Thursday, January 31, 2019

အတုယူသင့္သည့္ မဲနယ္ေတာင္ေဒသရွိ ေက်ာကၠခ်ားေက်းရြာ၏ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းသိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ၇၀% ေသာလူဦးေရသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရပါသည္။ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အေရးႀကီးရုံမွ်မက ရာသီဥတုေကာင္းမြန္လာေစရန္လည္းမ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳေနပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ေသာေနရာအမ်ားစုမွာ ေတာင္တန္းေဒမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ားကို ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကတည္းက မိမိတို႔၏ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းသည့္ ဓေလ့ကို စာဖတ္သူမ်ားသိရွိေစရန္ တင္ျပေရးသားလိုပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကကာ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကို မွီခိုၾကရသည္။ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကို ေရွးဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္မွ တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းသည့္ဓေလ့ရွိသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတညီမွ်စြာေနထိုင္မႈဓေလ့ႏွင့္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည့္အေလ်ာက္ ေက်ာင္းဇရပ္မ်ားသာမက အရိပ္ရအပင္ႀကီးမ်ားစိုက္ပ်ိဳးလွဴဒါန္းသည့္ ဓေလ့ရွိၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီပုထိုးမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္က ေရထြက္စိမ့္မ်ား၊ ေရဝင္ေရလဲေတာမ်ား မခုတ္ရန္ သာသနာ့အလံထူ၍ အမွတ္အသားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ မိသားစုပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကသည္။ ေဂဟေဗဒေခၚ လူသားတို႔ ရွင္သန္တည္တံ့ႏိုင္ေရး သိပၸံပညာကို မသိနားမလည္ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းဓေလ့ေၾကာင့္ အပင္မ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ၾကသည္။ ေက်းရြာပိုင္ေတာမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရထိန္းေတာမ်ားကို ရြာသားမ်ားပူးေပါင္း၍ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကသည္။ 

ပအိုဝ္းေဒသတြင္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ားထိန္းသိမ္းသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာဆိုရျခင္းသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပအိုဝ္းေဒသရွိသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို သိရွိႏိုင္ရန္ စစ္တမ္းမ်ား၏ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသရွိ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ သြားေရာက္သင္တန္းေပးရာမွ ေဒသ၏ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ေလ့လာစူးစမ္းရာမွ သိရွိခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ အျခားေဒသမ်ားနည္းတူ မိမိသြားေရာက္စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ေသာ ဟိုပံုးၿမိဳ႕ နယ္၊ စံဖူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာကၠခ်ားရြာမွ ေဒသခံမ်ားသစ္ေတာစီမံထိန္းသိမ္းသည့္ အေလ့အထကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ၎ေက်းရြာ၏ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာ အျခားေဒသမ်ား အတုယူစရာေကာင္းလွပါသည္။ ထိုေဒသမွေဒသခံမ်ားသည္သည္ သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ႏွစ္ရွည္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေထာပတ္သီး၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကိုလည္း တႏိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းသည္ ထင္းေလာင္စာကို အသံုးျပဳရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သစ္ေတာကို အဓိကမွီခိုေနရသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထင္းမ်ားအသံုးျပဳေသာ္လည္း သစ္ေတာအမ်ား အျပားရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မိမိအတြက္အံ့ၾသပီတိျဖစ္ရပါသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ရာမွ ေက်းရြာရွိလူႀကီးမိဘမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ မိသားစုအတြက္ ထင္းေလာင္စာကို ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလးလံုးထိုးေထာ္လဂ်ီ (၂)စီး (၄တန္ခြဲ)အသံုးျပဳရေၾကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ားကို ေရွးဘိုး ဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက သစ္ပင္မ်ားကို စနစ္တက် ထုတ္ယူအသံုးျပဳျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားကို သတ္မွတ္ထား သည့္လံုးပတ္မ်ားကိုသာ ခုတ္ယူၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္လံုးပတ္အတိုင္းအတာထက္ႀကီးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ငယ္သည္ကိုလည္းေကာင္း ခုတ္ယူျခင္းမရွိျခင္း၊ ကိုင္းခ်ိဳင္ၿပီးခုတ္ယူျခင္းစသည့္ စနစ္တက် ထုတ္ယူသံုးစြဲေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္အျပင္ အပင္ငယ္မ်ားလည္းမ်ားျပား စြာေပါက္ေရာက္သည့္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားပို၍ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ေက်ာကၠခ်ားရြာတြင္ သာသနာပိုင္ေတာ၊ ေရထိန္းေတာ(အမ်ားပိုင္ေတာ)ႏွင့္ မိသားစုပိုင္သစ္ေတာမ်ားရွိသည္။ သာသနာပုိင္ေတာကို သံဃာေတာ္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကၿပီး ေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ထင္းေလာင္စာမ်ား၊ ေက်ာင္းဇရပ္ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ လိုအပ္ေသာသစ္မ်ား၊ တုိင္မ်ားကို ၎သစ္ေတာမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည္။ ေရထိန္းေတာ (အမ်ားပိုင္ေတာ)ကို အမ်ားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သစ္ေတာေကာ္မတီအဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္းၾကၿပီး သစ္ေတာကို အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေကာ္မတီဖြဲ႕ရာတြင္ ရပ္ကြက္တစ္ရပ္ကြက္ကို (၂)ဦးႏႈန္းျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းၾကၿပီး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕မွ အမ်ားပိုင္ေတာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းရသည္။ "သစ္ေတာသစ္ပင္ေပါမ်ားမွ ေရေပါမည္"ဟု ေက်းရြာရွိေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုက လက္ခံထားၾကသည္ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။ သစ္ေတာသည္ ၎တို႔အတြက္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ခြပန္းမ်ား၊ သဘာဝအသီးအရြက္မ်ား၊ မိႈမ်ား၊ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရမ်ားကိုေပါမ်ားၾကြယ္ဝစြာ သံုးစြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းတန္းဖိုးထားၾကၿပီး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကေသာ ဓေလ့မွာခ်စ္စရာေကာင္းလွပါသည္။

