Thursday, May 3, 2018

စာေပမေပ်ာက္ဖို႔ သင္ၾကစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၄) ရက္ယေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခတ္မီွတိုးတက္လာေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္ အလာမ်ားကို မေပ်ာက္ကြယ္၊ မေမ့တမ္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ထို႔အတူ စာေပသည္လည္း မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းသြားၾကသည္ကို ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

စာေပသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္ မည္မွ်ပင္အေရးႀကီးသည္ကို လူတိုင္းသိျမင္ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စာေပသည္ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး၏ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံမွသာလုွ်င္ မိိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တိုင္းတို႔ ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္ အဂၤါလကၡဏာျပည့္စုံေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသလည္း ရရွိလာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား သည္ စာေပမ်ားကို ပိုမိုတတ္ေျမႇာက္ေစရန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စဥ္ဆက္မပ်က္ သင္ၾကားေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယေန႔တိုင္ စာေပမ်ားသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဆရာေတာ္မ်ားက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးေနသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ ခန္႔ထားေသာ ပအိုဝ္းဆရာ/မမ်ားကို စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ေပးၿပီး ပအိုဝ္းေက်ာင္းသူ/သား ကေလးငယ္မ်ားကို ပအိုဝ္း စာေပမ်ား ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္၊ ေျပာတတ္ေစရန္ ပအိုဝ္းစာေပမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား စာေပတိုးတက္မႈ ပိုမို္ရရွိေစရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ စုေဝးၿပီး ဆရာေတာ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းစာတတ္ဆရာမ်ားက မိမိေက်းရြာအတြင္းရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ေက်းရြာအလိုက္သင္ၾကားေစၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာတြင္ အလွည့္က် ေျဖဆိုရပါသည္။ ပအိုဝ္းစာေပမ်ားကို အဆက္မျပတ္သြားေစရန္ ဆရာေတာ္မ်ားက ဦးစီးၿပီး ႏွစ္စဥ္အလိုက္မပ်က္မကြက္ ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပအိုဝ္းဆရာျဖစ္ဗဟိုသင္တန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးေနပါသည္။ ဗဟိုသင္တန္းကို ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး မ်ားရွိရာ ေနရာေဒသျဖစ္ေသာ ေတာင္ႀကီး၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း၊ ပင္လုံ ေဒသ(၅)ခုကို  အလွည့္က်ဖြင့္လွစ္ေပးေနပါ သည္။ ဗဟိုသင္တန္းကို အပတ္စဥ္(၃၃)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ကို ျဖားဗြာခမ္း၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အပတ္စဥ္ (၃၄)ကို စႏၱားခမ္း၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဗဟို သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရာတြင္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာဆရာေတာ္မ်ား လာေရာက္တက္ ၾကပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

ဗဟိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္လာေသာ ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ သီလရွင္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား သင္တန္းတက္ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ စနစ္တက်စီစဥ္ေပးထား သည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္လည္း  လိုအပ္မႈမရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးထား သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ ေလ့လာသင္ယူၿပီး ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတိုင္းအသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိ၊ ခြဲျခားျခင္း မရွိဘဲ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ ဆရာေတာ္မ်ား အပင္ပန္းခံၿပီး ပအိုဝ္းစာေပမ်ားကို ျပဳစုၿပီး ေရးသားခဲ့ ျခင္း၊ ေမတၱာေစတနာထားကာ သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ စာေပမ်ားကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစ ခ်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းစာေပသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ၊ တစ္နယ္ႏွင့္တစ္နယ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာဆိုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စာေပးစာယူလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း မိမိဘာသာစကား၊ စာေပအသုံးအႏႈန္းမ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ မတူေသာေနရာေဒသတြင္ လာေရာက္သင္ယူၾကေသာ သင္တန္းသူ/သားမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ပိုမိုရင္းႏွီးသိကၽြမ္းမႈရရွိေစၿပီး မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားစည္းလုံးမႈကိုု ပိုမိုထင္ဟပ္ေစပါသည္။ သင္တန္း ကို ဖြင့္လွစ္လာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္သင္တန္းသူ/သားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလွပါ သည္။ ဤသင္တန္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္ “စည္းလုံးျခင္းသည္ အင္အား” ျဖစ္သည္ဆိုသည့္စကား အတိုင္း စုေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝ ရွိေနသည္ကို ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းစာေပမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား ေက်းဇူးတရားေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မိမိတို႔စာေပကို သင္ၾကားႏိုင္၊ ေျပာႏိုင္ရွိေနပါသည္။ ေခတ္ကာလ အေလွ်ာက္တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။  မိမိတို႔ စာေပကို သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားလည္း အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္နည္းတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔စာေပမ်ားမေပ်ာက္ကြယ္သြားရေလေအာင္ “စာေပမေပ်ာက္ဖို႔ သင္ၾကစို႔” ဟူသည့္ စကားႏွင့္အညီ သင္ၾကားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသြားၾကပါစို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ဆာ;မူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)


Powered by Blogger.