀၁၆ - ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန - ၂ (Myanmar International Convention Center – II)တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ယခင္ သမၼတ(ေဟာင္း) ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို (၄)လ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္၏ ပုဒ္မ (၄.၂.၃)တြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အတြက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျပန္လည္က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်င္းပျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္(NLD)မွ အစိုးရသစ္ တာ၀န္လြဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း (NLD) အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအစား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (သို႔မဟုတ္) (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ က်င္းပသြားႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႔ၿပီး ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဟုေစကာမူ၊ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဟုေစကာမူ အမွန္တကယ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရိွေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွေရး၊ ကိုယ့္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရိွေရးႏွင့္ ကိုယ္လူမ်ိဳး ကံၾကမၼာ ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရရိွေရး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း အေျဖရွာၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရးႏွင့္ အစဥ္ထာ၀ရ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရိွေရး၊ မိမိတို႔ လူမ်ိဳး၏ကံၾကမၼာ မိမိတို႔ဘာသာ ျပန္လည္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရရိွေရးသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ယေန႔အေျခအေနမ်ားအရ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (ဖဆပလ) ပဏာမ ညီလာခံမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးသည္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္အားလုံးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည့္စုံ ရင္ ဤတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ျပ႒ာန္း၍ ေနာင္အခါ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္ အဆင့္အတန္းျဖစ္ေစ”၊ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရျပည္နယ္ အဆင့္အတန္းျဖစ္ေစ”၊ “လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္ အဆင့္အတန္းျဖစ္ေစ”၊ ရရိွရမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။
၎ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားမွာ-
(၁) ပထ၀ီ အေနအထားအရ နယ္နိမိတ္ အထင္အရွားရွိျခင္း၊
(၂) ျမန္မာစကားႏွင့္ မတူေသာ ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္းရွိျခင္း၊
(၃) ယဥ္ေက်းမႈ တစ္မ်ိဳးတည္းရွိျခင္း၊
(၄) ရာဇ၀င္အစဥ္အလာ တစ္မ်ိဳးတည္းရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
(၅) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရး လံုေလာက္မႈတို႔ ရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
(၆) လူဦးေရ အေတာ္အတန္ရွိျခင္း၊
(၇) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ သီးျခားေဒသတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ေနထိုင္ လိုေသာ ဆႏၵရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။
ဤအေျခခံမူမ်ားအရ အထက္ေဖာ္ျပပါအဂၤါရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအလိုက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အျဖစ္ (၁၉၄၇အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္လည္း ေဖာ္ျပပါအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ မြန္ႏွင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္သစ္မ်ား သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါသည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေအးအတူ ပူအမွ် အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အထက္ပါ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ အျခားညီေနာင္တိုင္းရင္းသားတို႔ရရိွသည့္ ကိုယ္ပိုင္လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/ တိုင္းကို လိုခ်င္ရခ်င္ၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အထက္က ေရးသားတင္ျပသည့္အတိုင္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရိွတည္ရိွေနေသာ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တိုင္း မ်ား၏ ဂုဏ္အဂၤါ ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံကိုက္ညီသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္ထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ တိုင္းအဆင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္းအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္သုိ႔ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္သင့္ပါေၾကာင္း စသည့္အေျခခံမူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (သို႔မဟုတ္) (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စု၏ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ/ တိုင္း/ ျပည္နယ္သစ္မ်ား ေပၚထြက္ခြင့္အေျခခံမူမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း မိမိ အေနျဖင့္ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ အႀကံျပဳ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။

ခြန္ေနာင္လြဳမ္း
စႏၲာ;ခမ္;
Powered by Blogger.