Sunday, March 4, 2018

ၾကက္သြန္ျဖဴေလ့လာဆည္းပူးကြက္ ကြင္းသရုပ္ျပရွင္းလင္းပြဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၅)ရက္ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိေရးစီမံကိန္းမွ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္အယ္ေက်းရြာ၌ ၾကက္သြန္ျဖဴေလ့လာဆည္းပူးကြက္ ကြင္းသရုပ္ျပရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေမာင္ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသတြင္ ယခုလိုမ်ိဳးအသိပညာ နည္းပညာမ်ား လာေရာက္ျဖန္႔ေဝေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ေဒသတြင္း ျပည္သူလူထုအက်ိဳးရွိၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္းမွန္သမွ် လာေရာက္ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္းေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ခ်စ္ဦးမွ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၏  ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမႈေရးဌာနမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု စီမံကိန္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၃)ခုျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးလက္လွမ္းမီမႈရွိေစရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိန္ဆက္မႈအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ျမွင့္မားလာေစရန္ စသည္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု၊ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာသံုးစြဲမွသာလွ်င္ အထြက္တိုးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီး မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် ေဒသခံျပည္သူလူထု အက်ိဳးရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

လြယ္အယ္ေက်းရြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား သြင္းအားစုနည္းနည္းျဖင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ရရွိေစရန္ အနီးကပ္ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူႀကီးၾကပ္ေပးသည့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ ရပ္ေက်းပ့ံပိုးသူ ခြန္ထီးမွ ကြင္းသရုပ္ျပပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပေပးခဲ့ပါသည္။

လြယ္အယ္ေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူေခါင္းေဆာင္ နန္းအိခမ္းမွလည္း ေက်းရြာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ နန္းခမ္းႏြယ္မွလည္း ၎တို႔၏ ၾကက္သြန္ျဖဴစမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးကြက္ စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ သြင္းအားစုထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ လြယ္အယ္ေက်းရြာသူႀကီး၊ ပင္ခင္ေက်းရြာသူႀကီးႏွင့္ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ တို႔မွလည္း အားေပးစကားအသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ၾကက္သြန္ျဖဴေလ့လာဆည္းပူးကြက္ ကြင္းသရုပ္ျပပြဲသို႔ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးသည့္ အတြက္ နန္းေအးမိုးစႏၵာမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ၾကက္သြန္ျဖဴစမ္းသပ္ကြက္သို႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈရင္း သိလိုသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထုိ ၾကက္သြန္ျဖဴေလ့လာဆည္းပူးကြက္ ကြင္းသရုပ္ျပပြဲသို႔ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာ(၁၀)ရြာမွ ေတာင္သူမ်ား စုစုေပါင္း (၁၅၀)ဦးေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္
Powered by Blogger.