Wednesday, January 30, 2019

လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ (Social Media)ကို အက်ိဳးရွိစြာျဖင့္ အသံုးျပဳၾကေစလို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)ရက္


ယေန႔ေခတ္ ကမၻာေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ Social Media အသံုးျပဳသည့္ ဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ကမၻာအ၀ွမ္းရွိ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္အေရးအရာ ကိစၥမွန္သမွ်ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီဖတ္ရႈ႕ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားလံုးအတြက္ ဆက္ႏြယ္ေပးေနသည့္ Social Media ဟူေသာ ၾကားခံပစၥည္းကိရိယာသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ကို လူတိုင္းအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Social Media ဟုဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ Facebook အသံုးျပဳသူမွာ အမ်ားဆံုးပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ Facebook အေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရသန္း(၅၀)ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ Internet အသံုးျပဳသူေပါင္းမွာ သန္း(၄၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး Facebook အသံုးျပဳသူေပါင္း သန္း(၂၀)ခန္႔ရိွသည္ကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။

Facebookသည္ ျမန္မာသာမက ကမၻာ၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္သည္သာမက လူသားတို႔၏ စိတ္ဓါတ္ရင္းခ်ာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးေနသည့္အရာဟုဆိုလွ်င္မွားမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူအမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ဦးကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး၍ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္ေသာနည္း (သို႔) တိုက္ရိုက္နည္းျဖင့္ ရသစံုလင္စြာႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပၾက၍ Facebookသည္ ရင္ဖြင့္စရာ အေကာင္းဆံုးေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။

Facebook သည္ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြမ်ားတိုးပြားလာသကဲ့သို႔ မိမိမွာရွိသည့္ အရည္းအခ်င္းမ်ား၊ အသိပညာမ်ား၊ ဗဟုဟုတမ်ား၊ အႀကံၪာဏ္ေကာင္းမ်ားဖလွယ္ခြင့္ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာခြင့္မ်ား ရရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားလည္း ပိုမိုတိုးပြားလာေစပါသည္။ တက္လာသမွ်ေသာ သတင္းမ်ားသည္ အမွားအမွန္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားဆန္းစစ္တတ္သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ သတင္းအမွားအမွန္ကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမျပဳဘဲ သတင္းအမွားမ်ားကို ဆက္လက္ေ၀မွ်သည့္ သူမ်ားလည္းရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။

ဤသို႔ သတင္းအမွားမ်ား ဆက္လက္မွ်ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ မွားယြင္းေသာ အသိပညာ၊ အေတြးအေခၚမ်ား သင္ယူရရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းမ်ားသည္ ရန္တိုက္လိုသည့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေရးသားေသာေၾကာင့္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုလံုးအထိ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎Postေအာက္တြင္ ညစ္ညမ္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈ(comment)မ်ားသာ ရရွိေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အၾကား စိတ္၀မ္းကြဲကာ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ Facebookတြင္ အေကာင့္အတု (Fake accout)မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း ဂုဏ္သိကၡာကို ညိဳးႏြမ္းေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳမႈမ်ား မဟုတ္ဘဲ အမုန္းပြားေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ညစ္ညမ္းေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳ၍ ေရးတင္ေသာ Post မ်ားကို ဆန္းစစ္တတ္ရန္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။

၎သတင္းအမွားမ်ားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ မိမိမွလည္း ဆက္လက္မွ်ေ၀(Share)မိရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း လူတိုင္းသတိျပဳေစလိုပါသည္။ ၎သတင္းမ်ားသည္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ပ်ံ႕ႏွံေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံုရိပ္ကိုလည္း ထိခိုက္လာႏုိင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္  Fake Account ျပဳလုပ္တတ္သူမ်ားမွာ မိမိ၏ဓါတ္ပံုအမွန္၊ အမည္ရင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း မရွိသူ အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ၎အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္ေစလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို ပ်က္စီးေစလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအပိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚရႈတ္ခ်လိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာေစရန္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ အဆိုးျမင္၀ါဒီမ်ား အဓိကထားျဖန္႕ခ်ိ၍ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသာ အမုန္းပြားေစလိုေသာ Hate Postမ်ားကို အသားေပးၿပီး ေရးသားသည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ်  Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ျမင္ေတြ႕ေနရပါမည္။

