Monday, January 29, 2018

ကိုယ့္ေပါင္ကို လွံျဖင့္ျပန္ေထာင္းသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔ ေရႊပအိုဝ္းတုိ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)ရက္


ယေန႔ေခတ္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဆုိသည္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပခြင့္ရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ သေႏၶတည္လာသည္မွာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူတုိင္း၏ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ တဖြဖြေျပာဆုိႏုိင္ေလာက္သည့္ အေျခအေနကား ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုျပင္ မျပည့္ေသးေပ။ ဒီမိုကေရစီဆုိသည္မွာ ဂရိစကားလံုးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာၿပီး Demos ဟုေခၚေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ Kratos ဟုေခၚေသာ အာဏာ ဟုအဓိပၸါယ္ကိုဆိုလိုကာ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီတင္ေျမွာက္မႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရဟုေခၚေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရေသာ္ by the people ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္၊ အဆုိပါတင္ေျမွာက္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္သည္လည္း for the people ဟုေခၚေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊ ျပည္သူလူထုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုပင္ မျပည့္ေသးေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး၊ မိမိတုိ႔ပအိုဝ္းေဒသတြင္ က်င့္သံုးလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္လွၿပီဟု စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိၿပီးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေက်းရြာသူႀကီးေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေက်းရြာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေက်းရြာေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္လက္ထက္ကတည္းက ယေန႔ထိပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ မေန႔တစ္ေန႔ကေပၚေပါက္လာေသာစနစ္မဟုတ္ဘဲ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔အဖို႔ ေမြးဖြားကတည္းက ရင္းႏွီးလာခဲ့သည့္စနစ္ဟု တင္စားလွ်င္လည္းမွားမည္မထင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းက ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္လာခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအျပည့္အဝ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈအျပည့္အဝျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၁ - ရာစုမွ အမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရပန္းစားလာသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ဒီမိုကေရစီကို ေရာသမေမႊလိုက္ေသာအခါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအျပည့္အဝ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ၏အဆီအနွစ္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္လိုေသာ ယေန႔ေခတ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အခ်ိဳ႕အတြက္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မိမိတို႔၏ ဟုိးေရွးယခင္က မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတုိ႔၏ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏စည္းလံုးမႈ ၿပိဳပ်က္သြားမည္ကို ထည့္မတြက္ဘဲ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ ျပန္လည္ဖြင့္ဟလာျခင္းမ်ားရွိလာသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆုိသည္မွာ မိမိ၏အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္၊ ဖြင့္ဟခြင့္ရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ မိမိ၏ အခြင့္အေရးသည္ တစ္ပါးသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနပါက ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညြန္းအရ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းမ်ားရွိသည္ကို သူတုိ႔နားလည္မည္မထင္။ သို႔ေသာ္ ထိုပင္မကေသး မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးအားနည္းခ်က္မ်ားကို တျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသိရွိေအာင္၊ ျမန္မာစာျဖင့္ေရးသားတင္ျပျခင္းသည္လည္း မိမိတုိ႔၏ ေပါင္ကို လွံျဖင့္ျပန္ေထာင္းသလိုျဖစ္ေနသည္ကို သတိမူသင့္သည္။

