Tuesday, February 26, 2019

ေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာမႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇)ရက္


ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူဟူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေတြ႔ဖူးခဲ့ပါ။ စာဖတ္သူသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကၽြႏု္ပ္လိုပင္ ႀကိဳက္တတ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို ပထမဦးစားေပး အေရးထားၿပီး ဘဝကို အဓိပၸာယ္မေဖာ္သင့္ေပ။ လူ႕ဘဝ၏ အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားလိုပါကထားၿပီး ၾကားကအဆင့္မ်ားကို အလ်င္ဦးစြာရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရဦးမည္ဟု ခံယူသင့္ေလသည္။ ေပးေဝလွဴဒါန္းကူညီႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္။ သူတစ္ပါးကို ကူညီေရးဆိုသည္မွာ မုန္းတီးေန၍ မျဖစ္ႏိုင္။ ေဒါသျဖစ္ေန၍ မရႏိုင္။ လူအမ်ားအေပၚတြင္ မနာလိုျငဴစူေန၍လည္း မျဖစ္ႏုိင္။ ေမတၱာဂရုဏာအစရွိေသာ ျဗမၼာစိုရ္တရားစိတ္ထဲမွာ ထားရွိႏိုင္ရမည္။ ေပးစရာ ကမ္းစရာ ဥစၥာပစၥည္းတို႔သည္လည္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနရၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေနရမည္။ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္မွ ကူညီႏိုင္ေပမည္။ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္လာေအာင္ ခ်မ္းသာျခင္း ျပည့္စုံရေပမည္။ ခ်မ္းသာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရာမွာ မက်န္းမာသူအတြက္ ခက္ခဲလွေပမည္။ က်န္းမာေရးမျပည့္စုံသူအတြက္မူ ခ်မ္းသာေရးသည္ အလွမ္းေဝးေနရဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးျပည့္စုံေအာင္ ေနထိုင္ျပဳမူတတ္ရမည္။  က်န္းမာျခင္းသည္ ျမတ္ေသာလဒ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေရွးေသာ ပညာရွိတို႔က အခါမ်ားစြာ သင္ၾကားျပသခဲ့၏။ က်န္းမာေရးျပည့္စုံသူျဖစ္ေနေအာင္ ပထမဦးစားေပးက်င့္ႀကံေနထိုင္တတ္ပါေစ။ ဤအခ်က္သည္ ဘဝတစ္ခု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဆိုသည္မွာ ကုိယ္ခႏၶာတြင္ အနာေရာဂါကင္းစင္ေရးတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသာက၊ ေဒါသ၊ စိတ္ဖိစီးမႈအစရွိသည္တုိ႔ ကင္းေဝးလ်က္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာျခင္းလည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစု ဆက္ဆံေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနတို႔တြင္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔၍ လူမႈေရးတန္ဖိုးမ်ား ထိုက္သင့္မွ်တစြာရရွိေနျခင္းသည္လည္း က်န္းမာေရးျပည့္စုံမႈတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ပါဝင္ေပသည္။ က်န္းမာေရးဆိုေသာ အခ်င္းအရာထဲတြင္ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအပိုင္းတို႔ မွ်တေကာင္းမြန္ေနျခင္းမ်ား အက်ဳံးဝင္သည္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါသည္။ အသိအျမင္မွန္ကန္၍ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျပည့္စုံသူတို႔သည္ က်န္းမာေရးကို ပထမဦးစားေပးလ်က္ အေလးထားေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို ေနာက္ဆုံးမွာထား၍ စဥ္းစားတတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ စိတ္ဆႏၵ၏ေနာက္ကို လိုက္ပါမိတတ္သည္။ အဓိကႏွင့္သာမည၊ အရင္းႏွင့္အဖ်ားကို အထားအသိုမွားၿပီး ေရွ႕ေနာက္ဦးစားေပးလြဲေခ်ာ္မိၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈခဏတာအတြက္ အစားအေသာက္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေရးတစ္ညတာအတြက္ အအိပ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္လိုေဇာျဖင့္ အစားပ်က္၊ အအိပ္ပ်က္ ေလာင္းကစားျခင္း၊ မူးရစ္ေသာက္စားျခင္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ေတြျဖဳန္းခဲ့မိတတ္သည္။ က်န္းမာေရးပ်က္ျပားမွ သင္ခန္းစာရေတာ့သည္။ ေရာဂါစြဲမွ လြဲမွားေၾကာင္းကို ေနာင္တရမိသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈလြဲခဲ့သျဖင့္ ဘဝတစ္ခုကို တိုတိုႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၾကရွာသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္က်န္းမာေရး မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးရမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းအတြက္ စာဖတ္သူႏွစ္သက္သလို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ ခံယူခ်က္၊ အေတြ႔အႀကဳံ၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထိပ္တန္းဦးစားမထားဘဲ ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႔မွရေအာင္ယူမည္ဟု ေအာင့္ထားၿပီး သည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိသူသည္ ဘဝလမ္းေၾကာင္း၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕ေပလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားသည္ ကူညီေပးေဝတတ္သူအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ျပည့္ဝလာပါလိမ့္မည္။ ကူညီေပးေဝႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔ကလည္း ခ်မ္းသာသူျဖစ္ရပါဦးမည္။ ခ်မ္းသာသူျဖစ္လာေရး၌ က်န္းမာေရးႀကံ႕ခိုင္သူ၊ စြမ္းရည္ထက္ျမတ္သူ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ကာယအား၊ ဥာဏ္ဏအား၊ စာရိတၱအား အားရွိ၍ က်န္းမာေတာင့္တင္းေအာင္ ျဖည့္စြက္ရပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးကို ဘဝတစ္သက္တာ၏ အုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဦးစားေပးလွ်င္ မမွားႏိုင္ပါ။

မိြဳးပိုမူ - ပင္ေလာင္း၊ (စႏၱာခမ္း)
ကိုးကားခ်က္ - အခက္အခဲႏွင့္ေအာင္ပြဲ
Powered by Blogger.