Wednesday, September 13, 2017

ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စျဖင့္ ဘဝႀကီးပြားေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္


လူသားအမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ေနက် သမား႐ိုးက် အလုပ္မ်ားျဖင့္ လက္မလည္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုမျမင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခႏၵာကိုယ္ အတြင္း၌
ကိန္းေအာင္းေနေသာကိုယ္စြမ္းကိုယ္စမ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီးရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကတာဝန္မွာမိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုအျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ရန္ အသံုးခ်ရန္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
လူနည္းစုသာလွ်င္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီးအသံုးခ်ႏိုင္ၾကသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို လုံးဝေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို ေဖာ္ထုတ္ေသာသူမ်ားမွာလည္းရာႏႈန္းျပည့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေခ်။

မိမိဘ၀တိုးတက္ရန္အတြက္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုမေဖာ္ထုတ္ေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကိုမွရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ထိုကဲ့သို႔ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရိွပါက မိမိသြားလိုသည့္ ပန္းတိုင္ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ သြားေသာအခါ မေမ်ာ္လင့္ေသာအခက္အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕မည္ဆိုပါက လက္ေျမႇာက္အ႐ႈံးေပးကာမူလေနရာသို႔ပင္ ျပန္လာခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကိုယေန႔မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္အမ်ားအားျဖင့္ ျမင္ေတြ႔၊  ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ မိမိစားဝတ္ေနေရး အတြက္ အလုပ္တစ္ခုခုကိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထုိသို႔လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာတြင္လခစားအလုပ္(သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လည္းျဖစ္္ၾကပါလိမ့္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအလုပ္ကို၎တို႔သည္မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္အားျဖင့္ တာရွည္ေအာင္ဆက္မလုပ္ၾကျခင္းႏွင့္တစ္ပတ္လုပ္(သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္သာလုပ္ၾက၍အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီးအလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ကိုရပ္စဲလိုက္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအမ်ားစုသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရခင္ အ႐ံႈးႏွင့္သာရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အဆိုပါ အလုပ္မ်ားကေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳဗဟုသုတမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးၾကရၿပီးမိမိသြားလိုသည့္ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ျခင္းမရိွမူလေနရာမွာပင္ အၿမဲ တမ္းျပန္ေရာက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူသားအမ်ားစုသည္ အလုပ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုအၿမဲတမ္းေျပာင္းေရႊ႕ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားတို႔သည္ အနာဂတ္အလားအလာေကာင္းေသာ ပထမအလုပ္ကိုစြန္႔ပစ္ၿပီး လက္ရိွအလုပ္ျဖင့္ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ပိုရေသာအလုပ္ကိုေျပာင္းလုပ္ၾကသည္။ လူသားအားလုံးတို႔သည္ ဤသို႔အလုပ္ကိုေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာမိမိအေၾကာင္းကိုမိမိကိုမိမိမသိျခင္း၊ မိမိ၏ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုမိမိကိုယ္တိုင္မသိျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုမိမိစိတ္ခ်ယုံၾကည္ေလးစားျခင္း မရိွေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လူ႔ဘဝတြင္ တက္လမ္းသို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းသည္ အၿမဲတမ္းရွည္လ်ားသကဲ့သို႔ အၿမဲတမ္း မတ္ေစာက္ျခင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းခက္ခဲေနပါသည္။ ထိုလမ္းမ်ားကိုမိမိအတြက္ သူတစ္ပါးကတက္ေပး၍မရ ကိုယ္တိုင္တက္မွသာရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ရွည္မႈ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈအားထုတ္မႈတို႔သည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မႈ ဆံုး႐ႈံးမႈသည္ မိမိ၏ စိတ္အာ႐ံုက်က္စားမႈ အေျခအေနေပၚတြင္အမ်ားႀကီးမူတည္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ေသးသိမ္ေသာအရာမ်ားတြင္သာ စိတ္အာ႐ံု က်က္စားလွ်င္မိမိ၏ဘဝအေျခအေနသည္ ေသးသိမ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ႀကီးက်ယ္ေသာ အရာမ်ားတြင္ သာစိတ္အာ႐ံုက်က္စားလွ်င္ မိမိဘဝအေျခအေနသည္ ႀကီးက်ယ္လာမည္ျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စိတ္ကူးေတြးေတာၾကၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ကူးေတြးေတာမႈမ်ားအတိုင္းပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျဖစ္လာၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကမလုပ္ခင္ကပင္ အပ်က္ကိုႀကိဳၿပီးေတြးၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကသူမ်ားလုပ္တာကို ‘မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး’ ဟူ၍ ဖ်က္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အခက္အခဲမ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ကို နည္းလမ္းရွာေဖြႀကံဆ ရမည့္အစားအစတည္းကပင္ အ႐ႈံးေပးလက္နက္ခ်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ေသာလူသားတို႔သည္ မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုသိရိွနားလည္ျခင္းမသိသကဲ့သို႔အသံုးလည္းမခ်သူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏အစြမ္းသတိၱႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသိရွိၿပီးယင္းတို႔ကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်တတ္ လွ်င္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ားကအံ့ၾသရေလာက္ေအာင္တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

“ဆပ္ကပ္ထဲတြင္လူငယ္ေလးကတုတ္ေသးေသးေလးကိုကိုင္ၿပီး ဧရာမဆင္ႀကီးကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ေစခိုင္းသည္။ အကယ္၍ ထိုဆင္ႀကီးသည္ သူ႔တြင္ရွိေသာစြမ္းအားဟူသမွ်ကိုသာအသံုးခ်မည္ဆိုလွ်င္ ဆပ္ကပ္တစ္႐ံုလံုးကိုသာမကတစ္ၿမိဳ႕လံုးကိုပင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သည္။” ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ထိုနည္း အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတြင္ရွိေသာစြမ္းအားဟူသမွ်ကိုအသံုးခ်ၿပီးဘဝ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အရယူႏိုင္ၾကသည္။

ဤသည္မွာလူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အိုးမကြာအိမ္မကြာေနထိုင္ရင္းကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို အသံုးခ် ျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္လာႏိုင္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ ႀကီးပြားခ်င္လွ်င္ လက္ရွိပတ္ဝန္း က်င္၊ လက္ရွိေနအိမ္၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားကိုစြန္႔ခြာၿပီးတျခားတစ္ပါးသို႔ ထြက္သြားစရာမလိုပါ၊ မိတ္ေဆြ၏ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးသည္ မိတ္ေဆြ၏လက္ထဲတြင္ပင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကီးပြားလမ္း အခြင့္အခါ ကိုမယူတတ္လွ်င္၊ ယူရန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနလွ်င္ လက္ၾကားထဲကေရယိုသလိုယိုက်သြားတတ္သည္ကို သတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဖ်က္ဆီးတတ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခြင့္အခါကိုလက္လြတ္ရံႈးဆုံးမႈမရိွေစရန္ႏွင့္ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မိမိ ႀကီးပြားရာလမ္းေၾကာင္းကိုအျမန္ရွာေဖြၿပီး၊ မိမိသြားလိုရာပန္းတိုင္ကိုအျမန္ေရာက္ေအာင္ အျမန္ေလွ်ာက္ လွမ္းခ်ီတက္သင့္ေၾကာင့္ေရးသားေဖာ္ရပါသည္။ကိုးကားခ်က္။ ။ ကိုယ္စြမ္းကိုစျဖင့္ ႀကီးပြားေရး(ေမာင္ေပၚထြန္း)
ခြန္လိုရူဲင္း
လြယ္ေကာင္း

Powered by Blogger.