Monday, May 21, 2018

ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူပညာရွင္မ်ား၏အခန္းက႑

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁)ရက္ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို မိမိေမြးဖြားရာ ဇာတိ၊ မိမိျဖစ္တည္ရာ လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြဲလမ္းတတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားပီပီ မိမိတို႔ယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထားသူ၊ မိမိလူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူဟု ျဖစ္လာလွ်င္ “သမုဒၵရာ၊ ၀မ္းတထြာ” ဆိုသည့္အတိုင္ မိမိ၀မ္းစာ၊ မိမိဘဝ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရုန္းကန္ရာေဖြ လႈပ္ရွားၾကရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာကို ရွာေဖြေျပာင္းေရြ႕တတ္ၾကသည္။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာကို ရွာေဖြေျပာင္းေရြ႕ျခင္းသည္ ေရွးယခင္သမိုင္း အဆက္ဆက္ကတည္းက ရွိလာခဲ့ေသာ အစဥ္အလာတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

မိမိတို႔ုပအို၀္းလူမ်ိဳးတြင္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိေမြးဖြားရာ ဇာတိေျမကို စြန္႔ခြာၿပီး ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာကို ရွာေဖြရင္း  ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကို စာေရးသူအေနျဖင့္ “ဇာတိေျမ စြန္႔ခြာသူ”ဟု သံုးႏႈန္းမည္ ျဖစ္သည္)။ သဘာ၀အရ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားသည္ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ သေဘာရွိၿပီး အမိေျမႏွင့္ ကင္းကြာအဆက္ျပတ္ေနသူမ်ားသာမ်ားပါသည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအပါအ၀င္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားအေပၚတြင္ အမိေျမမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔တေတြေရာက္ရွိေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမွေသာ္လည္းေကာင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း မခံရေပ။  အမ်ားအားျဖင့္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားကို မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းကို မထိန္းသိမ္းသူ၊ ဇာတိေျမကို ေက်ာခုိင္းသူ၊ ခိုကပ္ေနထိုင္သူ စသျဖင့္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ဝမ္းနည္ဖြယ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးတတ္ၾကသည္။ ဤသို႔ အေပၚယံျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အင္ေဖာင္ေမးရွင္း တကၠႏိုလိုဂ်ီေခတ္ႏွင့္ စိမ္းေနေသးသူ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္လြန္ကဲသူမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္သည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ယေန႔ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း (ကမၻာ့ရြာ)ေခတ္တြင္ မည္သည့္အရာကိုမွ် အယူသီး၊ အစြဲအလမ္းထား၍ မရေတာ့ေပ။ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားကို အတၱကင္းကင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ၾကည့္ပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ပါသည္။

မက္ကင္ဆီသုေတသနအဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိႏိၵယလူမ်ိဳး အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ လူမႈလံုၿခံဳေရးအခြန္ေတာ္တြင္ ထည့္ဝင္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၅၀၀ဘီလီယံမွ်ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏိၵယေဆာ့(၀ဲ)လ္လုပ္ငန္း၏ အံ့မခန္းတိုးတက္မႈမွာလည္း ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူ အိႏိၵယအမ်ိဳးသား စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၏ ေက်းဇူးႏွင့္မကင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၆%မွာ အဆိုပါ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ား၏ အဆက္အသြယ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဟိုက္ဒရာဘက္ဘိဇနက္ေက်ာင္းဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာ သူ(ကြန္ယက္)မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အိႏိၵယဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူ ကြန္ယက္အဖြဲ႔သည္ အိႏိၵယနည္းပညာတကၠသိုလ္(IIT)အတြက္ အဓိကရန္ပံုေငြ ရွာေပးေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၆၀%မွာ အေဝးေရာက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေတာ္ျပန္အေရအတြက္မွာ ၁၃%အထက္ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အစဥ္အလာအရ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ၊ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆံုးရႈံးမႈဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါယူဆသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္စိစစ္၍ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဂလိုဘယ္ေခတ္ႏွင့္အညီ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ(brain drain)အစား ဦးေႏွာက္ျပန္စီးမႈ(brain gain)ဟု ယူဆလာၾကသည္။ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဇာတိေျမကို ျပန္မလာႏိုင္သည့္တိုင္ အနည္းဆံုး အလည္အပတ္ေတာ့ အေရာက္ျပန္ၾကသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ေငြမ်ားလြဲေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ သူတို႔ တတ္ကြ်မ္းထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမိေျမကို တေထာင့္တေနရာတြင္ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

