Wednesday, September 5, 2018

''တကၠသိုလ္ဝင္(ဆယ္တန္း)ေက်ာင္းသားဘဝမွာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးရတာလဲ''

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းဘာသာရပ္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ဇီဝေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒတြဲႏွင့္ ဝိဇၨာတြဲဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားထားပါသည္။ ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ာၤ၊ စိတ္ႀကိဳက္ ျမန္မာစာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ပထဝီ၊ သမိုင္းဘာသာရပ္မ်ားဟူ၍ ရိွၾကသည္။ ၎မွ ဇီဝေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ပထဝီ၊ သမိုင္းႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္မ်ားအနက္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္တစ္ခုကိုသာ နဝမတန္းတြင္ စတင္ေရြးခ်ယ္သင္ယူၾကပါသည္။ အမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္သင္ယူၾကသည့္ဘာသာရပ္မွာ ဇီဝေဗဒႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ နဝမတန္းေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးသည့္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေအာင္ျမင္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္(ဆယ္တန္း)ဘာသာရပ္မ်ားကို စတင္ေလ့လာရပါေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းမဖြင့္မီကပင္ က်ဴရွင္၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္၊ စာက်က္ဝိုင္း စသည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္အပ္ႏွံၾကသူမ်ားလည္းရိွၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္မႈ ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ၾကေပ။ မိဘမ်ား သားသမီးပညာေရးအေပၚအေလးထားမႈအားနည္းျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္သည့္အခါမွသာ တကၠသိုလ္ဝင္ဘာသာရပ္မ်ားကို စတင္ေလ့လာၾကရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရိွရေပမည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ''၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မသင္းျမေႏြးမွ ရမွတ္ေပါင္း (၅၅၃)မွတ္ျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၌ ခြန္ေအာင္ေက်ာ္မိုးမွ ရမွတ္ေပါင္း (၅၄၄)မွတ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးရရိွခဲ့ၾကသည္'' ၎တုိ႔ရရိွခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းကတည္းကပင္ ထူးခြ်န္ဆုမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရိွရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းမွ မိမိ၏သား/သမီးပညာေရးအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေလ့လာကာ ယခုတကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို သတိမူသင့္ေပသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္(ဆယ္တန္း)ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာင္းစာမ်ားကို မူလတန္း၊ အလယ္တန္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲသည္ အလယ္တန္းကဲ့သို႔ ပထမႏွစ္ဝက္၊ ဒုတိယႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲမ်ား၏ ရမွတ္ျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာရပ္(၆)ခုတြင္ပါဝင္သည့္ သင္ခန္းစာအားလံုးကို ေနာက္ဆံုးအတန္းတင္စာေမးပြဲတြင္ ျပန္လည္ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိေနထိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရထုတ္သည့္ေမးခြန္းမွလႊဲ၍  မိမိခန္႔မွန္းလို႔မရသည့္ အျခားတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မွထုတ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္ပါအတိုင္း ပံုေသက်က္မွတ္၍လည္းမရေပ။ ''ေမးခြန္းေဟာင္း''ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ထပ္မံေလ့လာရမည့္ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရေပမည္။ ၎ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား၏အေရးပါမႈသည္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ မပါဝင္သည့္ ေမးခြန္းလွည့္ေျပာင္းမႈပံုစံကို မ်က္စိယဥ္ေအာင္ ေလ့လာတြက္ခ်က္မွတ္သားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းေဟာင္းေလ့လာမႈ အားနည္းသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူသံုးမ်ား ေသာမိုလ္ဘိုင္းဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိသား/သမီး၏အနာဂတ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားဘဝတြင္ အလြန္မ်ားျပားသည့္ ေက်ာင္းစာမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရသည့္အတြက္ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈကို မေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက အနာဂတ္တြင္ မခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ မ်က္စိက်န္းမာေရး၊ အာရံုေၾကာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။ ''ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦး စာေမးပြဲမေျဖဆိုမီ မိမိကိုယ္ကိုအဆံုးစီရင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားရိွ ဆရာ-ဆရာမမ်ား၏ စာသင္ၾကားမႈျဖင့္ အမွတ္ေကာင္းရရိွရန္မလြယ္ေတာ့ေပ။ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သင္ၾကားရျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ၿပီးဆံုးေအာင္သင္ၾကားရျခင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားျပားသည့္အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ သင္ၾကားေပးမႈမရိွျခင္း၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ က်ဴရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမရိွျခင္းစသည့္အခက္အခဲမ်ားစြာရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာရိွေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ စာမလိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းစာစိတ္ဝင္စားမႈသင္ယူလုိစိတ္အားနည္းလာျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းစသည့္ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရသည္။ လပတ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ မိဘႏွင့္တကြ ေတြ႕ဆံုလက္မွတ္ထိုးရျပန္သည္။ ၎မိဘမ်ားသည္ မိမိသား/သမီး၏ပညာေရးအေျခအေနကို အကဲခတ္ ေလ့လာမႈမရိွပဲ မိမိစားဝတ္ေနေရးကိုေရွ႕တန္းတင္ကာ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းၾကျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရိွေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ႏွစ္တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းမွႏုတ္ထြက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

