Thursday, August 10, 2017

ေအာင္ျမင္ျခင္း လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္


လူတိုင္းသည္ေမြးကတည္းကပင္ မႀကိဳးစားဘဲေအာင္ျမင္သည့္သူမရွိပါ။ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကိုယ့္ဆီကုိ အေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ ကိုယ္ကေရာက္ေအာင္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ေအာင္ျမင္မည္ က်ဆံုးမည္ဆိုသည္ကို သင္ကလြဲ၍ မည္သူမွ်မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ။ လူတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ေနရာတြင္ မတူညီၾကပါ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရးစသည့္က႑တို႔တြင္လည္း တူညီမႈမရွိၾကဘဲ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေနၾကသည္။ ပခံုးႏွစ္ဖက္ၾကားကေခါင္းေပါက္တာခ်င္းအတူတူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာသူ၊ ဆင္းရဲသူ၊ ေအာင္ျမင္သူ၊ က်ဆံုးသူဟူ၍ ရွိသနည္း။ ထိုေအာင္ျမင္မႈ က်ဆံုးမႈျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းအမ်ားႀကီးထဲမွ စိတ္ဓါတ္ တက္ၾကြစြာရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၏ အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းကို တင္ဆက္လိုပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈ၏လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုသည္ စိတ္အားထက္သန္မႈျဖစ္ၿပီး တက္ၾကြသည့္သူတိုင္းသည္ သူတို႔ဘ၀ကိုသူတို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ တက္ၾကြမႈဆိုျခင္းသည္ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြမႈ လန္းဆန္းႏိုးၾကားမႈကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔ထံတြင္ တက္ၾကြမႈမရွွိေသာ လုပ္ရပ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသည္ကို သင္ျမင္ဖူးပါသလား။ အကယ္၍ တက္ၾကြမႈ မရွွိဘဲဦးေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ေနာက္သို႔ သင္လိုက္ခ်င္စိတ္ရွိပါသလား။ အၿမဲတမ္း တက္ၾကြလန္းဆန္းေနမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကိုယ့္ေနာက္သို႔အၿမဲကပ္ပါလာ၍ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းစြာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ညံ့သည့္သူ၊ ပ်င္းရိေနသည့္သူသည္ အဘယ္မွာေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္နည္း။ ထိုကဲ့သို႔ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေနသည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေထာင္မွ တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ မိဘေဆြးမ်ိဳး ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ ေနာက္ကိုကပ္၍ ေအာင္ျမင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္ေအာင္ျမင္ခ်င္လွ်င္ ပ်င္းရိျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အၿမဲတက္ၾကြေနရပါမည္။ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေနေသာသူသည္ အၿမဲလိုလို မည္သည့္အရာဘဲလုပ္လုပ္ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေန၍ သင္ေအာင္ျမင္မည္ဟုထင္ၿပီး ယံုၾကည္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို အမွန္တကယ္ပင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။ ေတြေဝေငးမိႈင္မေနဘဲ သူတစ္ပါးအက်ိဳးမထိခိုက္ေသာ လူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။

“ေၾကာက္စိတ္” သည္ ဒီကမာၻေပၚမွာ ဘယ္အရာထက္မဆို လူေတြကို အႏိုင္ယူေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ေၾကာက္ရြံ႕ေနလွ်င္ အခြင့္အေရးတိုင္းကို ရဲရင့္သူတို႔၏လက္ထဲတြင္သာ ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္မည္သည့္အရာကိုေတြး၍ ေၾကာက္ေနသနည္း။ မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းကိုသာ ရွက္ေၾကာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳေသာအခါတြင္ မေအာင္ျမင္မွာကို ေၾကာက္၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမျပဳလုပ္လွ်င္ သင္မည္သည့္အခ်ိန္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္နည္း။ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ဓါတ္မက် လက္မေလ်ာ့ပါႏွင့္ သင္လက္မေလွ်ာ့လုုွ်င္ အခက္အခဲမ်ားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ့္ကိုဒုကၡေပးလို႔မရပါ။ မည္သည့္ကိစၥမဆို သင္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ မွားမည္ကိုမေၾကာက္ပါႏွင့္ ဉာဏ္ပညာဆိုတာ အမွားထဲမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည့္အနာဂါတ္ကို ႀကိဳေတြး၍ေၾကာက္မေနသင့္ပါ။ လက္ရွိကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ရဲ႕စိတ္ထဲတြင္ရွိေနေသာ ေၾကာက္စိတ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းဖယ္ရွားလိုက္ပါ။

“သင္ေအာင္ျမင္ခ်င္ပါသလား?” ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိပါ။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနေသာသူသည္ ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥတိုင္းေအာင္ျမင္မႈရရွိၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိရန္အတြက္လည္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာကိစၥတစ္ခု၏နယ္ပယ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းတိက်စြာသိထားရမည္ျဖစ္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ သီခ်င္းစာသားအကုန္မတတ္ဘဲ အက်ယ္ႀကီးလိုက္ဆိုေနရသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေမြးရာပါေအာင္ျမင္ေနေသာသူသည္ ဘယ္သတၱဝါမ်ိဳးမွာမွ မရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာႀကိဳးစား၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အနာဂါတ္ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆီကို ယံုၾကည္မႈကိုစြဲၿမဲစြာကိုင္ထားၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိယံုၾကည္ေနမွသာလွ်င္ အျခားသူမ်ားႏွင့္တြဲ၍ အလုပ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ စည္းရံုးသည္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူသည္ျဖစ္ေစ သင့္ကိုယံုၾကည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနမွသာလွ်င္ သင္ေအာင္ျမင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္အရာသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ပညာရွိ ကြန္ျဖဴးရွပ္က “ေအာင္ျမင္မႈတို႔သည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအေပၚတြင္ မွီခိုသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိလွ်င္ ဆံုးရံုး(က်ဆံုး)မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္”ဟုေျပာထားပါသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆိုရာတြင္ သင္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား၊ အိုင္ဒီယာမ်ားကို စုစည္း၍ ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စာေမးပြဲေအာင္ရန္အတြက္ ေအာင္ခ်င္သည့္စိတ္သာမက စာမ်ားကိုႀကိဳတင္ေလ့လာက်က္မွတ္ထားမွသာလွ်င္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ထားေသာသူမ်ားသာလွ်င္ သူတစ္ပါး၏ယံုၾကည္မႈႏွင့္ထိုက္တန္သူ ျဖစ္သည္။ “ဘယ္အရာမွ မစေသးခင္ အသင့္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္” ဟင္နရီဖိုဒ္က ေအာင္ျမင္မႈတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုေျပာထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အလိုအေလ်ာက္မိမိတို႔ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆီသို႔သာ အေရာက္လွမ္းရေသာေၾကာင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ရရွိေအာင္ႀကိဳးစား ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ “ေၾကာက္ရင္လြဲ ရဲလွ်ုင္မင္းျဖစ္” ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ကာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္၏ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကုိ ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ သင္၏ပ်င္းရိေသာစိတ္၊ မရြံ႕မရဲျဖစ္ေသာစိတ္မ်ားကို ယခုခ်ိန္မွစ၍ တိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခြန္တေက်ာ; (ခါ;ေျပာ၀္,ၿပံဳ;)
Powered by Blogger.