Monday, August 8, 2016

သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကုိ ျပန္လည္ကယ္တင္ၾကပါစုိ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္အခ်ိန္ဟူေသာ စက္၀န္းႀကီးသည္ အၿမဲမျပတ္ လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ထုိယႏၱရားႀကီးႏွင့္အတူ ရာသီဥတုမ်ားသည္ လည္း လုိက္လံေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္။ မုိးရာသီေရာက္ရွိလာလွ်င္ လူသားတုိင္း မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္ တာ၀န္ တစ္ရပ္ရွိၿပီး ယင္းတာ၀န္မွာ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းႏွင့္ ေနထုိင္သြားလာ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည္။ ထုိသုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ရသည္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိ၏ အက်ဳိးကုိသာ ေရွးရႈမႈမျပဳဘဲ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကုိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျမင္ေတြ႕ေနရသည္မွာ လူသားမ်ား၏ အေတာမသတ္ႏုိင္ေသာ ၀ိသမေလာဘေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား အဆမတန္ ျပဳန္းတီးလ်က္ရွိၿပီး ျပဳန္းတီးသြားေသာ သစ္ေတာမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္အစားထုိးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက မၾကာမီအနာဂတ္တြင္ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ ေဒသသည္ ေတာင္ကတုံးႏွင့္ ကႏၱာရကမၻာႀကီး ဆုိက္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သိပၸံနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ား၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ား တိမ္ေကာလာၿပီး ခန္းေျခာက္လာျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ရွားပါးတိရိစာၦန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာ ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ မ်ားစြာ ျမင္ေတြ႔ရလ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ဆုံး႐ွဴံးမႈ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာၿပီး မုိးႀကီးျခင္း၊ မုိးသီးေၾကြျခင္း၊ မုိးေခါင္ျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္း၊ ေျမၿပဳိျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မုန္တုိင္းက်ေရာက္ျခင္း စသည့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့အႏွံ႔ရွိ လူသားမ်ား ခံစားရလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ လူသားမ်ား၏ အေတာမသတ္ႏုိင္ေသာ ေလာဘမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ ခုတ္ထြင္လာ ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေရသယံဇာတ အလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳျခင္း၊ စက္ရုံထုတ္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကာဗြန္ဒုိက္ေအာက္ဆုိက္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ ကမာၻေျမႀကီး၏ အသက္သည္ ယဲ့ယဲ့ေလးသာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရႀကီးျခင္း၊ မုိးသီးေၾကြျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မုန္တုိင္းက်ေရာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လူသားမ်ား အန္တုႏုိင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္ အမွ် လူသားမ်ားစြာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခံစားရလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္၏ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈသည္ လြန္စြာမွ မႀကဳံစဖူးေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သိသာထင္ရွားမႈရွိခဲ့ၿပီး ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ခန္းေျခာက္သြားခဲ့ပါ သည္။ ေရသယံဇာတမ်ား ခန္းေျခာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားမ်ားသည္လည္း တၿပဳိင္တည္း ေသာက္သုံးေရ ရရွိမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရရရွိမႈမ်ား အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕လာရၿပီး ထုိသုိ႔ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားသည္ အသိဥာဏ္ရွိေသာ လူသားမ်ား၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ပင္တည္း။
ေရွးယခင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မုိးေလ၀သႏွင့္ ရာသီဥတုမ်ား မွန္ကန္ၿပီး မုိးေရခ်ိန္မ်ားလည္း ျပည့္မီွကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (၇၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရမ်ားမွ သစ္သီး၀လံစုိက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ ယခင္တြင္ မည္သည့္လ၏ မည္သည့္အပတ္ေျမာက္တြင္ မုိး၀င္ မည္၊ မည္သည့္လ၏ မည္သည့္အပတ္ေျမာက္တြင္ မုိးကုန္မည္ စသည့္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား မွန္ကန္ၿပီး တြက္ဆခန္႔မွန္းသည့္အတုိင္းပင္ စုိက္ၾကပ်ဳိးၾကပါသည္။ တြက္ဆခန္႔မွန္းသည့္အတုိင္းပင္ မုိး၀င္မႈ၊ မုိးကုန္မႈ မွန္ကန္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈရွိၿပီး မုိးေလ၀သႏွင့္ ရာသီဥတုမွန္ကန္ေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ တြက္ဆခန္႔မွန္းမႈမ်ား မဆုိထားႏွင့္ မုိးရာသီသည္ မည္သည့္လတြင္ စတင္ၿပီး မည္သည့္လတြင္ မုိးကုန္သည္ကုိပင္ မသိရွိႏုိင္ေတာ့ကာ ရံဖန္ရံခါ ေႏြရာသီတြင္ပင္ မုိးရြာသည့္အေျခအေနပင္ ဆုိးရြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကား ကမၻာတ၀န္းရွိ ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာလ်က္ရွိေသာ လူဦးေရ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေလာင္စာထင္းအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသုံးပရိေဘာဂပစၥည္းအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သစ္ေတာမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ လြန္ကဲစြာ ခုတ္ထြင္ေရာင္းခ် လာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေသာ မုိးႀကီးျခင္း၊ မုိးသီးေၾကြျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တုိင္းက်ေရာက္ျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ထပ္မံမႀကဳံေတြ႕ရေစရန္၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ ရာသီဥတုမွန္ကန္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္ေစရန္အတြက္ သစ္ပင္မ်ားကုိ စနစ္တက် ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အထူးလုိအပ္ ပါသည္။ သစ္ပင္ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔သည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးၿပီးေသာ သစ္ပင္မ်ား ကုိလည္း ရွင္သန္မႈရွိေစရန္အတြက္ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ မီးေလာင္မႈမျဖစ္ေစရန္ လည္း အထူးဂရုစုိက္ရန္ လုိပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေဆးလိပ္တုိမီးတစ္စ လြင့္ပစ္ရာမွ ေတာမီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ရေစရန္ ေႏြရာသီ မီးေလာင္မႈ မျဖစ္ပြားေစေရးဆုိင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။  သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ကုိလည္း စနစ္တက် ခုတ္ထြင္ၿပီး ခုတ္ထြင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားကုိ အစားထုိးသစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္ လုိပါသည္။
ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ အဓိကက်ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္သည္ ေရႀကီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ေရမ်ား သုိေလွာင္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေလမ်ား ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ ေပးစြမ္းေသာ သဘာ၀သူရဲေကာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာ ေပးစြမ္းေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကုိ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကုိ ျပန္လည္ကယ္တင္ၾကပါစုိ႔ ဟု ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။


Kka Sp

Powered by Blogger.