Friday, September 7, 2018

ပအိုဝ္းသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္


သမိုင္းစာေရးဆရာမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လာခဲ့ပံုကို လက္ခံၾကေသာ္လည္း ဖြင့္ဆိုပံုအေသးစိတ္ကိုမူ တူညီၾကပံုမရေခ်။ သို႔ေသာ္ဖြင့္ဆိုပံုမည္သို႔ျခားနားေစကာမူ အေရွ႕ေတာင္အာရွအႏြယ္ဝင္အားလံုး တိဘက္နယ္စပ္ႏွင့္ယူနန္နယ္တြင္ အေျချပဳလာၾကေၾကာင္းကို လက္ခံလွ်င္လည္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ပံု အခ်င္းအရာသည္ ဆာေဂ်စေကာ့မွတ္တမ္းမွ သိရိွခ်က္အတိုင္း နီးစပ္ဖြယ္ရွိမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထိုမွတ္တမ္းအရ ပထမအုပ္စုပအိုဝ္းသည္တိဘက္မွယူနန္သို႔တစ္ဖန္၊ မဲေခါင္ျမစ္အနီး ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ေလာနယ္သို႔တစ္ဖန္၊ ဇင္းမယ္နယ္ နန္ပိန္ေခ်ာင္းအထက္သို႔တစ္ဖန္၊ ယခုျမဝတီအေနာက္ေတာင္ရိွ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွေနထိုင္ၾကသည္။

ဒုတိယထြက္ခြာလာၾကသည့္ပအိုဝ္းအုပ္စုသည္ တိဘက္မွယူနန္သို႔တစ္ဖန္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕အေနာက္ ေတာင္သို႔တစ္ဖန္၊ ဧရာဝတီျမစ္အနီးသို႔ေရာက္၍ရွမ္းႏွင့္အတူ ဇီဝါၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ေနၾကကာ တစ္ဖန္ ဧရာဝတီေအာက္ပိုင္းအဝသို႔ေရာက္ရိွျပန္ၿပီး ကရင္ႏွင့္အတူပိုးၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ေနခဲ့ၾကျပန္သည္။ တတိယထြက္ခြာလာၾကေသာပအိုဝ္းအုပ္စုမွာမူ ယူနန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အဖဲြ႕ငယ္(၉၉)ဖဲြ႕ခဲြၿပီး (၁၃)ဖဲြ႕ေနရစ္ၾကလွ်က္ က်န္အဖဲြ႕ငယ္မ်ားသည္ ဘီစီ (၇၀၀)ဝန္းက်င္တြင္ သံလြင္ျမစ္အထက္သို႔စုန္၍ ေရႊလီျမစ္ဝွမ္း ကြတ္ခိုင္ေတာင္တန္းၾကဴကုတ္အဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ တစ္ဖန္ရွမ္းအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ဆင္ေတာင္သို႔ ေရာက္ရိွေနထိုင္ၾကစဥ္ ရွမ္းကုန္းျမင့္ေတာင္ပိုင္းအႏွံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္ၾကလွ်က္ ေခါင္းေဆာင္အုပ္စုက စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းသို႔ ဆင္းလာၾကၿပီးအျခားအင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းမိၾကသျဖင့္ လူအင္အားလည္းမ်ား တရုတ္ထံမွ စစ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အႏုပညာမ်ားကို အေမြရရိွခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သုဝဏၰဘူမိ (ေခၚ) သထံုကိုတည္ေထာင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသမုိင္း၌ ခရစ္မေပၚမွီ (၁၇) ရာစုတြင္ ထူေထာင္သည္ဟုဆိုရာ ဘုရားမပြင့္မီႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔တြင္ သုဝဏၰဘူမိိႏိုင္ငံေတာ္ရွိႏွင့္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ဦးဘသန္း၏ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ သထံုျပည္ကုိ မြန္မတည္ေထာင္မီက သထံုတြင္ပအိုဝ္းမ်ား ေနထိုင္ေၾကာင္းျပဆိုထားသည္။ သုဝဏၰဘူမိ၌ သူရိယစႏၵာမင္း မင္းျပဳေနစဥ္ မဇၥ်မေဒသ၌ ေဂါတမဗုဒၶပြင့္လာၿပီး ေရွးဦးစြာ ဂဝံပတိရရဟႏၱ ၾကြေရာက္မႈမွ အစျပဳ၍ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ (၃) ႀကိမ္တိတိထပ္မံၾကြေရာက္သာသာနာျပဳမႈေၾကာင့္ သထံုမင္း ႏွင့္ျပည္သူမ်ား ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ “ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ” ဟူသည့္စကားႏွင့္အညီက်န္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ပအိုဝ္းမ်ားလည္း သူရိယစႏၵာမင္းကိုပင္ မိမိတို႔၏အသိအမွတ္ျပဳေနပံုရၿပီး မင္းသို႔လိုက္ပါ၍ ဗုဒၶဘာသာခ်ည္းျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

