Monday, July 9, 2018

ယဥ္ေက်းမႈစေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းတတ္ေသာလူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၉)ရက္

Photo - Credit
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝသည္ သမိုင္းေၾကာင္းခိုင္မာထင္ရွားျခင္းရိွသကဲ့သို႔ ေမွးမွိန္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း မကင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ “ မွန္ကင္းတစ္လွည့္ထင္းတစ္လွည့္” ဟူေသာစကားသည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘဝအတြက္လုံေလာက္ေသာစကားဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျဖစ္စဥ္သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ရွည္လ်ားလွသည့္အေလ်ာက္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ မကုန္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားေနပါသည္။ ပအိုဝ္းဟူသည္ ပ်ဴႏွင့္ထပ္တူျဖစ္ေသာ ေဝါဟာရပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသီတို႔ သတိမမူမိခဲ့ၾကေပ။ ပအိုဝ္းႏွင့္ ပ်ဴအဓိပၸါယ္တူကာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ အက်ယ္တစ္ဝင့္ထပ္မံရွင္းျပရန္ မလိုအပ္ဟုယူဆပါသည္။ ပအိုဝ္းအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ပ်ဴအေၾကာင္းပင္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ပ်ဴအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ပအိုဝ္းအေၾကာင္းကိုပင္ ေျပာဆိုေနသည္ဟု နားလည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ဴေခတ္အခါက အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အေမြေပးထားႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ပ်ဴတို႔သည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး တီထြင္ႀကံဆတတ္ေသာ အသိဉာဏ္ပညာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံခဲ့ၾကၿပီးေဖာ္ေရြေသာလူမ်ဳိးမ်ား အၾကင္နာတရား ဂရုဏာတရားမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေသာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ပ်ဴတို႔၏ပန္းဆယ္မ်ဳိးဝင္ အႏုပညာလက္ရာေဟာင္းမ်ားသည္ အံ့မခန္႔ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ လက္ရာေျမာက္၍ အဆင့္အတန္းျမင့္မားခဲ့သည္ကို ယေန႔တိုင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ေနရပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈသမိုင္းေၾကာင္းကို ေျပာပါဟုဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈအေၾကာင္းကိုသာ စတင္ေျပာ ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အနက္(သို႔မဟုတ္) နက္ျပာေရာင္၀တ္စုံကို အမ်ားဆုံး၀တ္ဆင္ၾကသည္။ အနက္ေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္ဝတ္ဆင္ၾကျခင္းမွာ အနက္ေရာင္သည္ အပူကိုစုပ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ေအးေသာရာသီဥတု ဒဏ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေပေရစြန္းထင္းမႈသက္သာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အနက္ေရာင္သည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔၏မူပိုင္အေရာင္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အနက္ေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္ဝတ္စုံကို ညီညာစြာဝတ္ဆင္ၾကသျဖင့္ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ကင္းသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ အမ်ဳိးသားတို႔၏ဝတ္စုံသည္ ေဘာင္းဘီပြ၊ အေပၚအက်ႌ(တိုက္ပုံအက်ႌ) အနက္ေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီး အတြင္းတြင္ အျဖဴေရာင္ရွပ္အက်ႌကိုဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ေခါင္းေပါင္းေရာင္စုံကို ေပါင္းထားၾကၿပီး ပခုံးထက္တြင္ “ေတာင္းပြိဳ” (ေခၚ)လြယ္အိတ္ကိုလြယ္ေလ့ရွိသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ဝတ္စုံမွာ အျခားတုိုင္းရင္းသူမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ထူးျခားလ်က္ရိွသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးဝတ္စုံတြင္ ေခါင္းေပါင္းပုဝါ အပါအဝင္ အဂၤါငါးရပ္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔မွာ အနက္(သို႔မဟုတ္)နက္ျပာေရာင္ သင္တိုင္း အက်ႌ၊ အက်ႌလက္ရွည္၊ ထမိန္၊ ေျခသလုံးပတ္ စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ဝတ္ဆင္ၾကသည္ကို ျပည္ေထာင္စုထဲကပအိုဝ္းစာအုပ္တြင္ အက်ယ္တစ္ဝင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေလ့လာဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အေျခခံဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ (သို႔မဟုတ္) ယေန႔ေခတ္တိုင္ မရိုးႏိုင္မအီႏိုင္ေအာင္ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈကို သာဓကျပပါဟုဆိုလွ်င္ ဆံပင္ကိုထိပ္လည္တြင္ ျမင္ေအာင္ထုံးေလ့ရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္အဆင္သဘာဝအလွအပကို  ရုတ္တရက္ျမင္ႏုိင္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တဘက္ျဖင့္ ဦးေခါင္းမွဆံထုံးကိုဖုံးကြယ္ၿပီး ပတ္ထားေလ့ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တဘက္ေခါင္းေပါင္းၾကားမွ နဂါးေမာက္သ႑ာန္(အခြ်န္)ႏွင့္ နဂါးမ်က္လုံးသ႑ာန္ (သို႔မဟုတ္) ဝိဇၨာမိုလ္ ဦးေခါင္းသ႑ာန္ (အဝိုင္း)ပုံ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ̏ ကတူ;ဆဲ့,(ေခၚ)ဆံထိုး˝ တစ္စုံကိုအထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုနဂါးေမာက္သ႑ာန္(အခြ်န္)ႏွင့္ နဂါးမ်က္လုံးသ႑ာန္ (သို႔မဟုတ္) ဝိဇၨာမိုလ္ ဦးေခါင္းသ႑ာန္ ဆံထုိးအဝိုင္း တစ္စုံအနက္ တစ္စုံတြဲ၍ ထိုးေလ့ရိွသကဲ့သို႔ အခြ်န္ႏွစ္ခု၊ သုံးခု(သို႔မဟုတ္) အဝိုင္းႏွစ္ခုသုံးခု စသည္ျဖင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္ နွစ္သက္ရာဆင္ယင္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ ထိုအသြင္သ႑ာန္မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ မရိုးႏိုင္ေအာင္ ဆင္ယင္ေလ့ရိွေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းတစ္ခုဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆံထုံးတြင္ ဆံထိုးမ်ားအျဖစ္ ဆင္ယင္ေလ့ရိွေသာ “ကတူ;ဆဲ့,˝ ျပဳလုပ္သုံးစြဲမႈဓေလ့သည္ ပ်ဴေခတ္ဟု ႀကီးက်ယ္ထင္ရွားခဲ့စဥ္ကပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

