Wednesday, January 30, 2019

အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကိုေလ့လာၾကပါစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္


ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးနွင့္ လူသုံးအမ်ားဆုံးသုံး ဘာသာစကားသည္ တရုတ္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကမာၻေပၚရွိမတူညီေသာလူမ်ိဳးမ်ား၊ နိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ၾကရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အမ်ားဆုံးကူးလူးဆက္ဆံေနၾကသည္မွာ ျငင္း၍မရေပ။ ထို႔အတူပညာေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အမ်ားဆုံးေရးသားျပဌာန္းသင္ၾကားပို႔ခ်ၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ထို႔အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကမာၻေပၚ၌ဘုံသုံးဘာသာစကားတစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုေျပာရမည္ျဖစ္သည္။

စက္ရုံအလုပ္ရုံလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ္ လုပ္ငန္းခြင္သုံးကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုအဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းကပိုမိုမ်ားသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔အျပင္ နိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္ကိုအလည္အပတ္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ပညာေလ့လာဆည္းပူးလွ်င္ျဖစ္ေစနိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားအားလုံးနားလည္ေစေသာအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ က်င့္သုံးဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ နိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားနွင့္ ေပါင္းကူးပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမွာ (Globalization) ေခၚ ကမာၻ႔ရြာေလးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနတြင္ ဘုံသုံးဘာသာစကား(Common Language) ရွိေနျခင္းမွာလည္းအေထာက္အကူတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

နိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအတြက္သာ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကိုေလ့လာရမည္ဟုမဆိုထားဘိ။ မိမိျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းအျခားတိုင္းျပည္ကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသုံးအဂၤလိပ္စာ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာမ်ားကို အထိုက္အေလွ်ာက္သုံးေနလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအေျခအေန၌တကၠသိုလ္ေမဂ်ာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဂၤလိပ္ေမဂ်ာကိုေလွ်ာက္ထားလိုပါက တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(၁၀)တန္းကိုမိမိေျဖဆိုထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကိုသက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ထားေသာရမွတ္ျပည့္မီမွသာတက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔အတူလုပ္ငန္းခြင္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ခ်င္းတူလွ်င္ပင္အဂၤလိပ္စြမ္းရည္ပိုရွိေသာ အလုပ္သမားကိုအလုပ္ခန္႔မည္သာျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းရာထူးေကာင္းေကာင္းကိုေမွ်ာ္မွန္းေသာသူသည္ ဘြဲ႕လက္မွတ္၊ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ အဂၤလိပ္စြမ္းရည္လည္းေကာင္းစြာပိုင္နိုင္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မည္မွ်အေရးပါေနသည္ကိုသိရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကိုလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ "အခ်ိန္ရွိခိုက္ လုံ႔လစိုက္"ဆုိသကဲ႔သို႔ မိမိတို႔ရေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတြင္ ေလ့လာရန္လြန္စြာလိုအပ္ေပသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္ေသာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကိုလြယ္လင့္တကူလက္လွမ္းမီေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နွင့္အလွမ္းေဝးေသာေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားအတြက္မူ ထိုဘာသာရပ္ကိုေလ့လာရန္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႕အတြက္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္သင္တန္းရွိရာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္းေကာင္းအခ်ိဳ႕ေႏြရာသီပရဟိတအဂၤလိပ္သင္တန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္းသြားေရာက္ေလ့လာနိုင္သည္။

"ယေန႔လူငယ္ ေနွာင္ဝယ္လူႀကီး" ဆိုသကဲ့သို႔ ယေန႔ပညာေရးေလာကတြင္ က်င္လွည္ေနေသာမ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ အခ်ိန္ကိုအလဟႆမျဖဳန္းဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကိုေလ့လာဆည္းပူးပါက ေနွာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိအက်ိဳး၊ နိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးကိုသယ္ပိုးနိုင္ေသာမ်ိဳးဆက္သစ္ေကာင္းျဖစ္လာမည္ဟုထင္ျမင္မိေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားလိုက္ရပါသည္။

နန္းခမ္းေကာင္
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း
Powered by Blogger.