Monday, October 31, 2016

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေမရိကန္သံအမတ္အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(SNLD)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)တို႔မွ ဆိုင္ရာပါတီ ကိုယ္စားျပဳျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၄)ဦးႏွင့္တကြ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ခြန္ၾကည္တို႔သည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အေမရိကန္သံအမတ္ Scot Marciel အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးသာယာဝိုင္ၿခံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁)ေန႔ညေနခင္း၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကူညီပံပိုးေပးႏိုင္မည့္အခန္းက႑မ်ားကို သိရွိလိုသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္သံအမတ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားစတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ႏို္င္ငံေတာ္မွ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္မႈအခန္းက႑မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသ၏လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စီးပြားေရးအအေျခအေန၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကူညီပ့ံပိုးေပးႏုိင္ေသာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိ္ုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရာ၌ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အားလုံးသေဘာတူညီႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုကြဲျပားမႈမ်ားသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူရေလ့ရွိေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုအားလုံးႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ိဳး မရွိရေလေအာင္ သတိႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားရွိသည့္နည္းတူ ႏို္င္ငံသားမ်ားအားလုံး အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစရန္မွာ ပညာေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား(Mindset)ကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေစရန္မွာလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာမႈသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအသီးသီးတို႔၏စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကို သုံးသပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ့တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ရာ၌ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းသာ ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုတပ္မေတာ္သည္ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုတည္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသည့္ပုံစံမျဖစ္ေစဘဲ လူမ်ိဳးစုအားလုံးပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ကူညီျမွင့္တင္ေပးေနၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံအထိ တင္ပုိ႔ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အက်ဳိးျပဳေစမည့္ မည္သည့္သင္တန္း၊ မည္သည့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကိုမဆို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ႀကိဳးစားဖြင့္လွစ္က်င္းပေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ PNO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း ပအိုဝ္းေဒသရွိ ေထာပတ္၊ သရက္၊ လက္ဖက္၊ ေျပာင္း၊ ပဲစင္းငုံ၊ အာလူး စသည့္သီးႏွံမ်ား ေစ်းေကာင္းရရွိေရးအတြက္ သီးႏွံအရည္အေသြးျပည့္မီလာေအာင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာႏွင့္အေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနသည့္ လက္လီအေရာင္းသမားမ်ားကိုသာမက လက္ကားအေရာင္းသမားမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္လွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္မႈ ပိုမိုထိေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း အစရွိသည္တုိ႔ကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ခြန္ဖုံထံယံဟိတ္

Powered by Blogger.