Friday, October 5, 2018

ပအိုဝ္းဓေလ့ထံုးတမ္းအရတရားစီရင္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္


ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေအးခ်မ္းသာယာစြာေနထိုင္ေနၾကေသာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနထိုင္ေနၾကသည့္ အေလ်ာက္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လည္းသဟဇာတလိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေအးအတူပူအမွ်ေနထိုင္ေနၾကသည့္အေလ်ာက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းအဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစံုရွိသည္ႏွင့္အညီအေတြးအျမင္လည္းမ်ိဳးစံုရိွေနေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေနေသာလက္(၅) ေခ်ာင္းသည္ တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ေခ်ာင္းတစ္ညီတည္းမျဖစ္သည့္အျပင္ မိသားစုတြင္းရိွ တစ္မိဘတည္းကေမြးဖြားလာေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ စိတ္သေဘာဆႏၵမ်ားကလည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးကိုဦးေဆာင္ဦးရြက္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာတာဝန္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္းစိတ္သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီးဓေလ့ထံုးစံကိုတန္ဖိုးထားကာပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပန္းတိုင္ကိုေလွ်ာက္လွမ္းသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းဓေလ့အတိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္းကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးၾကေသာစနစ္ရိွႏွင့္ေနေပသည္။ ထိုသို႔ ဓေလ့ထံုးစံ၊ စနစ္မ်ားကိုသိရိွနားလည္လိုျခင္းရိွ၍ေသာ္လည္းေကာင္းပအိုဝ္းလူမ်ိဳး၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးနားမရွင္းေသာလုပ္ရပ္မ်ိဳးရိွေန၍ေသာ္လည္းေကာင္းေမးျမန္းစံုစမ္းလိုစိတ္ရိွေနလွ်င္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးစစ္စစ္ ေနထိုင္ေနေသာေက်းရြာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေသာ္လည္းေကာင္းအနီးစပ္ဆံုးေနရာမွပင္ ေမးျမန္းသိရိွႏိုင္ပါသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပားကဲြျပားစြာေနထိုင္ေနၾကေသာ္လည္းဓေလ့ထံုးစံအရမ်ားစြာကဲြျပားျခားနားမႈမရိွေပ။ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းတြင္လည္းပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအလိုက္ တရားစီရင္ေနၾကသည္ကိုပအိုဝ္းေဒသတြင္ ေတြ႕ ျမင္ေနရသည္။ ပအိုဝ္းမ်ားလက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္တရားစီရင္ေရးက်င့္ထံုးမွာေရွးအယူအဆႏွင့္ လူမႈေရးကိုအေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏စီရင္ခ်က္အေပၚတြင္လည္းယံုၾကည္မႈထားၾကသည္။ ထိေရာက္မႈလည္းရိွသည္။

ပအိုဝ္းေက်းရြာတြင္ မႈခင္းတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါကတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းသေဘာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမရိွေပ။ ျဖားဒံု(ေခၚ)ရြာသူႀကီးကဦးေဆာင္ၿပီးေက်းရြာအတြင္းရိွအမ်ားယံုၾကည္ေလးစားေသာေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သည့္ ေရွ႕မီေနာက္မီအေတြ႕အႀကံဳျပည့္ဝသူသက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔ကိုသမာဓိလူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ပင့္ဖိတ္ကာစီရင္ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ အမႈစီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာကိုအတည္တက်သတ္မွတ္ေလ့မရိွ ။ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာသူႀကီး၏အိမ္ေရွ႕ ဧည့္ခန္းတြင္ေခၚယူစည္းေဝးၿပီးဆံုးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ ခံုရံုးပံုစံျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေနရာတစ္ေနရာသတ္မွတ္ထားျခင္းပံုစံမ်ိဳးရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ အမႈစစ္ေဆးသည့္အခါ အရင္းအျမစ္ကိုအေျခခံက်က်ေလ့လာသံုးသပ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းဇာစ္ျမစ္ကိုစူးစမ္းသည္။

မႈခင္းေပၚေပါက္လာပါကသက္ဆိုင္ရာရြာသူႀကီး၏မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သစၥာဆိုေစ၍စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကိုလူညႊန္႔တုံးေစသည့္ ျပင္းထန္ေသာအျပစ္မ်ိဳးကိုေပးေလ့မရိွေပ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္လွ်င္ ပညာေပးျပဳျပင္သည့္အေနျဖင့္ ဆံုးမစကားေျပာေလ့ရိွသည္။ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ဆက္၍က်ဴးလြန္ပါကေက်းရြာလမ္း ျပဳျပင္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ သဲတူးျခင္း၊ ေက်းရြာတြင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း (ျမက္ရွင္း) စသည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမည္သူမွ် ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကသာသတ္မွတ္ထားေသာအတိုင္းအတာအထိ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေစၿပီးေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္မႈရိွလာလွ်င္ က်ဴးလြန္သူ၏ထပ္မံအျပစ္ေပး ျခင္းႏွင့္ထိုသူကိုေက်းရြာေနလူအမ်ား၏ေမးထူးေခၚေျပာျခင္းမျပဳလုပ္ၾကဘဲဝိုင္းက်ဥ္ထားၾကျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ ထိုုသို႔ျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီးေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္ေနေသးလွ်င္ ထိုသူကိုေက်းရြာအတြင္းမွႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။

ပအိုဝ္းဓေလ့ထံုးစံအရခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား၍လူသတ္မႈျဖစ္သြားေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္နစ္နာသူဘက္ကေက်နပ္ေစသည္အထိျပဳလုပ္သူကလုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳလုုုပ္သူကိုရဲလက္အပ္၍ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေစလိမ့္ရိွသည္။ အေမြခဲြေဝမႈ၊ လင္မယားကြာရွင္းျခင္း၊ လယ္ယာေျမစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုရြာသူႀကီးကိုအမွဴးျပဳေသာသက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ား၏အဆံုးအျဖတ္အတိုင္းအတာလုိက္နာၾကေလ့ရိွသည္။

ထိုသို႔ ေရွးအဆက္ဆက္ကပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏လိုက္နာက်င့္သံုးေနၾကေသာဓေလ့ထံုးတမ္းတရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ား၏ လက္စဲြစကားမ်ားမွာ “ ႀကီးသည့္အမႈမ်ားကိုငယ္ေအာင္၊ ငယ္သည့္အမႈကိုပေပ်ာက္ေအာင္” စသည့္အသံုးေတာ္ျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ က်န္သည့္အျခားျပႆနာမ်ားကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္းအဆင္သင့္သလိုဆံုးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားဆက္လက္တည္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွလာေစရန္ လိုအပ္ေသာဘက္ကိုထပ္မံျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ပအိုဝ္းတိုင္း၏တာဝန္ျဖစ္ေနမည္ဟုယူဆရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း “ ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔ ေစ်းသံုးလည္းမလြယ္နဲ႔”ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးမိမိတို႔၏ဓေလ့ထံုးစံကိုမြမ္းမံႏိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား)
Powered by Blogger.