တိုးတက္လာေသာ တကၠႏိုလိုဂ်ီႏွင့္ ပညာေရးေခတ္တြင္ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာ မဟာတံတိုင္းဟူ၍ မရွိေတာ့ေပ။ ရုရွသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ၿဗိတိသွ်ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသကဲ့သို႔ နယူးဆီလန္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကလည္း ကေနဒါတြင္ တံတားမ်ားေဆာက္ေနၾကသည္။ အလားတူ ဂ်ဴးဘားဆရာ၀န္မ်ားက ေတာင္အဖရိကတြင္ လူနာမ်ားကို ကုသေနစဥ္၊ ေတာင္အဖရိက ေက်ာင္းဆရာမ်ားကလည္း အဂၤလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ေပးေနသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ျပႆနာမ်ားစြာရွိသည့္တိုင္ ပညာေရးစာမ်က္ႏွာတြင္မႈ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျပဳေနသည္ကို ျငင္းဆို၍မရေပ။ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ အဆိုး၀ါးဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္ေသာ ေတာင္အဖရိကႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ပညာရွင္ေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာေနၿမဲျဖစ္ရာ ေတာင္အဖရိကႏိုင္ငံအစိုးရက ၁၉၉၈-ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အဖရိက ျပည္ပေရာက္ပညာရွင္မ်ား နက္၀ပ္(SANSA) ကို ထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ေႏွာင္အခါတြင္ အဆိုပါ ေတာင္အဖရိက ျပည္ပေရာက္ပညာရွင္မ်ား နက္၀ပ္(SANSA)သည္ ေတာင္အဖရိကႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္အတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လာ သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူပညာရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ တည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုး မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသတြင္လည္း ျပည္ပႏိုင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကေသာ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာ သူမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ဒီေနရာတြင္ မိမိတို႔ေဒသ၌ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ကို အေ၀းေရာက္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားက မပံ့ပိုးႏိုင္သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာရွိလာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ေဒသရွိ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာေသာ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ က်ပန္းအလုပ္ သြားလုပ္ကိုင္သူမ်ားသာ မ်ားၿပီး ပညာရွင္အဆင့္အေနျဖင့္ မရွိသေလာက္နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာရွင္အဆင့္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိေသာ ျပည္ပေရာက္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ အမိေျမက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို  ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာက ယူဆေသာ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ(brain drain)အစား ဦးေႏွာက္ျပန္စီးမႈ(brain gain)သည္ မိမိတို႔ေဒသတြင္ အက်ဳံးမဝင္ေသးေပ။ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ေဒသအတြက္ ဦးေႏွာက္ျပန္စီးမႈျဖစ္လာေအာင္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားအၾကား ညိွႏိႈင္းရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာပညာရွင္မ်ား အၾကားညိွႏိႈင္းမႈ မလုပ္ႏိုင္ပါက မိမိတို႔ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ(brain drain)အဆင့္မွ်သာ ရပ္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားသည္ အမိေျမရွိ တာဝန္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္းရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ တစုတစည္းတည္းရွိမွသာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အေရးႀကံဳလာလွ်င္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမိေျမရွိ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထူးခြ်န္ေသာ လူငယ္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ပညာဆည္းပူးရန္ တိုက္တြန္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေယဘံုယ်အားျဖင့္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူ ပညာရွင္မ်ား သည္ အမိေျမရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ အသိပညာဗဟုသုတ ပိုမိုျပည့္စံုသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ အမိေျမရွိ မသင္ခဲ့ရေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ မသိခဲ့ရေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို သင္ခြင့္၊ ထိေတြ႔ခြင့္ ရရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွ တရုတ္ အမ်ိဳးသမီးပါေမာကၡ အန္နာလီဆိုလွ်င္ အေဝးေရာက္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူပညာရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ “အေဝးေရာက္ပညာရွင္မ်ားမွာ မိခင္ႏိုင္ငံ၏ သံအမတ္ႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္” ဟု တင္စားခဲ့ဖူးပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေျပာင္းလဲလာေသာ ၂၁ရာစု ပညာေရးေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါလာသည္ကို ျငင္းဆို၍ မရေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ မိမိတို႔ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဇာတိေျမရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူပညာရွင္တို႔၏ ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္မႈေပၚတြင္ မူတည္ေနပါေတာ့သည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ မတူကြဲျပားေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိၾကေသာ္လည္း အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြးနီးသည့္ လူမ်ိဳး၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ယခုႏွစ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးေနထိုင္ရာေဒသ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပပါမက်န္ ေနရာအႏွ႔႔ံ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနေစကာမူ မိမိတို႔သည္ ပအို၀္းေသြး၊ ပအို၀္းဟူေသာ လူမ်ိဳးကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၿပီး ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိေနသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ဤသို႔ အေဝးေရာက္ ဇာတိေျမစြန္႔ခြာသူမ်ားက ေနရာေဒသစံု က်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ ျပဳလုပ္လာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးကို ကမၻာသို႔ ျဖန္႔ေဝလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ နဂါးကို ကမၻာပတ္ခိုင္းသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္း မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားျခင္းဟူေသာ “ပညာ”ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ကမၻာကိုပတ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ မိမိတို႔၏ နဂါးကို ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူေစရင္း မိမိတို႔ေဒသအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ ျပည္လည္အသံုးခ် ႏိုင္ပါေစၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;
ကိုးကား- အာရွစီးပြားေရး အႏွစ္ေလးဆယ္ (ေက်ာ္၀င္း)
Powered by Blogger.