ထို Fake Account ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ Facebook လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳသူအေပါင္း တတ္ႏိ္ုင္သမွ် ေရွာင္ရွားႏုိင္လွ်င္ မိမိအပါအ၀င္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လူမႈ၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတတ္သိထားသည့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ အားကိုးလိုမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းဟူေသာ သေကၤတမ်ားကို ပိုမိုပံုေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။Facebookကို နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳႏုိင္လွ်င္ မိမိသာမက ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးအတြက္ပါ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးနစ္နာႏုိင္သည္ကို သတိထားမိေစလိုပါသည္။

ယေန႕ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ စာေပမ်ားကို ကမၻာသိေအာင္ အက်ိဳးရွိစြာျဖင့္ မွ်ေ၀မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ မိမိေအာင္ျမင္သကဲ့သို႔ တစ္ပါးသူမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိသည့္သူမ်ားသည္ မိမိတတ္သိထားသည့္ ပညာမ်ားကို အခမဲ့မွ်ေ၀ေပးသည့္ လူငယ္အမ်ားအျပားလည္း ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ပါးသူ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ လိုက္လံဖ်က္ဆီးေနသည့္ လူငယ္ အမ်ားအျပားလည္း ရွိေနပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသား ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးရွိေသာေၾကာင့္ ၎အခြင့္အေရးကို တစ္ဖက္သတ္ အသံုးခ်ၿပီး ေခတ္စနစ္အေလ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေစတနာႏွင့္၎တို႕၏သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို လိုက္လံဖ်က္ဆီး၍ ရိုင္းစိုင္းသည့္အျပဳအမူမ်ား၊ အေရးအသားမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္သည္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားသည္ Social Media ေၾကာင့္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားတုိက္ခိုက္သည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္မွာ ေတာ္သည့္ေခါင္းေဆာင္၊ ညံ့သည့္ေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားဟူ၍အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ထို႔အတူ မိမိတစ္ဦးတည္း ယံုၾကည္လက္ခံသည့္ေခါင္းေဆာင္၊ လူနည္းစုယံုၾကည္လက္ခံသည့္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္လက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍လည္း ရွိေနပါေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေကာင္စားေရးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ၏ ေကာင္းက်ိဳးေရးကိုသာ ေရွ႕ရႈ႕လ်က္ အပင္ပန္းခံ၊ အနစ္နာခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ားျပည္သူခ်စ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္  ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုခံရေလျဖစ္သည္။ အရပ္သံုးစကားျဖင့္ ေျပာဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ “အပင္ျမင့္ေလ ေလပိုတိုက္ေလ”ျဖစ္သည္။ ထိုအတူ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေလ တိုက္ခိုက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေလပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ Digital ေခတ္ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပႆနာတစ္ခုခု ႀကံဳလာသည္ဆိုပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ မျပဳလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ကိုသာဦးစြာ ျပစ္တင္ေသာေၾကာင့္ ၎ေခါင္းေဆာင္အေပၚမနာလိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မေကာင္းျမင္၀ါဒမ်ား ထပ္မံျဖန္႕ခ်ိလ်က္  Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ 

မိမိအေနျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ေဘးမွရန္တိုက္ေပးေနသည့္  တစ္ပါးသူ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လိုက္လံဖ်က္ဆီးေနသည့္ အေကာင့္တုမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး အဆိုးျမင္၀ါဒမ်ားကို ပိုမိုေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  Social Media သံုးစြဲသူမ်ားအေပါင္း သတိရွိစြာျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိတိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ၿပီး ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမည္ဆိုပါက သတင္းအမွားအမွန္မ်ားကို ေသခ်ာဆန္းစစ္ကာ Fake Account မ်ား၊ Hate Page မ်ား၊ Hate Postမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္ကာ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ပမာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ Social Media အသံုးျပဳသူမ်ားထဲမွ အထူးသျဖင့္ FacebooK အသံုးျပဳသူ ပရိတ္သတ္မ်ားအေပါင္း သတင္း၏ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳတတ္ရန္နွင့္ မွ်ေ၀တတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳေစလိုေၾကာင္း စာေရးသူအေနႏွင့္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။ 

နင္;အြဥ္ရက္ခြိဳ,
Powered by Blogger.