အဆိုပါေရးသားတင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အျခားတုိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၏အားနည္းခ်က္၊ ဟာကြက္မ်ားကို နင္းကာ “ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္း” ဆုိသည့္ ဆုိရိုးအတုိင္း မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးဝါဒမတူေအာင္၊ ဝါဒမကြဲ ကြဲေအာင္ ေျမာက္ထိုး ပင့္ေကာ္လုပ္လာတတ္သည္ကိုလည္း သတိမူသင့္သည္။ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္လာမည္ဆုိပါက ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ စည္းလံုးမႈပ်က္စီးသြားမည္ကို စည္းလံုးမႈ၏အႏွစ္သာရကို သိရွိၿပီးသည့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ျမင္ခ်င္၊ ေတြ႕ခ်င္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ စည္းလံုးမႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ မည္မွ်ခက္ခဲသည္ကို ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို သက္ေသသာဓကထားကာ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ေစလိုပါသည္။ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးအျပင္ လူ႔အသက္မ်ားပင္ စေတးရသည္အထိျဖစ္တတ္သည္ကိုလည္း သင္ခန္းစာယူေစလိုပါသည္။ အဆိုပါေရးသားေဝဖန္မႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေစလိုပါသည္။ အျခားသူအား စိတ္နာေအာင္ အစြန္းေရာက္စြာေဝဖန္ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစလိုျခင္း မျဖစ္ေစလိုပါ။ အဆုိပါ မိမိတုိ႔ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေပၚတင္ေဝဖန္လွ်င္ မိမိလူမ်ိဳးတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အသိေပးျခင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ တစ္ပါးသူအားေပၚတင္ခ်ျပေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနတတ္သည္ကို သတိထားသင့္သည္။ “စူမဥ္;ထို႔တဲ့, ထို႔ဒ်ာ;ဆဲင္,ကို” ဆုိသည့္အတိုင္း မိမိလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အားနည္းခ်က္ကို မိမိတို႔လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းသာ အသိေပးသင့္ သည္။ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ အားနည္းခ်က္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို တစ္ပါးသူအား အသိေပးလွ်င္ မိမိတို႔၏ ဟာကြက္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အကြက္က်က်နင္းကာ တစ္ပါးသူမွ အျမတ္ထုတ္သြားတတ္သည္ကို ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ထပ္မံ အသိေပးလိုပါသည္။ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားတင္ျပၾကသည္ကို မိမိမျမင္ဖူးသေလာက္ရွားပါးလွပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရးသားခ်ျပၾကသည္မွာ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆုိရင္ လူမ်ိဳးျခားမ်ားမွ မိမိတို႔လူမ်ိဳးနာမည္ျဖင့္ အေကာင့္တုႏွစ္ခု၊ သံုးခုလုပ္ၿပီး ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ ဝင္ေရာက္ဆဲဆုိျခင္း၊ ဖြျခင္းစသည့္ စရိုက္မ်ားကို မိမိတုိ႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ေခတ္စားလာသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္သိရွိရျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းဘာသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖင့္ စာဖတ္သူပရိသတ္မ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းသြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။
ဗဥ္;ဗ,
===========
ဗဥ္;ဗ,စားယို
မ်ိဳ,မဲုင္,တေယာဝ္း
မာ;တာ;မြိဳးဖာ
ပိုမာ “ငါ” လဲ့
ရို,ေဒါ့,လ,ေတာဝ္း

အဆုိပါ ကဗ်ာအတုိင္း မိမိလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာမေဆာင္ဘဲ အစြန္းေရာက္စြာ တစ္ပါးသူအား ေရးသားတင္ျပအသိေပးဖန္မ်ားလာလွ်င္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးကို ျပန္လည္နိမ့္ခ်သည့္ သေဘာေဆာင္သြားတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေႏွာင္ ယခင္ကထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္မႈမ်ားကို တစ္ျခားလူမ်ိဳးမ်ားအား အသိေပးသလိုျဖစ္ေနသည့္ ဘာသာစကား (ျမန္မာစာ)ျဖင့္ေရးသားမႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္ေနသည့္ မိမိတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္  ေဝဖန္သည့္ေနရာတြင္လည္း မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၏ စည္းလံုးမႈကို ပ်က္ျပားေစတတ္သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား ထပ္မံမေရးသားမိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “ျဖြမ္းဗူ;၊  ေရာင္းရ်ဴ;၊ ပ,လီ၊ ဝ,သီ” ဟူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕၊ ဇဝနာရာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒါဘိဝံသ၏  ဆံုးမၾသဝါဒကို စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဝယ္ပိုက္ကာ မည္သူခြဲခြဲ ဒုိ႔မကြဲ၊ ကမၻာတည္သေရြ႕ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ စည္းလံုးမႈမ်ားတည္တံ့ေစရမည္ဟူေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ယခင္က အျပဳသေဘာမေဆာင္ဘဲ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေနသည့္ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ား၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲ၊ ဝါဒကြဲျဖစ္ေစသည့္ အေရးအသားမ်ား ေရွာင္ရွားဆင္ျခင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍  “ကိုယ့္ေပါင္ကို လွံျဖင့္ျပန္ေထာင္းသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေရႊပအိုဝ္းတုိ႔ကို သတိေပး ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေယြးယဲင္
(ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,)
Powered by Blogger.