Tuesday, February 19, 2019

“ေအာင္ျမင္လိုေသာသူ….သင့္ဆီသို႔…..”

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀)ရက္


ေလာကတြင္လူတိုင္းသည္ ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကသည္။ တုိးတက္ခ်င္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တိက်ေသာဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိၾကသည္။ ေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုသည္ မိမိကိုယ္မိမိစည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိအစိုးရျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းရွိလာေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတတ္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ယာယီမွ်ေအာင္ျမင္မႈကိုမမက္ေမာပဲလုပ္ရျခင္းကိုပုိႏွစ္သက္တတ္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကိုစည္းကမ္းထားႏိုင္သူ၊ ကိုယ့္စည္းကမ္းႏွင့္ကိုယ္ေနသူမ်ားသည္ ဘဝအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္သူ၏ အရည္အခ်င္းအလိုက္ မိမိကိုယ္မိမိစည္းကမ္းသတ္မွတ္ၿပီးလုပ္သင့္သည္ကိုလုပ္ရပါမည္။

သင္လိုခ်င္သည့္ ဘဝပံုစံကိုစာရြက္ေပၚမွာခ်ေရးပါ။ ထိုသို႔ေရးသည့္အခါမွာအတတ္ႏိုင္ဆံုးအေသးစိပ္အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါေစ။ ဥပမာ - အနာဂတ္မွာသင္ရမည့္ဝင္ေငြပမာဏ၊ သင္ေနထိုင္မည့္အိမ္၊ သင္ေမာင္းမည့္ကားအမ်ိဳးအစား၊ သင္ပိုင္ဆိုင္ေနမည့္ ေငြပမာဏစသျဖင့္ ေရးခ်ၿပီးေရးထားသည့္ အဆိုပါစာထဲကမွ သင့္အနာဂတ္ဘဝကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ အေသးစိပ္အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကိုစာရင္းျပန္ျပဳစုပါ။ ၄င္းအခ်က္မ်ားသည္ သင့္အိပ္မက္(သို႔) သင္ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳပါလိမ့္မည္။ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကိုစနစ္တက်မက္ၿပီးပါကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္သည့္အဆင့္ကိုေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ စတင္ရမွာျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သူ ၅၅%တို့္သည္ သူတို႔၏စိတ္ကူးအိပ္မက္ နီးစပ္မႈ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္ကိုလည္းေတြ႔ရွိရသည္။

သင္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ရာတြင္ သင့္အေနႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ သင္ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵ၊ အိပ္မက္တို႔ိတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကိုေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈပါဝင္ၿပီးလိုအပ္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည္ဆိုမွသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟုေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားတစ္ခုခ်င္းစီကိုပီပီျပင္ျပင္သိျမင္လာသည္ႏွင့္အမွ် လိုခ်င္သည့္အနာဂတ္ခံျပဘဝသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝျဖစ္လာမွာ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ စြန္႔စားမႈပါမွသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္။စြန္႔စားမႈတြင္ အႀကီးဆံုးအရာသည္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေပၚယံကိုၾကည့္ပါကသင္တို႔ဘဝမွာအခ်ိန္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္းအခ်ိန္ကို တန္ဖိုးမရွိဆံုးအရာတစ္ခုအျဖစ္သေဘာထားမိေနၾကသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သင္သည္ေဖ့(စ္)ဘုတ္သံုးျခင္း၊ You Tube မွဗြီဒီယိုၾကည့္ရႈျခင္း၊ TV ေရွ႕ထိုင္ျခင္း၊ ဘာမွမလုပ္ပဲအိပ္ရာထဲလွဲေနျခင္းစသည့္ဘဝအတြက္ အေရးမပါလွသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုအမွတ္မထင္ျဖဳန္းတီးေနမိၾကသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးလာမွသာအခ်ိန္၏တန္ဖိုးကိုသိလာၾကေတာ့သည္။

အခ်ိန္ကိုပန္းတိုင္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ဘဝမွာဥာဏ္ႀကီးႀကီးႏွင့္ အသံုးခ်သင့္သည္။ သံုးစြဲလိုက္သည့္အခ်ိန္သည္ သင့္အတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ၊ သင့္ဘဝအတြက္ဘ႑ာေရးလံုၿခံဳမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာစသျဖင့္ သင္ႏွင့္သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္အရာအတြက္ ပိုၿပီးျဖစ္သင့္သည္။ အခ်ိန္သည္စြန္႔စားမႈအရာတစ္ခုကဲ့သို႔ သေဘာထားပါကအခ်ိန္ကိုသံုးစြဲရာမွာပိုၿပီးသတိျပဳမိလာေစမွာအေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္လိုသူမ်ားသည္ TV ၾကည့္ခ်ိန္ကိုတေန႔မွာတစ္နာရီမျပည့္ေပ။ အင္တာနက္သံုးခ်ိန္သည္လည္းတစ္နာရီေအာက္သာရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္လိုသူမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္၊ စာအုပ္စာေပဖတ္ခ်ိန္ေလ့လာခ်ိန္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်ိန္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြက္၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုမ်ားရရွိၾကသည္။

ေအာင္ျမင္လိုသူမ်ားသည္စြန္႔စားမႈႏွင့္အခ်ိန္သာမကေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူရွိမွသာေအာင္ျမင္ၾကသည္။ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူသည္ သင့္ဘဝကိုအျပဳသေဘာလႊမ္းမိုးရံုတင္မက၊ သင့္ကိုဘာလုပ္ရန္ႏွင့္ ဘာမလုပ္ရန္သင္ၾကားေပးၿပီးသင့္ဘဝေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ပံုမွန္ပံ့ပိုးေပးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သင့္ဘဝအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဆရာရွာေဖြျခင္းသည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာရန္အတြက္ ထိခိုက္နာက်င္မႈအနည္းဆံုးနည္းလမ္းဟုဆိုပါရေစ။ လမ္းညႊန္ျပေပးသူတစ္ေယာက္သည္ သင့္ကိုေအာင္ျမင္မႈဆီအျမန္ေရာက္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြန္းတင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ ထိုထဲမွ မိဘ၊ ဆရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွ သင္ေလးစားယံုၾကည္အားကိုးရသည့္သူတစ္ဦးဦး၊ စာအုပ္စာေပ၊ ဘဝဆိုေသာေက်ာင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။

မိဘသည္ ဘဝမွာတစ္ခုတည္းေသာေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သင္သည္ မိဘေကာင္းအျဖစ္ျပဳမူေနထိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အမူအက်င့္ေကာင္းကိုသားသမီးမ်ားအတြက္သင္ၾကားျပသေပးရမည္။ အကယ္၍ မိဘမ်ားကသင္ၾကားျပသေပးရန္ ပ်က္ကြက္ပါကသားသမီးမ်ားဘဝမွာေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကိုဆြတ္ခူးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပင္ပန္းႀကီးစြာရုန္းကန္ရတတ္သည္။ ဆရာဆိုသည္လည္းမိဘဆီကရရွိထားသည့္ အမူအက်င့္ေကာင္းကိုပိုမိုစြဲၿမဲလာေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္သလိုမိဘေတြဆီက ၄င္းတို႔မရရွိခဲ့သည့္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ အမူအက်င့္ေကာင္းကိုပံ့ပိုးေပးနိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္သည္။ သင့္ဘဝေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကိုမိဘႏွင့္ဆရာဆီကမရရွိခဲ့ပါကစိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းမေနပါႏွင့္။

သင့္အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျပဳေပးႏိုင္မည့္ ