Tuesday, November 7, 2017

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ UN,NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇)ရက္၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၇)ရက္၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ UN,NGOမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ အေထြေထြေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ Taunggyi Hotelတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အခမ္းအနားကို ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေဒါက္တာဦးေအာင္သန္းေမာင္မွ ‘ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး က႑တစ္ခုခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚအေျခစိုက္ UN ageciesမ်ား၊ INGOႏွင့္ LNGOမ်ား၏ ၃ လပတ္အေထြေထြေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို- (၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေ၀မွ်ႏိုင္ေစရန္၊ (၂) အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ (၃) ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ UN, NGOအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္လွ်က္ အလွည့္က် ဦးေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္ထိ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕၏ လုပ္ငန္းအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခဲ့တာကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္ (၃)ရပ္အျပင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ UN၊ INGO၊ LNGO၊ CSO စသည့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ (SDG)မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ အေနအထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ရန္ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း’ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဆရာဦးသင္းခိုင္(UNDP)မွလည္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ UNအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ INGO၊ LNGO၊ CSOစသည့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးမႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုုးတက္လာေစရန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs)ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ဦးေအာင္သန္းေမာင္၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဆရာဦးသင္းခိုင္(UNDP)၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန ေဒၚလွလွႏု၊ UN agencies၊ INGO၊ LNGOႏွင့္ CSOအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ(၅၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နန္းတဆံထီ
Powered by Blogger.