အေၾကာင္းမူ မႏုဟာမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ယေန႔ထိေအာင္ပင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရိွ ပအိုဝ္းမ်ား ဘာသာ၊ သာသာနာတစ္ေသြးတည္းျဖစ္ေအာင္ စီမံေနသည့္ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလည္းမရိွ၊ လူမ်ိဳးျခားမင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ရာစုမ်ားစြာတစ္ကဲြတစ္ျပားေနထိုင္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ ဘာသာ၊ သာသာနာေသြးမပ်က္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ခ်ည္း ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အေျခအေနဒဏ္ဝါးၿမိဳမႈကို ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘာသာ၊သာသနာ အသားက်ေအာင္ မႏုဟာမတိုင္မီကပင္ မင္းတစ္မင္း၏ေအာက္တြင္ တစ္ေသြးတည္းတစ္ပံုစံထဲ ၾကာျမင့္စြာေနထိုင္လာခဲ့ၾကေၾကာင္းကို ေထာက္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရဲေခါင္ျမန္မာဆိုသည့္ “ဆိုရွယ္လစ္ကမာၻမွ ဗုဒၶသာသနာေရာင္ျခည္စာအုပ္တြင္လည္း ယေန႔ တစ္ရုတ္ျပည္၌ လူမ်ိဳးရိွရာ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးပါဝင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဂ်ပန္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္လာၾကသည့္ တရုတ္ (ခ်န္ေကရိွတ္) တပ္မ်ား အျပန္ပါတြင္ ပအိုဝ္းစစ္မႈထမ္းမ်ား ၎တပ္မ်ားထဲ၌ပါရိွေၾကာင္း ေရွးသူေဟာင္းမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ တူညီမႈရိွသည္။

ပအိုဝ္းကုန္သည္အဆင့္ဆင့္စကားတြင္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ ကေမာၻဒီးယားတြင္ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးရိွ ေၾကာင္းေျပာၾကသူမ်ားလည္းရိွသည္။ ထို႔အျပင္ မႏုဟာမင္းလက္ထက္ သုဝဏၰဘူမိသထံုပ်က္၍ ပအိုဝ္း (၉) အုပ္စုကဲြကာ သထံုမွစြန္႔ခြာလာခဲ့ၾကသည္လည္းရိွ၏။ ယဥ္ေက်းေသာ၊ ဆပ္ကမ္းက်ေသာ၊ ေရေျမေကာင္းေသာ သထံုကိုစြန္႔ခြာ၍ အားကိုးရာမဲ့ေခ်ာင္က်ၾကမ္းတမ္းေသာ ေဆြမ်ိဳးမရိွ၊ သူစိမ္းမ်ားထံ အားကိုးဝံ့ ၾကမည္မဟုတ္ဘဲ ရိွရင္းစဲြနယ္အႏွံ႔ ေသြးတူ၊ ကိုးကြယ္မႈတူ၊ ေဆြးမ်ိဳးပအိုဝ္းမ်ားထံ ခ်ည္းကပ္သြားၾကခ်ည္း သာ ျဖစ္ဟန္တူသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မႏုဟာမင္းမတိုင္မီကပင္ ပအိုဝ္းမ်ားနယ္အႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထ္ိုင္ခဲ့ေၾကာင္းမွာ ယုတၱိႏွင့္အေထာက္အထားအရ ထင္ရွားသည္။ မႏုဟာမင္း၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ေလ်ာက္လံုးကုန္းေဘာင္ေခတ္၏ေနာက္ပိုင္းအထိ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္သို႔တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ရာစုမ်ားစြာအတြင္း လူမ်ိဳးျခားမင္းအဆက္ဆက္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္းနယ္လုမႈေအာက္တြင္ တစ္ကဲြတစ္ျပားစီေနထိုင္ၾကရပါလွ်က္ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ဘဲ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ အေျခခိုင္ေနခဲ့သည္မွာ မႏုဟာမင္းမတိုင္မီကပင္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ၍ တစ္မင္းတစ္သာသာနာ ၏ေအာက္တြင္ တစ္ပံုစံတည္းအသားက်ေအာင္ က်စ္လစ္ထူေထာင္ႏိုင္မႈ၏ ေက်းဇူပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုက်စ္လစ္မႈကို ဆက္လက္ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ျပန္႔ပြားေစရန္ ဗုဒၶဘာသာပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္း၏ တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါကုန္ေလာ့။

ကိုးကား- ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ကားေတာင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၱပဏိၰတ မဟာေထရ္၏ေထရုပတၱိမွတ္တမ္းလႊာ။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား)
Powered by Blogger.