Friday, August 26, 2016

အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရရိွရန္လိုအပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္
ဒီမိုကေရစီတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ ရိွသည္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ၊ တန္းတူအခြင့္ အေရးရရိွရန္ အေရးႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ရိွေနသည္ဟု ယုံၾကည္သည့္အတြက္ မိမိ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေရးသားတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တူညီ ေသာသမိုင္းေနာက္ခံ၊ တူညီေသာဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တူညီေသာစီးပြားေရးဘ၀၊ အေတာ္အတန္ ရိွေသာလူဦးေရ၊ ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရိွသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားရိွသကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္ ရိွေန ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မရရိွ ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သိမ္းပိုက္ ခံရၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားမ်ားကိုယ္စီျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ပါ၀င္တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုသုိ႔ပါ၀င္တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ မရိွအတူ၊ ရိွအတူ၊ ေအးအတူ၊ ပူအမွ်၊ ဥမကြဲ၊ သိုက္မပ်က္ပဲရာသက္ပန္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွပဲ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အရအျပန္အလွန္ ရန္သူသဖြယ္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ၾကသနည္းဟူ၍ ေမးခြန္းေမးစရာရိွလာပါသည္။ အေျဖသည္ လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီး ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္သည့္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရိွျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မိပါသည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္ရိွတည္ရိွေနသည့္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား၊ စီရင္စုမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု နယ္ေျမဧရိယာမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္လိုသည့္ ဆႏၵရိွၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဆို မိမိတို႔ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွေရးအတြက္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခ်င္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ရိွသူသည္ ဤေနရာ ဤေျမ သည္ ( ငါတို႔လူမ်ိဳးပိုင္သည္၊ ငါတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္သာဆိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔လူမ်ိဳးပဲေနထိုင္မည္၊ ခင္ဗ်ား တို႔လူမ်ိဳးေတြကဧည့္သည္ေတြပါ ထြက္သြားၾကဆိုၿပီး) ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္းရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစမွစ၍ ျပည္နယ္ရိွၿပီးသည့္ လူမ်ိဳးႏွင့္ မိမိတို႔သည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္တာခ်င္း အတူတူ ၎လူမ်ိဳး၏ ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ပါက မိမိတို႔ကို ဧည့္သည္အဆင့္သဖြယ္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံခံ ခဲ့ရသည္ကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။
လာမည့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအခန္းက႑ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ ေခါင္းစဥ္းႀကီး(၂)ခုကို စာတမ္းတင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းသိရိွရပါသည္။
အႀကံျပဳလုိသည္မွာ လက္ရိွျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး(၇)ခု၊ ျပည္နယ္(၇) ခုျဖင့္ ၂၀၀၈-ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင္လုံစာတမ္းတင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးမည္မွ်ဖြဲ႔စည္းထားရိွမည္၊ ျပည္နယ္မည္မွ် ဖြဲ႔စည္းထားရိွမည္ဆိုသည္ကို စာတမ္းတင္သြင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ (ဒီမိုက ေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္လား) (ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္လား) ဆိုသည္ကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ေဒသမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အေခၚအေ၀ၚ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ဖြဲ႔စည္းသင့္မသင့္၊ ေခၚဆိုသုံးႏႈန္းသင့္မသင့္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးသြားရမည့္ သေဘာရိွပါသည္။ လက္ရိွ အေျခအေနအရ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားကိုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အမည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္မွာ ျပႆနာမရိွႏိုင္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္  ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ရိွလာႏိုင္ၿပီး ညီလာခံတက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားထားရိွႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာလက္ရိွ ျပည္နယ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ အေျခခံဖြဲ႔စည္းထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား (တနည္း) လူမ်ိဳးအမည္ကို အေျခမခံပဲ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္) ပထ၀ီ (သို႔မဟုတ္) ေဒသႏၱရကို အေျခခံေသာ ျပည္နယ္အမည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ၾကားျပႆနာမ်ားကို တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ တိုင္းရင္း သားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထာ၀စဥ္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္သြားႏိုင္ မည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အမည္မ်ားကို လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ အေျခခံသတ္မွတ္ရမည္ဟု တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမရရိွ ေသးသည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္သစ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္း ခြင့္၊ ေပၚထြန္းခြင့္ႏွင့္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေသးသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု မရရိွႏိုင္ေသာ လူနည္းစု ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို တည္ေထာင္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္သစ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရစီရင္စု အသစ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ ေပၚထြန္းခြင့္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မူမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပအပ္ပါသည္။ (ဥပမာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္ (၁၃) ခုျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ေပါင္း(၅၀)ရိွၿပီဟု သိရိွရပါသည္။ ျပည္နယ္သစ္မ်ား အမ်ား အျပားေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္)
ဆက္လက္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္သမွ် တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ ထိုေဒသအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးရိွပါက ထိုေဒသအတြက္ ထိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏ အမည္ျဖင့္ ျပည္နယ္ အမည္ကို သတ္မွတ္သည္ဟု နားလည္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳးကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုျပည္နယ္သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းက ပိုင္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္ပါ သည္။ (ဥပမာ) ေဒသတစ္ခုတြင္ (က)လူမ်ိဳးႏွင့္ (ခ)လူမ်ိဳး (၂)မ်ိဳးထဲမွ (ခ)လူမ်ိဳး၏လူဦးေရမ်ားပါက (ခ) ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္) (တနည္းအားျဖင့္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးေနထိုင္သည့္လူမ်ိဳးက ၎လူမ်ိဳး၏ အမည္ကို ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားဆိုသည္မွာ ထိုေဒသအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ လူဦးေရ မတိမ္း မယိမ္း သူမသာကိုယ္မသာ ျဖစ္ေနသည့္အေနအထားမ်ိဳးကို အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ ျပည္နယ္ ကိုသတ္မွတ္သည္ဟု နားလည္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုေဒသရိွ လူမ်ိဳးအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမည္ျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ) လက္ရိွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးကို ဧရာ၀တီ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီ(သို႔မဟုတ္) ေဒသႏၱရကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႔စည္းသည့္ ျပည္နယ္ ဆိုသည္မွာ ထိုေဒသအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခမခံပဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အားလုံးလက္ခံသည့္ ၎ေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမည့္ အမည္ကို ျပည္နယ္အမည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု နားလည္ ပါသည္။ (ဥပမာရွမ္းျပည္နယ္ကိုေတာင္ႀကီးျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ကေမၻာဇျပည္နယ္စသျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူသည့္ အမည္ကိုသတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလႊာအသီးသီးရိွ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားအားလုံး အနာဂတ္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ားႏွင့္အညီ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြြးၾက ရာတြင္ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံသည့္ျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ား၊ ပထ၀ီ၊ ေဒသႏၱရ စသည့္ အမည္မ်ားထဲမွ မည္သည့္အမည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အားလုံး၏ အေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးအမည္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက လက္ရိွတည္ရိွေနသည့္ ျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္ အတိုင္းမထားရိွပဲ ေခတ္ႏွင့္ အညီတိုးတက္လာၿပီး သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္သစ္ေပၚထြန္းခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ လက္ခံေပးရန္လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ အျခားေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျပည္နယ္ရိွသလို မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳး မ်ားသည္လည္း သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက ျပည္နယ္လိုခ်င္၊ ရခ်င္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးအမည္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ရသင့္ရထိုက္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ျပည္နယ္သစ္ေပၚထြန္းခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ လက္ခံေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းခြင့္ကို လက္မခံေၾကာင္း၊ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုလာပါက အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ မ်ား (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးကို အေျခခံၿပီး ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳပဲ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္ အမည္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ပထ၀ီ၊ (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသႏၱရ စသည္တို႔ကို အေျခခံ သည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးစု နယ္ေျမ ဧရိယာ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု၊ ျပည္နယ္သစ္မ်ားစသည့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ပါက ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရိွ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားအားလံုး အားရရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ေရးသားတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေနာင္လြဳမ္း 
စႏၱာ;ခမ္း

Powered by Blogger.