ထို႔ျပင္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ရပ္ရြာရွိအမ်ားသေဘာ တူညီမႈျဖင့္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားသည္။ စည္းကမ္းခ်က္အရ ေရထိန္းေတာတြင္ ထင္းခုတ္ျခင္း၊ သစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ ေတာမီးရႈိ႕ျခင္းႏွင့္ သစ္မ်ားကို အျပင္သို႔ေရာင္းခ်ျခင္းစသည္တို႔ကို တားျမစ္ထားၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထမအႀကိမ္တြင္ သတိေပးသည့္အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ဆက္တိုက္ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း ဥပမာ- လမ္းခင္းေပးရျခင္း၊ သဲတူးရျခင္း (သို႔) ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းေဒသအမ်ားစုတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာကြဲျပားမႈရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ကတည္းက သစ္ေတာမ်ားကို စနစ္တက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ယခင္ထက္ပို၍ ထူထပ္လာေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားရရွိပါက ေလာင္စာအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားပို၍ မ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပအိုဝ္းေဒသအမ်ားစုတြင္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာမ်ားကိုသာ အဓိကမွီခိုေနၾကရသည့္အတြက္ လူတိုင္းသစ္ေတာကို တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္း ၾကသည္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္တိုင္း သန္႕ရွင္းေသာေရ၊ သန္႔ရွင္းေသာေလ ရရွိခံစားႏိုင္ၾကေစရန္ ေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မွ်တေသာအေလ့က်ေပါက္ပင္မွရရွိေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ရရွိေစရန္အတြက္ပအိုဝ္းေဒသျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာပိုင္စိုက္ခင္းထူေထာင္ေရးကို ယခင္ႏွစ္ထက္ ဝိုင္းဝန္းစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည့္ဒဏ္ကို တံု႕ျပန္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ က႑ေပါင္းစံုမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ပံ့ံပိုးေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ ေဒသရွိသစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ မိမိတို႔ေဒသပတ္ဝန္းက်င္အတြက္သာမက ႏိုင္ငံ့အတြက္၊ ကမၻာႀကီးအတြက္ တဖက္တစ္လမ္းမွ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္  ေရွးဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအထိ စဥ္ဆက္မပ်က္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္ရန္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္းေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ျခဲဳင္းမူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.