Sunday, December 3, 2017

တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဝိသမေလာဘျဖင့္ ဦးမေဆာင္ေစလို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္

လူတိုင္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ၎ႏုိင္ငံ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအးခ်မ္းေစရန္ ထိုႏုိင္ငံေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္  ႏုိင္ငံေရး၊  စီးပြားေရး၊  က်န္းမာေရး၊  လူမႈေရး၊  စုိက္ပ်ိဳးေရး စသည့္လူမႈကိစၥ အဝဝကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသုိ႔ေလာကေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာခ်စ္စိတ္မ်ားသာမက တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္ေရးကို ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ ဝါသနာအရင္းခံေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာလ်င္ မိမိေနထိုင္သည့္ေဒသႏွင့္ မိမိတိုင္းျပည္အတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ားလည္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းက်န္းမာမာျဖင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္းေဘးမွလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးေလာကတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ညွင္းဆဲျခင္းေဘးမွလည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးေလာကတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္းေဘးမွလည္း ေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိ္ဳးေရးေလာကတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း လွဥ့္ပတ္ျခင္းေဘးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
လူသားတို႔သည္ သိပၸံပညာထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔ စားသုံးဖို႔အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံမွ တစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ စားကုန္၊ ေသာက္ကုန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ လူသားမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ပဓာနမထားေတာ့ပဲ စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကိုက္ေအာင္ ဓါတုေဆးဝါးအသုံးျပဳၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ၾကရာ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ေဆးဝါးႏွင့္ အစားအေသာက္ျဖင့္ အင္အား မျဖစ္ေစပဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစာအဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေရာဂါ၊ အဝလြန္ေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါစသည့္ ေဝဒနာမ်ားကို ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုခံစားေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္မွာ ျဖစ္ေစ၊ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားမွာျဖစ္ေစ နိစၥဓူဝ အနာေရာဂါခံစားေနရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရေလသည္။
မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ လူသားတိုင္း သက္ေစ့ေနႏိုင္ေအာင္ စီးပြားေရး သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသြင္းကုန္ျဖစ္ေစ ဝိသမေလာဘျဖင့္ ကိုယ့္က်ိုဳးစီးပြားတစ္ခု တည္းသာ မၾကည့္ပဲ မိမိ၏တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ပစၥည္းအစစ္အမွန္ကိုသာ ထုတ္လုုပ္ေရာင္းခ် တင္သြင္းေစလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္းေရာင္းခ်မွာသာလ်င္ မိမိအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳး ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။
စစ္ေအးကာလတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးတုိင္းျပည္ပ်က္စီးလို ပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကံစည္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္းပိုက္ဖို႔ရာ ႀကံစည္ရာတြင္ျဖစ္ေစ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ လူသားမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု လူသားအခ်င္းခ်င္းကို ဂ႐ုဏာတရားမထားၾကေတာ့ပဲ အစားအေသာက္ဘက္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္မ်ားကို လူသတ္ဆိုးေဆး၊ ဓါတုဆိုးေဆး၊ အသားငါး၊ အသီးအရြက္စသည့္ ကုန္အတုမ်ားျဖင့္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕ေလာကမွာလည္းေကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္အႀကီးအကဲမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဘက္ဘက္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ပဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲၾကမွသာလ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ တုိင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရာဂါေဘးဘယအေပါင္းႏွင့္ ခေညာင္း ေနမည္ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းကာလ ဖြံ႕ၿဖိဳးစ မိမိတို႔တုိင္းျပည္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကအစ အားနည္းေန သည့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ႏွင့္အညီ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း နားလည္ခြင့္ လြတ္ကာ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေရးကို အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ လက္တြဲညီစြာ မ်ိဳးခ်စ္စိိတ္ျဖင့္ မိမိတို႔ေမ်ာ္မွန္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံပန္းတိုင္ကို တည္ေဆာက္ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ သရဖူေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္ရွိလာ ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း တင္ျပရင္း အဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.