Wednesday, November 16, 2016

ပညာရွာရမည့္ေခတ္

ေတာင္္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္


ယေန႔ေခတ္ကုိ ပညာေခတ္ဟု ေခၚဆုိလွ်င္ မမွားေပ။ ပညာဟုဆုိရာတြင္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ထုိအသိပညာႏွင္႔ အတတ္ပညာကုိ ေရာစပ္ေပါင္းစုလ်က္ ပညာဟု ေခၚဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အသိပညာဆုိသည္ကား အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အခ်ိန္အခါကာလ၊ ေဒသႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေရွ႕ေနာက္ဆက္စပ္လ်က္ အေကာင္းအဆုိးကုိလည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးကုိ လည္းေကာင္း ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ကုိ ဆုိလုိေပသည္။ ထုိသုိ႔ သိျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းအား ပညာသိ ဟုေခၚဆုိၾကၿပီး ထုိအသိရွိသူအား အသိပညာရွိအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကေပသည္။
 အတတ္ပညာဆုိသည္မွာ ၀ိဇၨာသိပၸံပညာရပ္မ်ားျဖစ္၍ ထုိပညာရပ္ကုိ ဆရာအသီးသီးတုိ႔ထံမွ နည္းနာခံယူကာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ၾကရၿပီး ထုိသုိ႔ စည္းစနစ္တက် သင္ယူမွသာလွ်င္ တတ္ေျမာက္ထားေသာ ပညာကို သညာဟုေခၚဆုိၿပီး ထုိသညာ သိရွိသူအား အတတ္ပညာ ပညာရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္အခါကာလသည္ ပညာကုိ ေရွ႕တန္းတင္ေသာေခတ္ျဖစ္ရာ ေခတ္ႏွင့္အညီ လုိက္ေရာညီေထြ ရွိရန္အတြက္ အလႊာအသီးသီးမွပညာကုိ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားေနၾကရပါသည္။ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းတုိ႔ကုိလည္း တက္ေရာက္ေနၾကရသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈကုိ အကဲျဖတ္လုိလွ်င္ ထုိႏုိင္ငံ၌အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မည္သုိ႔မည္မွ် ရွိသည္ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကရသည္။ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေသာႏုိင္ငံႏွင့္ တုိင္းျပည္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္မား၍  အသိပညာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား နည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ ေႏွးေကြးသည့္သေဘာရွိသည္။ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေပါၾကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ႔အလယ္တြင္ ထည္၀ါ၀င့္ၾကြားစြာျဖင့္ ေရွ႕တန္း၌ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ေပသည္။

ဆရာသမားတုိ႔ထံမွ  နည္းနာခံယူလ်က္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ၿပီးမွ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပညာတတ္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္သာ ေရာင္႔ရဲတင္းတိမ္မေနၾကဘဲ ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ သညာအသိမွသည္ ပညာအသိ ရရွိလာသည္အထိ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးစား အားက်ျခင္းကုိလည္း ခံစားရေပသည္။ ထုိအခ်က္ကား ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္သည့္သေဘာျဖစ္ေပသည္။  ပညာေခတ္ကာလ၌ “ပညာရွာျခင္းသည္ ရွက္စရာမဟုတ္၊ ႏႈတ္မႈ၊ လက္မႈ အတတ္စုကုိ ငယ္ႏုေသာအား မေမ့ျငားႏွင့္” ဆုိေသာ စကားဆုိရုိး ရွိေပသည္။ ပညာရွိသူႏွင့္ ပညာမဲ့သူတုိ႔သည္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳသည့္အခါတြင္ မည္သူက အေလးသာမည္နည္း။ အခြင့္အလမ္း ပုိရမည္နည္း။ ပညာ၏ ကူေထာက္မႈအက်ဳိးတန္ဖုိး လြန္စြာကြာျခားလွေပသည္။ စင္စစ္ဥစၥာေငြေၾကးတုိ႔မည္သည္ကား သခၤါရသေဘာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေပသည္။ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး၏ ေလွာင္ပိတ္ျခင္းကုိလည္း ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ျဖစ္တတ္သည့္သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ “ဥစၥာဟူသည္ မ်က္လွည့္မ်ဳိး၊ ပညာဟူသည္ ျမတ္ေရႊအုိး” ဟူ၍ တင္စားေျပာဆုိၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ပညာကုိ အလုိရွိသူအတြက္ အခ်ိန္ေႏွာင္းေနပါၿပီ၊ အရြယ္အုိမင္းေနပါၿပီဟူ၍ မည္သည့္အခါမွ် မရွိ။ “ပညာလုိ အုိသည္မရွိ” ဟူေသာ စကားရပ္က အခုိင္အမာရွိေနေပသည္။ ထုိစကားရပ္ကား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ၊  အရြယ္လြန္ေနသူတုိ႔အတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္စကားရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ငယ္ရြယ္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖုိ႔ “အခ်ိန္ရွိခိုက္ လုံ႔လစုိက္” ျဖစ္ၿပီး မၾကာမတင္ေသာ ကာလတစ္ခု၌  “ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္”လိမ့္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာဟူသည္ မ်က္လွည့္မဟုတ္ မည္သူမွ် ခုိးယူျခင္း မျပဳနိုင္သည့္အရာသာ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ပညာကုိ ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ပညာေခတ္၊ ပညာအခ်ိန္အခါကာလျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔က ပညာကုိ အေလးအနက္ တန္ဖုိးထားလ်က္ ပညာရွာ၍ မိမိတို႔အတြက္လည္းေကာင္း၊  မိသားစုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔ေဘာင္ေလာကအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးျပဳသင့္လြန္းလွေပသည္။

Extract By
Nanda Moe Kyel
ပ်ဴခမ္းနင္,
Powered by Blogger.