Friday, August 17, 2018

အာမခံခ်က္မရိွေသာေတာင္သူမ်ားဘ၀

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇)ရက္


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ(၇၀%)သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံလုပ္ကိုင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀အဆင္ေျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာတိုင္းျပည္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္းအပူခ်ိန္ျပင္းထန္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားႏွင့္လယ္ယာစုိက္ခင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ေၾကာင့္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုသိရိွရပါသည္။ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈမည္မွ်ရိွမည္မွာမွန္းဆႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ သီးႏွံတစ္ႏွစ္ပ်က္ဆီးဆုံးရံႈးလွ်င္ (၂)ႏွစ္ (၃)ႏွစ္အတြင္းလိုက္၍ မမီဟုဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားလည္းရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေအာက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္နစ္နာေနၾကရပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္လည္းနစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အစီအမံမ်ားေရးဆြဲၿပီးေရးဆြဲသည့္အစီအမံအတိုင္းအေျပာသက္သက္မဟုတ္၊ စာအုပ္စာရြက္ထဲအတိုင္းမဟုတ္ပဲ၊ ေအာက္ေျခစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႔ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွသာစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘ၀တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား၏ ပုဒ္မ ၂၃။အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ (က) အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္မည္။ (ခ) စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားသင့္တင့္မွ်တသည့္တန္ဖိုးရရိွရန္ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟုအတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမင့္တင္ျခင္းဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၃၂)ျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္ဟုေလ့လာသိရိွရပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုအတတ္ႏိုင္ဆုံးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္ဟုယူဆပါသည္။

ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားအတိုင္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ သီးႏွံအာမခံေစ်းႏႈန္းမ်ားရရိွေအာင္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္စနစ္၊ အာမခံသုိေလွာင္ထားသည့္စနစ္၊ သိုေလွာင္ရုံမ်ားတြင္ အပ္ႏွံသည့္စနစ္၊ သီးႏွံအေပါင္ထားသည့္စနစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ စသည့္အေလ့အက်င့္မ်ားရရိွရန္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အားေပးကူညီရန္ လိုအပ္သည္ဟုတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပိုးမႊားမ်ားအႏၱရာယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံက႑တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကိုဦးစားေပးကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အထူးလိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိလက္ေတြ႕အေျခအေနအရေအာက္ေျခတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရိွ ျပည္သူမ်ား၏ စားေသာက္ကုန္သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ဘ၀သည္ နစ္သထက္ပိုနစ္ျခင္း၊ အေၾကြးသံသရာလည္သထက္လည္ေနျခင္း၊ ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲနိမ့္က်ျခင္းမ်ားသာရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းကားယေန႔ခ်ိန္ထိေတာင္သူမ်ားသည္ ေဒသအလိုက္ ရာသီသီးႏွံအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းမရိွ၊ ေစ်းကြက္မရိွအခ်ိဳ႕ေသာသီးႏွံမ်ားသည္ေရာင္းသူသာရိွၿပီး၀ယ္သမားမရိွ ျဖစ္ေနရပါသည္။ (ဥပမာ - ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ - ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရိွသည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမွာ ၀ယ္သမားမရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္ေနရရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္မွယူခဲ့သည့္ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားေၾကြးဆပ္၍ မေၾကေသးေပ။ ယခုႏွစ္အရင္းႏွီးအတြက္ အေၾကြးထပ္ယူၿပီးရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ ထြက္ရိွသည့္ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ကုန္မ်ားေစ်းကြက္မရိွ ၀ယ္သူမရိွျဖစ္ေနရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရးသည္ မေလ်ာ့သည့္အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပိုမိုတိုးလာျခင္းသာရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါသည္။စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားလည္းအေၾကြးသံသရာထဲမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွျဖစ္ေနရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေတာင္သူမ်ားသည္ အေၾကြးမဆပ္ႏိုင္၍ လယ္ယာေျမမ်ားအသိမ္းခံရသည့္အထိရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ၾကရၿပီးေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာသည့္အက်ိဳးရလဒ္မွာေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ပဲအိုးပစ္အိမ္ပစ္မိသားစုအတြင္း ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ခြဲခြာၾကၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရာနည္းလမ္း၊ ရရာအလုပ္အကိုင္ျဖင့္ အဆင္ေျပသလိုသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာ ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ဤေနရာတြင္ တင္ျပလိုသည္မွာစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားသည္ ေဒသအလိုက္၊ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားရာသီေပၚခ်ိန္ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားေငြေၾကးလုိအပ္ခ်ိန္ သီးႏွံမ်ားထုတ္ေရာင္းခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေရာင္းလိုက္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္မရိွေစ်းႏႈန္းမရိွ ရံဖန္ရံခါ ၀ယ္သမားပင္ မရိွသေလာက္ ရွားပါးျခင္း၊ ၀ယ္သမားရိွျပန္ေသာ္လည္းေစ်းႏွိမ္၍ေရာင္းခ်ရျခင္း၊ တဖန္ရာသီအလိုက္ သီးႏွံျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ အထူးသျဖင့္ေစ်းအဆမတန္တက္ျခင္း၊ ၎အခ်ိန္ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား၏လက္၀ယ္တြင္ ထုတ္ေရာင္းစရာမရိွပဲပြဲရုံမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ ေရာက္ကုန္က်သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားသည္ ပြဲရုံမ်ား၊ ပြဲစားမ်ားအတြက္သာစိုက္ပ်ိဳးေပးေနသည့္သေဘာသက္ေရာက္လ်က္ရိွေနသည္ကိုယမန္ႏွစ္မ်ား၏ အေျခအေနအား ျပန္လည္သုံးသပ္ပါကေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားဘ၀သည္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္း၊ ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္အားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စြာျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးမ်ားအေၾကြးယူကာႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကေသာ္လည္းရိတ္သိမ္းခူးစြတ္ခ်ိန္ၿပီး၍ မိသားစုဘ၀ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ထုတ္ေရာင္းခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအာမခံခ်က္မရိွ ျဖစ္ေနရသည္မွာစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားအတြက္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရုံမွအပ အျခားအားကိုးစရာမရိွေသးဟုဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားသည္ မည္သည္တို႔တြင္ တာ၀န္ရိွသနည္းဟု ေမးခဲ့ေသာ္) ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရဟုေျဖရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းကား ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေမာင္းႏွင္ေနသည့္ပုဂိၢဳလ္သည္ အစိုးရသာ ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ - ႏိႈင္းယွဥ္ျပရပါက ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္ၿပီးအစိုးရသည္ ထိုယာဥ္ႀကီးကိုတက္ေမာင္းေပးရသည့္ ဒါရိုက္ဘာႏွင့္ တူပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သက္မဲ့သေဘာေဆာင္ၿပီးအစိုးရသည္ အတက္အဆင္းရိွသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။) အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးအားတက္ေမာင္းသည့္အစိုးရသည္ ေရွ႕သို႔တည့္တည့္မတ္မတ္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွသာရည္ရြယ္သည့္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ယေန႔(၇၀%)ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရိွ လူအားလုံးသက္တမ္းေစ့ အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကိုအဓိကပံ့ပိုးေပးသည့္ (၇၀%)ေသာ ျပည္သူမ်ားဆင္းရဲေနပါကႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလုံးသည္လည္းဆင္းရဲၿမဲဆင္းရဲေနအုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ားေဒသအလိုက္ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံမ်ားေစ်းကြက္သို႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား၏ ပုဒ္မ ၂၃။ ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္ (ခ)အရစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အာမခံခ်က္ရိွေသာေစ်းႏႈန္းရရိွေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွသာ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံးသည္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွသာျပည္သူမ်ားမဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္ (တနည္းအားျဖင့္) ျပည္သူမ်ားအား ျပန္လည္အလုပ္ အေကြ်းျပဳမည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခိုင္းအေစေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အရွင္သခင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ တာ၀န္ေက်သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး၊ ျပည္သူအက်ိဳးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္ျဖစ္မည္ဟုဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးေပၚသို႔ လိုက္ပါသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္လည္းပန္းတိုင္သို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာေရာက္ရိွႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ရင္းစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား၏ကိုယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕တြင္လည္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေနာင္ေနာင္
Powered by Blogger.