Wednesday, December 21, 2016

ပအို၀္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအနက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပအို၀္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာကိုသက္၀င္ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စာေပမ်ားရိွသည္။ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္နယ္စပ္ေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္လ်က္ရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ေဒသပင္ျဖစ္ပါသည္။  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္လည္း ေတာင္ယာ၊ ၿခံလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီး ရိုးသားျဖဴစင္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ႏိုင္ငံအက်ဳိး၊ လူမ်ဳိးဘာသာအက်ဳိးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရိွေစရန္ အဘက္ဘက္မွ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

“ပအို၀္းအစသထုံက”ဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သု၀႑ဘူမိ သထံုျပည္တြင္ ေရွ႕ဦးစြာအေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုျဖစ္သည္ဟု သမိုင္းသုေတသီ မ်ားကေရးသားထားသည္ကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သိရိွခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေနာ္ရထာမင္း က သု၀႑ဘူမိသထုံျပည္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ သထုံရိွပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဖြဲ႕အမ်ဳိးအမ်ဳိး ကြဲသြားကာ အခ်ဳိ႕သည္ သု၀႑ဘူမိသထုံျပည္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပခုကၠဴအေနာက္ဘက္၌လည္းေကာင္း ေနရာအသီးသီးေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရိွၿပီး အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရိွ လာေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးစသည့္ လူေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းႏွိမ့္က်ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား မ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအားေကာင္းျခင္း၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရိွျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္ကူညီမႈ စိတ္ထက္သန္မႈရိွျခင္း ႏွင့္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ႀကီးကို တက္ၾကြစြာေတာ္လွန္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္- ဧၿပီ(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ပေဒသရာဇ္မ်ား အာဏာစြန္႔လြတ္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္မ်ား အာဏာစြန္႔လြတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အေငြ႕အသက္မ်ားက်န္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားစြာရိွေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၁ -ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ပအို၀္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္အျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ၁၉၉၁ -ခုႏွစ္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ်ိန္တြင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းမရိွဘဲႏႈတ္ကတိျဖင့္သာ လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအၾကား ကတိစကားယုံၾကည္မႈ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ်ိန္မွစ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီ အရပ္ဘက္အစိုးရလက္ထက္ အထိပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ဆိုးသူေကာင္းဘက္ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို တက္ညီလက္ညီ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုမၾကည့္ ေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာစေသာ “ နာသုံးနာ” စိတ္ထားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္ကိုလည္း ယေန႔ထိတိုင္ေတြ႕ရိွေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ပအို၀္းေဒသအဓိကလုပ္ေဆာင္သည့္ဖြ႔ံၿဖိဳးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ သည့္ေနရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ၊ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အားေကာင္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးမၾကည့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူခင္အခ်ိန္ ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ပအို၀္းေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အဘက္ဘက္မွ မ်ားစြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားေၾကာင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အက်ဳိးရလဒ္ ခံစားရသည္သာမက ပအို၀္းေဒသတြင္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရလဒ္မ်ားကို ထပ္တူထပ္မွ်ခံစားၾကရသည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသအတြင္း တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုရရိွလာသည္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ အပြင့္အခက္ မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္လိုရုဲင္း
လြယ္ေကာင္း

Powered by Blogger.