Monday, August 22, 2016

စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကီးဆီသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(သို႔)၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကအတြက္ သက္ေရာက္မႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္လာေစမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည့္(၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔ေဒသ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အမွန္တကယ္ရွိေနၿပီေလာ၊ ရွိေနလွ်င္ေသာ္မွျပည္သူႏွင့္ဒီမိုကေရစီရင္းႏွီးမႈရွိေနၿပီေလာ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲ ျပည္သူေတြဂဃနဏ သိရန္လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ကိုတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးပိုမ်ားသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွမိမိတို႔ ေဒသ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း(၁၃၅)မ်ိဳးစုေပါင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ထို တုိင္းရင္းသား(၁၃၅)မ်ိဳးတြင္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးခ်င္းစီတြင္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိေသာ က႑မ်ားတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး တည္းဟူေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အဓိကထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာမိမိဖန္တီးယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ဖန္တီးယူရာတြင္ မိမိတို႔၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ အစြန္းမေရာက္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ သို႔မွသာထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္ၾကား ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္မည့္ ဖန္တီးမႈမ်ိဳးကိုလည္း အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရယႏၱရားႀကီးသည္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ခရီးစဥ္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးကိုဗဟိုျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကီး အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑ အသီးသီးမွတာဝန္ရွိပုဂိဳလ္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈသည္လည္း လြန္စြာမွအေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ကိစၥရပ္တိုင္းသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္တတ္ရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကိုလည္း အထူး အေလးထားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ အနီးစပ္္ဆုံးဥပမာအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ကန္႔ကြက္သံမ်ားဆူညံခဲ့သည့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ဝင္ဆိုင္းဘုတ္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ဝင္ဆိုင္းဘုတ္အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းသည္ သာမာန္ အေနျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါက သိပ္မထူးဆန္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူလဆိုင္းဘုတ္တြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ပအိုဝ္းစာကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး အစားထိုးခံလိုက္ရျခင္းသည္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ အသည္းႏွလုံးကိုဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းျပည္ နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏အနီးတဝိုက္တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားစုေနထိုင္ သည္ကို မည္သူမွ်မျငင္းႏိုင္ပါ။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏အသက္ေသြးေၾကာသည္စာေပျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာပအိုဝ္းစာေပကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကိုသတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏စာေပဖ်က္ဆီးခံရျခင္းကိုမည္သည့္လူမ်ိဳးကမွလက္သင့္မခံႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏စာေပဖ်က္ဆီးျခင္းကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ကန္႔ကြက္ ျခင္းသည္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္အရလက္ခံရမည့္ အမွန္တရားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ရွိပုဂိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏လုပ္္ေဆာင္မႈအေပၚျဖစ္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္သေဘာထားမ်ားကို အေလးထားၿပီးေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ဝင္ဆိုင္းဘုတ္ကိစၥကို ညတြင္းခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ လက္ရွိအစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးဆီသို႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးတည္းဟူေသာ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်က်ျဖင့္ အမ်ားစု ၏ဆႏၵကိုအေလးထားသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားကိုလည္း အထူးအေလး ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသား အားလုံးပါဝင္ၿပီး အစြန္းမေရာက္ေသာ အေကာင္းျမင္ဝါဒမ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားလိုလား ေတာင္းတေနသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ကာ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။
           
ၿခဳဲင္းေပခြန္   
(စႏၱာခမ္း)
Powered by Blogger.