Thursday, November 8, 2018

ၿပိဳင္တူတြန္းကေရာက္နိုင္မည္ အမ်ိဳးသားပန္းတိုင္ဆီ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၉)ရက္


Photo- Credit

သု၀ဏၰဘူမိသထံုျပည္ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ၿပိဳလဲခဲ့သည္မွာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားသမိုင္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိရိွနိုင္ပါသည္။ ထို႔သို႔ၿပိဳလဲပ်က္စီးေနေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအေရးမ်ားကို ျဖားတန္ေကာင္ခဲ၊ ျဖားဗြာလွေဖ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း၊ ဗိုလ္ခ်န္ဇံု၊ ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီအစရိွေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အားလံုးတို႔သည္ ပအို၀္းျပည္သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေခတ္စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းေဒသ၏ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၁-ခုနွစ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖင့္ အထူးေဒသ(၆)ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈-ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ယခုလက္ရိွပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ေသာ္လည္းေကာင္း ရရိွပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ပါသည္။

ထိုေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔သည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႔ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔ တန္းတူရည္တူျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႕အတြက္ မေရာက္ရိွေသးေသာ္လည္း ေရာက္ရိွလာေစရန္ အေထာက္အပံ့မ်ားစြာကို ေပးနိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ၁၉၅၈-ခုနစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္အေနျဖင့္ ပအို၀္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ နားေဘာင္ေဒသ (ခြန္ျဖားဗြာခမ္း)၊ ရန္ကင္းေဒသ၊ ပင္ျဖစ္ေဒသ၊ ေက်ာက္တန္းေဒသ(မ်င္မိုးခမ္း)၊ ေနာင္တရားေဒသ(စႏၵာခမ္း)၊ ဆိုက္ေခါင္ေဒသ(သူရိယခမ္း)တို႔ကို အေျချပဳၿပီး ပအို၀္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ အဆိုပါေဒသတို႔သည္ ပအို၀္းေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရိွေသာေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။

၁၉၉၁-ခုနစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္အေနျဖင့္ ယခုလက္ရိွ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ပင္ေလာင္း၊ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္ သံုးၿမိဳ႕နယ္ကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ျပဌာန္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေဒသအမ်ားအျပားကို အထူးေဒသ(၆)အျဖင့္သတ္မွတ္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားထိန္းခ်ဳပ္နယ္အျဖင့္သတ္မွတ္ကာ ပအို၀္းေဒသ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ဘာသာသာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းမိဘျပည္သူမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယခုလက္ရိွ ပအို၀္းေဒသ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ဘာသာသာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သိရိွနိုင္ပါသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္အခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလာသျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေသာ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္သံုးၿမိဳ႕နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရိွမိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တို႔က စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၿပီး ေဒသအက်ိဳး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပဏာမမ်ားျဖင့္ စြမ္းစြမ္းသမံသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ေအာင္ အင္အားတစ္ခု အျဖစ္အသံုးျပဳကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းကို ပိုမိုႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီမိုကေရစီ၏အနစ္သာရမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္စသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရိွလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္းပအို၀္းေဒသတစ္ခုလံုးအတြင္းတြင္ ပအို၀္းလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ေပၚထြက္လာၿပီး၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအတြက္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားျဖစ္လာေစသည့္အတြက္ ၀မ္းသာႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၾကရာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ထိခိုက္ေစေသာ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား၏ စည္းလံုး ညီညႊတ္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာအျပဳအမူမ်ားနွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမွာ မွားယြင္ၿပီးလုပ္ေဆာင္မိပါက ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းသည္ ရိုင္းပင္းကူညီတည့္မတ္နိုင္ရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အမ်ိဳးသား၏အက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို လွ်င္ျမန္ေစာလြယ္စြာေရာက္ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးက လိုလားေတာင္းတေနေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား၊ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူအားလံုးတို႔ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံုကို ႀကိဳးစားက်င့္ပေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါညီလာခံႀကီး သည္လည္း ပအို၀္းအဖြဲ႕စည္းအသီးသီးရိွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တို႔သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ၎တို႔၏ အခန္းက႑အသီးသီးတြင္ ေနရာမ်ားရယူပိုင္ဆိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏အဖြဲ႕စည္း၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထက္ အမ်ိဳးသား၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုး၏အႀကိဳးစီးပြားအတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၊ ပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑ႏွင့္ က်င္လယ္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္ မိမိတို႔၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပဓာနမထားပဲလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္း ၿပိဳင္တူတြန္းက ေရြ႕/ေရာက္နိုင္မည္ဆိုဆိုသည့္စကားပံုအတိုင္း အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုး၏ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ရိွေစရန္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးစည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
   
ေမတၱာျဖင့္ - ခြန္လာထို(ေကာင္ရြဥ္)
Powered by Blogger.