လူသားတို႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္ရန္မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးရယ္ဟု ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးဟု ျဖစ္လာၿပီဆိုပါက မိမိလူမ်ဳိး မေပ်ာက္မပ်က္၊ လူသားအားလုံးတို႔ ေနထိုင္ရာကမာၻ႕ေလာကအလယ္တြင္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို တည္ထြင္ဖန္တီးလာခဲ့ၾကသည္။ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အနက္ေရာင္ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈကို ခုံမင္ႏွစ္သက္စြာ ဝတ္ဆင္လ်က္ရိွၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အလွဴပြဲမ်ားက်င္းပခ်ိန္တြင္ အနက္ေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္ဝတ္စုံမ်ားျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဝတ္ဆင္ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပအိုဝ္းဘာသာစကားကိုပင္ ေျပာဆိုမႈနည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။

ယေန႔လူသားမ်ားသည္ အတိတ္လူသားမ်ား တီထြင္ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလးစားျမတ္ႏိုးၾကၿပီး မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႔ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း သိရိွထားရန္လိုအပ္ေပသည္။ “ေျမၿမိဳ၍လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ လူၿမိဳမွ လူမ်ဳိးေပ်ာက္သည္”ဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈမရိွျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးပ်က္သုန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၏ လမ္းစပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္ တာဝန္ရိွသကဲ့သို႔ လူတိုင္းတာဝန္ သိရန္လိုပါသည္။ ထို႔သို႔ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီးမ်ားထိန္းသိမ္းရန္လိုသကဲ့သို႔ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာဝတ္စား ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္လိုပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ယဥ္ေက်းမႈ မတိမ္ေကာမေပ်ာက္ကြယ္ ေစရန္ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ဝတ္စားဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာဝတ္စားဆင္ယဥ္ထုံးဖြဲ႕မႈမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္မွ လူႀကီးမ်ားက မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္ အတူ လြမ္းမိုးလာသည့္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတို႔ေၾကာင့္ ယေနေခတ္တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ ျဖစ္သည့္ ရိုးရာအဝတ္အစားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ပ်က္ကြက္လာခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္အေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ေနရသညမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းအားေကာင္းေစရန္အတြက္သာ အဓိကထားၿပီး မိမိပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အဝတ္အစားမ်ားကို ဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ုဳိးေဖာ္ထုတ္ကာ ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးေလာဘရမက္မ်ားေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရိုးရာဝတ္စုံကို အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္အတုခိုးလာၿပီး အတို၊ အကြဲမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ဝတ္ဆားဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ သမိုင္းေၾကာင္းကိုေကာင္းစြာ မသိနားမလည္သည့္ ျပည္ပေရာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား အသစ္အဆန္းျဖစ္၍ စတိုင္ျဖစ္သည္ဟုပင္ နားလည္းထားၾကၿပီး မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ေမ့ေနၾကသည္။ မိမိတုိ႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို လြတ္လပ္စြာဖန္တီးပိုင္ခြင့္ရိွသကဲ့သို႔ အျမင္ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ဳိးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအသိကို လူမ်ဳိးတုိုင္းက ခံယူနားလည္ထားၾကရမည္။

လူမ်ဳိးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွေနၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ ဘဝတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ပုံ၊ ဘဝပုံစံပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘိုးဘြားလက္ထက္မွ တီထြင္ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ရိုးရာဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈမ်ားကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၿပီး မေပ်ာက္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ တာဝန္ကိုယ္စီရိွၾကပါသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမွန္လွ်င္မိမိလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရမည့္အျပင္ မိမိတို႔၏ ဘာသာစကားေျပာဆိုရန္မရွက္မေၾကာက္ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည့္ ရိုးရာဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈ (အဝတ္အစား)မ်ားကိုလည္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဝတ္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေခတ္စနစ္အေျခအေနအရ ရိုးရာအျပင္အဆင္မ်ား ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနမည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အရိုးကိုအရြက္ဖုံးေစရန္ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္မွာ လိုအပ္ေသာသမိုင္းေပးတာဝန္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔အားလုံးအေနျဖင့္ မွတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ျပည္ေထာင္စုထဲကပအိုဝ္း
ခြန္လိုရဲုင္း
လြယ္ေကာင္း
Powered by Blogger.