"ဆယ္တန္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္တည္းကိုဘဲ အားကိုး၍မရႏိုင္ပါ" မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား ပူးေပါင္းမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သံုးဦးတြင္ မိဘဖက္မွ ခြ်တ္ယြင္းလွ်င္ ဆရာဖက္မွအားထုတ္ရသကဲ့သို႔ ဆရာခြ်တ္ယြင္းလွ်င္လည္း မိဘဖက္မွ ေက်ာင္းသား၏ စာလိုက္ႏိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ရျပန္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ ဉာဏ္ရည္လက္ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ မိဘမ်ားမွဖိအားေပးလွ်င္လည္း မျဖစ္သင့္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ ''တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ က်႐ံႈးခဲ့၍ စိတ္ဓာတ္က်ဝမ္းနည္းကာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရသည္'' ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာသင္ႏွစ္ကို စီးပြားေရးထက္အေလးထားၿပီး မိမိသား/သမီး ရမွတ္ေကာင္းမ်ားရရိွေစရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စာၾကည့္ခ်ိန္ကို နည္းစနစ္တက်သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမႇာက္သည့္ ဆရာ-ဆရာမမ်ားထံေျပာင္းလဲပို႔ေဆာင္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္(ဆယ္တန္း)ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ဘာသာရပ္(၆)ခုကို မွ်တစြာေလ့လာက်က္မွတ္ရေပသည္။ မိမိထူးခြ်န္သည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ က်က္မွတ္၍မရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ထူးခြ်န္သည့္ဘာသာ၏ရမွတ္ျဖင့္ အျခားက်ရႈံးသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို အမွတ္ျဖည့္ဆည္း၍မရႏိုင္ေပ။

''(၃)ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ က်ရႈံးသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း သာဓကအျဖစ္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္'' ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကိုသာ ဂုဏ္ထူးရရိွရန္ ေျဖဆို၍မရပဲ ဘာသာရပ္(၆)ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္(ဆယ္တန္း)ေက်ာင္းသားအမ်ားစုကို ေမးျမန္းရာတြင္ "ဘဝရည္မွန္းခ်က္" ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အသက္အရြယ္အရ ရည္မွန္းခ်က္မရိွသည္မွာလည္း မထူးဆန္းလွေပ။ ၎သည္ မိဘျဖစ္သူ၏ဆိုဆံုးမမႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္ေနေပသည္။ ''ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ႀကီးလာရင္ သူတို႔လိုအင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ရမယ္၊ ဆရာဝန္ျဖစ္ရမယ္၊ သေဘာၤသား ျဖစ္ရမယ္''စသည့္ စိတ္အားထက္သန္ေစသည့္ ေတြးေခၚမႈမ်ဳိး သြန္သင္ေပးမႈမရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္မႈ ''နင္ဘြဲ႕ရလည္း ျခံပဲလုပ္ရမွာ၊ နင့္စာေတြက ဘာမွအသံုးမဝင္ဘူး၊ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာမွလုပ္စားလို႔မရဘူး'' စသည့္ အေတြးအေခၚကိုလႊဲမွားေစသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္မရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ အေလးထားသင္ၾကားမႈ မရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရသည္။

"တကၠသိုလ္ဝင္ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္း၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားထြက္၍ အမွတ္မ်ားစြာ ရ႐ွိျခင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အနာဂတ္ဘဝအတြက္ အေရးမႀကီးဟုလည္း မဆိုႏိုင္ပါ" ယေန႔ေခတ္တြင္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတက္ေရာက္ရာ၌ သတ္မွတ္ထားသည့္ရမွတ္ ရရိွမွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိရရိွသည့္ အမွတ္စုစုေပါင္းသည္ မိမိတက္ေရာက္ခ်င္သည့္တကၠသိုလ္၊ မိမိလိုခ်င္သည့္ေမဂ်ာရရိွေအာင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အမွတ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ္လည္း မေရရာသည့္ေမဂ်ာတစ္ခုကို အပင္ပန္းခံေလွ်ာက္လႊာတင္ရင္း ဆုေတာင္းေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရသည္ကို ေတြ႕ရိွရေပသည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္ အစိုးရဝန္ထမ္းေခၚယူရာတြင္လည္း အသက္အကန္႔အသတ္ရိွျခင္း၊ ရာထူးတိုးဝန္ထမ္းအတြက္ လုပ္သက္အလိုက္ေခၚယူျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္(ဆယ္တန္း)ႏွစ္ျခင္းေပါက္ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ပံုကို ေဖာ္ျပေနေပသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ အခက္အခဲတိုင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ ဧကန္အမွန္ရွိေနသည္မွာ ေလာက၏သဘာဝတရားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ မိမိ၏လူမ်ဳိးအက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္မ်ားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမေရြးဝိုင္းဝန္းျမႇင့္တင္ၾကရန္လိုေပသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာသင္ႏွစ္သည္ ဘဝလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲရာ၌ အေရးပါသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္သည့္အတြက္ ''တကၠသိုလ္ဝင္(ဆယ္တန္း)ေက်ာင္းသားဘဝ၏အေရးႀကီးပံု''ကို မိဘျပည္သူမ်ားသတိျပဳမိေစရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ မိမိ၏သား/သမီးမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ျပည့္ေလ့လာ ၾကပ္မတ္ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ရမွတ္ေကာင္းျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းေပါက္ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ဂရုတစိုက္အေလးထားေဖးမွကူညီၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကပါေစ.........။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္
Powered by Blogger.