Tuesday, August 9, 2016

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္


၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ုဳပ္ ေသာ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေသာ -
(၁) ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊
(၂) စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊
(၃) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊
(၄) ပုဂၢလိကက႑ ျမႇင့္တင္ေရးေျပာင္းလဲမႈ၊
ဆိုေသာအခ်က္ႀကီး (၄) ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးမွတစ္ဆင့္၊ တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သည့္ အရာ မွ တစ္ၿပဳိင္တည္းႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲ၍ မရပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားကပါ ေစာင့္ၾကည့္ လ်က္ရွိေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ မလြဲပါ။ ယခုေရတြင္းတူး၊ ယခုေရၾကည္ေသာက္၍ မရပါ။ အစိုးရတစ္ခုတည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍မရပါ။ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္ လုံး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွ ရမည္ဆိုသည္ကို အားလုံး သိၾကပါသည္။ မည္သည့္ အရာမဆို အမွန္ႏွင့္အမွား အျဖဴႏွင့္အမည္း အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အေရးအရာကိစၥမ်ားအားလုံးဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေရးအရာကိစၥမ်ားဟု ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔မွ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀မ်ား၊ ႏုိင္ငံသား အားလုံးႏွင့္  သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ႏုိင္ငံေရးပညာရပ္ဆိုသည္မွာ -
(၁) ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားအလုိက္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္သုိ႔ ဆက္ဆံကူးလူးပုံ၊
(၂) ႏုိင္ငံေတာ္သားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုအေနျဖင့္ လည္း ေကာင္း မည္သို႔ဆက္သြယ္ပုံ၊
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အျခားတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မည္သို႔ဆက္သြယ္ပုံတုိ႔ကို ေလ့လာေသာပညာရပ္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ဖူးပါသည္။
လယ္သမား၊ အလုပ္သမားကအစ ကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးစသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက ေသာတုိင္းရင္းသားအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မဆုိ အေကာင္းျမင္ဘက္မွ ၾကည့္သူရွိသကဲ့သို႔၊ မေကာင္းသည့္ဘက္မွ ၾကည့္ေနသူမ်ား လည္းရွိေနၾကပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို အမွားအမွန္ရွိတတ္ၾက၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေ၀ဖန္မႈ၊ ေထာက္ျပမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ မွားသည္ကို မွားသည္ဟု ရဲ၀ံ့စြာေထာက္ျပေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ စစ္ေရးနယ္ပယ္၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊  လူမႈေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ မည္သည့္ နယ္ပယ္မဆို ယွဥ္ၿပဳိင္ဘက္ကို ခ်ီးက်ဴးစကားဆို၀ံ့သူ ရွားပါးၾကပါသည္။
မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို အစိုးရဟူေသာအဖြဲ႕မရွိလွ်င္ မျဖစ္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏အက်ဴိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဴိးစီးပြားတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လကၡဏာရပ္တြင္
(၁) နယ္နိမိတ္
(၂) လူဦးေရ
(၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
(၄) အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစိုးရတို႔ ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ႑ဳိင္ႀကီး(၄) ရပ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေျခမွစ၍ အထက္အထိစီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ ရြက္ေနၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္လည္း အားလုံးအမွန္ေဆာင္ရြက္သူ၊ အားလုံးအမွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားဟု၍ မရွိပါ။  တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမွာသာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသင့္ ပါသည္။ ေရာသုတ္မလုပ္သင့္ပါ။ အစိုးရတစ္ခုတည္းကိုသာ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳသင့္ဟုထင္ပါသည္။ ေ၀ဖန္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္တင္ ရႈံ႕ခ်ျခင္း၊ အရွက္ခြဲျခင္းကုိ ခြဲျခားနားလည္သင္႔ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူၾကား ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာ၏ သေဘာသဘာ၀မွာ အစုိးရ၏ဟန္ခ်က္ကုိ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေပးရမည့္အျပင္ အျခားပါတီ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကုိလည္း ဘက္လုိက္မႈမရွိ အဂတိကင္းရွင္းစြာ ေ၀ဖန္ေရးသားေထာက္ျပေရးသားၾကရပါမည္။ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒကုိလည္း ႏုိ္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင္႔အညီ ေရးဆြဲထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သင္႔ သည္မွာေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသည့္အေလ်ာက္ မေကာင္းလွ်င္မေကာင္းသည့္အေလ်ာက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ အတူတကြ ေထာက္ျပေ၀ဖန္တတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မီဒီယာဟူသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ(၃)ရပ္၏ တည့္မတ္ယိုင္လဲမႈကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္ကုိ သိကၡာခ်အရွက္ခြဲၿပီး၊ မိမိကုိသူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္ အမႊန္းတင္သည့္ စနစ္ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး၊ အျပဳသေဘာေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘယ္အရာမဆုိ ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုျဖစ္ေနၾကသည္မွာ အစုိးရသက္သက္ကုိသာ ေ၀ဖန္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ ရွိရသည္။
အစုိးရဆုိသည္မွာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ အသက္သြင္းေပးရေသာ အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အစုိးရ (အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႕ခြဲေသာသူ)သည္ လူသားတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ လူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျဖစ္လိုသည့္ဆႏၵအားလုံး စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ။ ေဘာင္အတြင္း အတိုင္းအတာတစ္ခုျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းသည္ လည္းအားလုံးမွန္ခ်င္မွ မွန္ပါမည္။ အားလုံးေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ အမွား ႏွင္႔ေစတနာအမွား ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရာရာကုိ ရန္သူသဖြယ္႐ႈျမင္ၿပီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်၊ အရွက္ခြဲမည္ဆိုေသာအျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသင္႔ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

နန္းေအးစႏၵာမ်ဳိး (မ်င္,မိုရ္;ခမ္)

Powered by Blogger.