Sunday, January 7, 2018

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက္လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္လည္း အပ်ိဳလွည့္သည့္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲက်င္းပသည့္ဓေလ့တစ္ခုရွိပါသည္။ လူငယ္မ်ား အပ်ိဳလွည့္ရာတြင္ မိမိရြာတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ လွည့္ေလ့ရွိသည္။ ျပင္ပရြာ၌ အပ်ိဳလွည့္လိုလွ်င္ ကာလသားေခါင္းထံတြင္ျဖစ္ေစ၊ ရြာခံကာလသားတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္ေပးၾကရသည္။ အိမ္ရွင္အပ်ိဳ အမ်ိဳးသမီးအေနျဖင့္ မိမိ၏ အိမ္အလည္လာေသာ လူပ်ိဳမ်ားအား သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံစကားေျပာၿပီး ေရေႏြးၾကမ္း၊ ကြမ္း၊ စားဖြယ္တစ္ခုခုျဖင့္ ဧည့္ခံေပးရသည္။ အပိ်ဳလွည့္စကားေျပာရန္မွာ ေနအိမ္အတြင္းရွိ မီးဖိုနံေဘး၌ ဝိုင္းထိုင္၍ ေျပာၾကသည္က မ်ားသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း ေန႔အခ်ိန္လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားအေနျဖင့္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ အရြယ္မွစ၍ အပ်ိဳလွည့္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အသက္(၁၅)ႏွစ္တြင္ အပ်ိဳအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိ ၾကသည္။

အပ်ိဳလူပ်ိဳ စကားေျပာရာတြင္ ရုိးရိုးဘာသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စကားထာစကားဝွက္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေျပာၾကသည္။ အပိ်ဳလူပ်ိဳမ်ား အာဝဇၨန္းရႊင္မရႊင္အေပၚမူတည္၍ လူပ်ိဳအပ်ိဳလွည့္ ခ်ိန္ၾကာတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိဘမ်ားက လာေရာက္ပိုးပန္းၾကေသာ မည့္သည့္ လူပ်ိဳမ်ားကိုမဆို ျငင္းပယ္တားျမစ္ေလ့ မရွိၾကေပ။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်းရြာဓေလ့ထုံးစံအရ ရြာ၏လူမႈေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ရြာသူရြာသားမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုခု ခံရတတ္ပါသည္။ ကာလသား ကာလသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး လက္ခံမွသာ ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳၾကသည္။

အပ်ိဳက လူပ်ိဳ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လက္ခံသေဘာတူလွ်င္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း တစ္ခုခုေပးႏိုင္သည္။ လူပ်ိဳဘက္မွ ကတိသစၥာပ်က္ခဲ့လွ်င္ အပ်ိဳထံတြင္ တင္ထားသည့္လက္ေဆာင္ ပစၥည္းဆုံးရႈံးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အပ်ိဳဘက္မွ ကတိသစၥာပ်က္ခဲ့လွ်င္ တင္ထားသည့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းႏွစ္ဆကို လူပ်ိဳထံ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ ရမည္ျ ဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ နားေဖာက္ၿပီး ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာမွ်ၾကေသာအခါ အမ်ိဳးသားမိဘႏွင့္ လူႀကီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမိဘႏွင့္ လူႀကီးမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွ မိဘမ်ားႏွင့္ ကာယ ကံရွင္ သေဘာတူၾကလွ်င္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း ေအာင္ျမင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လက္ေဆာင္တစ္ခုခု တင္ၾကရသည္။

မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲအတြက္ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားက ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ေရြး၍ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ သဂၤဟမ်ားအား ဖိတ္စာကမ္းၾကသည္။ လက္ထပ္ပြဲမ်ားကို သတိုးသမီး၏ ေနအိမ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ သည္ကမ်ားၿပီး အမ်ိဳးသားေနအိမ္တြင္လည္း ျပဳလုပ္သည့္ေဒသလည္းရွိပါသည္။ လက္ထပ္ပြဲတြင္ ကန္ေတာ့ပြဲ သုံးပြဲျပင္ေပးရသည္။ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား ကန္ေတာ့ရန္ ကန္ေတာ့ပြဲ၊ ေက်းရြာကာလသားေခါင္းေဆာင္ ကန္ေတာ့ရန္ ကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ မဂၤလာပြဲလာ ပရိတ္သတ္မ်ားအား ကန္ေတာ့ရန္ ကန္ေတာ့ပြဲဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကန္ေတာ့ပြဲတိုင္းတြင္ စုံအေရအတြက္ ျဖစ္သည့္ ငါးခ်ဥ္ႏွစ္ထုပ္၊ အလုံးေရစုံေသာ ငွက္ေပ်ာသီးႏွစ္ဖီး၊ လက္ဖက္အစုံႏွစ္ထုပ္၊ ေဆးႏွစ္ထုပ္ႏွင့္ ကြမ္းသီးကြမ္းရြက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံထည့္ရသည္။

မဂၤလာအခ်ိန္အခါကို နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္မွ မြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကၿပီး သတို႔သား အရံ သတိုးသမီးအရံမ်ား ထားတတ္ၾကသည္။ သတို႔သား သတို႔သမီးအရံမ်ားသည္ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ မိဘအစုံအလင္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲကို သက္ႀကီးဝါႀကီး ေက်းရြာသမာဓိ တစ္ဦးဦးကစတင္၍ လက္ထပ္မဂၤလာခ်ည္မွ်င္စြပ္ေပးရသည္။ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးမ်ား၏ လက္တြင္ ခ်ည္မ်င္ခင္စြပ္ ဆုေတာင္းလက္ဖြဲ႕ေပးၾကသည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းအသုံးေဆာင္မ်ား လက္ဖြဲ႕ၾကသည္။ ႏွစ္ဘက္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအား ထမင္း၊ လက္ဘက္ရည္ စသည့္စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၾကသည္။

မဂၤလာအစီအစဥ္ၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ လူပ်ိဳအပ်ိဳအဖြဲ႕မွ မိစုံဖစုံ လူပ်ိဳတစ္ဦး၊ အပ်ိဳတစ္ဦးခၚယူ၍ သတို႔ သား သတို႔သမီးမ်ားကို လက္ထပ္မဂၤလာခ်ည္မွ်င္စြပ္ေပးၿပီး ကန္ေတာ့ပြဲထဲတြင္ ပါရွိေသာ ငါးခ်ဥ္ထုပ္ကို ျဖည္ေစၿပီး ငါးခ်ဥ္ထုပ္ျဖည္ခကို သတို႔သား၊ သတို႔သမီးဘက္က ေစတနာရွိသေလာက္ ေငြသားႏွင့္ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သတို႔သားဖက္မွ အကုန္အက်ခံသည္ကမ်ားသည္။ ပအိုဝ္းေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ တစ္ရြာဝင္တစ္ရြာထြက္ လိုက္လံကန္ေတာ့ရေသာ မဂၤလာပြဲ အစဥ္အလာ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ေခတ္မည္မွ်ပင္ေျပာင္းလဲေစကာမူ ဤထူးျခားမြန္ျမတ္လွသည့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ား လက္ထပ္ပြဲမဂၤလာ ရိုးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ရေလေအာင္ ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအားလုံး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းရန္ ကိုယ္စီတာဝန္ရွိပါသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားလည္း မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲ က်င္းပလွ်င္ အထက္ပါရွိသည့္ မိမိလူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထုံးစံအတိုင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါရန္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ဆက္လက္၍ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္သန္ၿပီး ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။


မိြဳးပိုမူ  - စႏၱာခမ္း (ပင္ေလာင္း)
ကိုးကားခ်က္- ျဖားခြန္ေမာင္တုတ္ေရးသားထားေသာပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား စာအုပ္မွထုတ္ႏုတ္သည္။

Powered by Blogger.