Sunday, September 18, 2016

မြဴးနီ, အာ;ဇာ;နီ; အထိန္,အမုဲင္ လိတ္ဖစ္ဟြိဳန္

ေတာင္;ကီ,၊ ၂၀၁၆ ဗာ;ေနင္;၊ လာစက္တင္ဘာ (၁၉) နီ

တနဲင္းေပ;သ, ယူ;လ,ေသနန္း ပအုိ၀္;ခမ္းထီေဗြ;၊ ကလယ္,ေလြ,ထြဴလဲဥ္း အာ;ဇာ;နီ;(ေခါင္းေဆာင္)တန္ ခြန္ဖါျဖားဗြာ ပါတြမ္;သြ,ေဟာ၀္ထာ,မာ,ဖက္ဖုံ;ယို ယူလ,ေသနန္းသ,ေပ;သ,တနဲင္းငါ;တဲင္ ေနင္;(၄၁)ေဗြ၊ မြဴးနီ,အာ;ဇာ;နီ; အထိန္,အမုဲင္,ယို အီ;မာ,ေလြ,အျခပ္အရဲဥ္; ႏုဲင္းဆ,လယုိေနာ၀္,မ, ယံကြ်,ထင္;ေဖ;အာ; ေသြာ႔၀င္,အေက်ာင္, ဖစ္ေလာ၀္းဟြိဳန္ဗာ;သြဴၾသ။ မြဴးနီ, အာ;ဇာ;နီ; အထိန္,အမုဲင္ လိတ္ဖစ္ဟြိဳန္တြမ္; ပအုိ၀္;စြိဳးခြိဳ,- စြိဳးခြိဳ,အြဥ္ငါ(ေခါင္းေဆာင္တန္) နမ္းေျခာင္,အအဲဥ္;ေနာ၀္, ႏုဲင္းဆလယုိ အတြိဳင္,သြဴ။


PNO Media
Powered by Blogger.