Monday, August 27, 2018

ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ဖုိ႔ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇)ရက္


ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေနထုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးၾကပါရန္ စာေစာင္မ်ား ႏုိးေဆာ္စာမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားစသည့္ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္း ျဖန္႕ေ၀ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပအုိ၀္းေဒသတစ္ဝန္းလံုးတြင္လည္း သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာစကားပံုတြင္ "သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏုိင္သည္၊ အရိပ္ေနေနအခက္ခ်ိဳးခ်ိဳး၊ သစ္ႏွစ္ပင္ ၾကား၀ါးေပါက္၊ သစ္ငုတ္ျမင့္တံု ျမက္ျမင့္တံု" စေသာသစ္ပင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စကားပံုမ်ားရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ သစ္ပင္မ်ားကုိ တယုတယစုိက္ပ်ိဳးၾကသူမ်ား၊ အျမတ္တႏုိးထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ "တစ္သက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔အတြက္ သစ္ပင္စုိက္ပါ" ဟူေသာအဆုိကုိ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားအစုက ယေန႔တုိင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကဆဲလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ရြာထိပ္၊ ရြာဦး၌ အရိပ္အာ၀ါေကာင္းမြန္ၿပီး ႀကီးမားလွေသာ မန္က်ည္းပင္၊ ေညာင္ပင္၊ ကုကၠိဳပင္ႀကီးမ်ားကုိ ယေန႔တုိင္ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ေ၀းေနပူမွလာေသာ ခရီးသည္မ်ားအဖို႔ ေအးခ်မ္းေသာအရိပ္အာ၀ါတစ္ခုအျဖစ္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ခံစားရမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေႏြရာသီ၏ စံခ်ိန္တင္ပူျပင္းမႈ ၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းျမင့္မားမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္ မ်ားမွာ ၀င္ရုိးစြန္းေဒသမ်ားမွ ေရခဲေတာင္ႀကီးမ်ားအရည္ေပ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူရာသီဥတုသည္လည္းေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးကာ ပူလြန္းျခင္း၊ ေအး လြန္းျခင္း၊ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္း၊ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္ျခင္း၊ လြန္ကဲစြာမုိးေခါင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ဆူနာမီလိႈင္းႀကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းစေသာ သဘာ၀ေဘးဆုိးမ်ားကုိလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ႀကံဳေတြ႔ ေနရပါသည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ရာသီဥတုကုိထိန္းသိမ္းေပးေသာ သဘာ၀သစ္ေတာႀကီးမ်ား နည္းပါးလာျခင္း၊ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ႏ်ဴးကလီးယားစြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးမွ ဖံုးအုပ္ထားေသာ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးကာ ေန၏ပူျပင္းမႈဒဏ္ကုိ ေကာင္းစြာမကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ပူေႏြးလာရျခင္းပါသည္။ အုိဇုန္းလႊာ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပ်က္စီးတုိင္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာသည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ ထုိ႔အတူ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးသျဖင့္ ေျမေပၚသုိ႔ ေနေရာင္ျခည္တုိက္ရုိက္ထိေတြျခင္းႏွင့္ ေရတုိက္စားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀တရားကုိထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားပ်က္စီးကာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ေရာဂါကပ္ဆုိးမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္း၊ လူမ်ားေသေက် ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕ႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ၊ လာအုိႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္မက္ထရစ္တန္သန္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ႏုန္းတင္ပုိ႔ခ်ေနသည္ ဟုဆုိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းကုိ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ ဤကမၻာႀကီးသည္ ေအးခ်မ္းသာယာလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ Save the Earth ဟုဆုိသည့္အတုိင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္း စုိျပည္ေရး ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

သစ္ေတာႀကီးမ်ားမျပုန္းတီးေစရန္ စည္းကမ္းမဲ့ သစ္ပင္ခုတ္လွဲျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ကာ ျပဳန္းတီးသြားေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳးရပါမည္။ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူသားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ဟု ခံယူကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးမႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း၊ ေရာဂါဆုိးမ်ားမေပၚေပါက္ေအာင္ ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ စိမ္းစုိသာယာလွပေစျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ကုိထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းစသည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေရကုိစုစည္းျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေလထုသန္႔စင္ျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အပူရွိန္စုပ္ယူျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္အလင္းေရာင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈနည္းပါးျခင္း၊ အနည္ထုိင္မႈကုိအားေပးျခင္း၊ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈကုိ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားျခင္း၊ ေခ်ာင္း၊ အုိင္၊ ျမစ္ႏွင့္ ေရကာတာတုိ႔အား ႏုန္းေျမတင္မႈကုိကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ဇာတိေဒသခုိင္ၿမဲမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားကုိထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေတာေပ်ာ္တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအစာေရစာႏွင့္ ဇာတိေဒသမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ သစ္လုပ္ငန္းကို အက်ိဳးျပဳျခင္း၊ ေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဓာတုဓာတ္ေပါင္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အပန္းေျဖေနရာဖန္တီးေပးျခင္း၊ တိရစာၦန္ႏွင့္ သီးႏွံပင္မ်ား၏ အေရအတြက္တုိးတက္ျမင့္မားေစျခင္း၊ အသံဆူညံမႈကုိ ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ အျမင့္ပုိင္းမွသက္ဆင္းလာသည့္ ေလေအးလိႈင္းမ်ားဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစပါသည္။

သစ္ေတာမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ သစ္ေတာမ်ားမွထြက္သည့္ သစ္လံုးသစ္သားတုိ႔၏ တန္ဖုိးထက္ေလးဆပုိမုိျမင့္မားေၾကာင္းပညာရွင္မ်ားကတြက္ခ်က္ျပသထားပါသည္။ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ရွင္သန္ႀကီးထြားေစျခင္း၊ အသစ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလွ်င္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏုိင္မည္ဆုိသည့္အတုိင္း ေကာင္းေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွဦးေဆာင္ကာ သစ္ေတာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အမ်ိုးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ႏွင့္ကပ္ဆုိးႀကီးမ်ားကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံအ၀န္းစိမ္းလန္းစုိျပည္ရန္အတြက္ မုိးရာသီသစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳး ပဲြေတာ္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ အရိပ္ရအပင္ႀကီးမ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သစ္သီး၀လံပန္းပင္မ်ားစုိက္ ပ်ိဳးျခင္း၊ လမ္းတံတားျခင္းျခင္း၊ေရတြင္းေရကန္တူးျခင္း၊ ေရအုိးစင္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္တူးျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊သိမ္၊ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းေဆာက္လုပ္ွဴဒါန္းျခင္းဟူေသာ ကုသုိလ္ေျခာက္မ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမႈအၿမဲတမ္းပြားမ်ား၏ အသက္ရွည္၏ ေသလြန္ေသာ္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ႏုိင္သည္အထိ ထာ၀ရ ကုသုိလ္ရေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာအက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လူသား အားလံုးက အတူလက္တဲြေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႔ဟု တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါသည္။   ။

ခြန္ပုိခုိ (မ်င္မုိရ္ခမ္း)
Powered by Blogger.