Friday, September 28, 2018

လူတိုင္းေန႔စဥ္ ရသင့္ေသာအရာ(၃) ခု

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈)ရက္


မိမိတို႔ေနထိုင္ေသာ ကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီေသာ၊ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္ေသာအဖိုးတန္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိၾကေပသည္။ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ကအသက္ရွင္ ရွင္သန္ေနခ်ိန္တြင္မိမိႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာေန႔စဥ္ရရွိႏိုင္သည့္ တန္ဖိုးရွိအရာ(၃) ခုကိုလက္လႊတ္မဆံုး႐ႈံးသင့္ပါ။ အဆိုပါ အရာ(၃)ခုသည္ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ ကုသိုလ္ တို႔ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

လူတို႔၏ဘဝသည္ အရြယ္(၃)ပါးျဖင့္ အသက္ရွင္ေနၾကသည္ဟူ၍ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုအရြယ္(၃) ပါးတြင္ပထမအရြယ္တြင္ ပညာရွာဆိုသည့္အတိုင္းငယ္စဥ္ခါအခ်ိန္တြင္ ေလာကီပညာ၊ ေလာကုကၱရာပညာေလ့လာဆည္းပူးထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေလာကီပညာဟုဆိုရာတြင္ အသိပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသင္ပညာမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာဆည္းပူးထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပညာဟုဆိုရာတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာသာမကလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာပညာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ေနေသာအေတြ႔အႀကံဳပညာမ်ားစေသာ ပညာမ်ားကိုမွတ္သားထားရန္လိုအပ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ ပညာဆည္းပူးခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြမွသာပညာ၏အႏွစ္သာရ၊ ပညာ၏ဂုဏ္တန္းဖိုးမ်ားကိုဆြတ္ခူးရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီလူတိုင္းပညာတတ္ရန္လိုအပ္လွပါသည္။ “ပညာျမင့္မွ လူမ်ိဳးတင့္’’မည္ ဟူေသာစကားအတိုင္ းမိမိအတြက္သာမကတုိင္းျပည္အတြက္ပါ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာတတ္ထားမွ လုိရာကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းပညာတတ္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ပညာတတ္မွ မိမိတို႔၏လူမ်ိဳးသည္လည္း တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ေပသည္။ ပညာတတ္မွသာလူရာဝင္မည္ ဆိုသကဲ့သို႔ ပညာကိုတန္ဖိုးထားၿပီးမိမိတတ္ထားသည့္ပညာႏွင့္ မိမိကၽြမ္းက်င္ေသာနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ပညာတတ္မွသာအမွား/ အမွန္ ခြဲျခားႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လုပ္သင့္၊ လုပ္ထိုက္ေသာအရာမ်ားကိုမွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာလိုအိုသည္မရွိဟူေသာစကားပံုအတိုင္းလူတိုင္းသည္ အသက္ရွင္ေနသ၍ ပညာကိုဆည္းပူးေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ လူတိုင္းကပညာကိုတန္ဖိုးမထားပဲအခ်ိန္ျဖဳန္းေနမည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏ဘဝတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘဝဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ စာေပမ်ား၊ မိမိရရွိႏိုင္မည္ဗဟုသုတစာအုပ္မ်ားအျပင္မိမိရရွိႏိုင္မည္အျခားေသာပညာမ်ားကိုေန႔စဥ္ေလ့လာဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။

ထို႔အတူပင္ မိမိဘဝတိုးတက္ဖို႔ဆိုရာတြင္ စီးပြားဥစၥာသည္လည္းအေရးႀကီးလွပါသည္။ စီးပြားရွာတြင္ မိမိတတ္ထားေသာ မိမိပညာျဖင့္ စီးပြားရွာႏိုင္မွသာလွ်င္ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြာရွာရာတြင္လည္ းမိမိေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုတည္းမၾကည့္ပဲမိမိ၏အသိုင္းအဝိုင္း၊ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္  မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ ရုိးသားႀကိဳးစားနည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ စီးပြားဥစၥာမ်ားကိုရွာေဖြသင့္ပါသည္။ မိမိေန႔စဥ္ဘဝအသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ စီးပြားဥစၥာမ်ားကိုေန႔စဥ္ရွာေဖြရမွာျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိစီးပြားရွာရာတြင္လည္းမိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးတစ္ခုတည္းကိုမၾကည့္ပဲမိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္တိုးတက္လာေစႏိုင္မည့္အရာမ်ား၊ သာမကအမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရွိေစေသာအရာမ်ားကုိပါလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးရွာေဖြရာတြင္ မိမိကိုယ္က်ိဳးတစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္ၿပီးမိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏လူမ်ိဳးကိုထိခိုက္ေစေသာစီးပြားေရးရွာေဖြၾကသူမ်ားလည္းရွိၾကေပသည္။

ထိုနည္းအတူကုသိုလ္မ်ားသည္လည္းမိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာအရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကုသိုလ္ဟုဆိုရာ၌ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ ကုသိုလ္မ်ားကိုရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ မိမိတတ္ထားသည့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္ မိမိအတြက္ ပညာကုသိုလ္မ်ားရရွိႏိုင္ၿပီး ၊ မိမိရွာေဖြထားေသာဥစၥာမ်ားကိုလည္း မိမိလူမ်ိဳးအတြက္တိုးတက္လာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္အရာမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပံ့ပိုးလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္လည္းမိမိေန႔စဥ္ ကုသိုလ္မ်ားရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ေနထိုင္ေသာကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ မိမိႏွင့္ထိုက္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ မိမိတို႔ဘဝတိုးတက္လာေစေသာ ဗဟုသုတမ်ားကိုမိမိတုိ႔ဘက္မွတက္စြမ္းႏိုင္သမွ် ရယူထားသင့္ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ မိမိေန႔စဥ္ဘဝကိုမိမိအတြက္အက်ိဳးမ်ားရွိလာေအာင္ မိမိ၏ရသင့္ေသာေကာင္းက်ိဳးတရာမ်ား လက္လႊတ္မဆံုး႐ႈံးသင့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သက္ရွိလူသားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ကုန္ဆံုးေနေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အျမတ္အေနျဖင့္တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုရသင့္ေသာပညာမ်ား၊ စီးပြားဥစၥာမ်ား ၊ ကုသိုလ္မ်ားကိုရယူထားသင့္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

ခြန္ေကာင္ထို
Powered by Blogger.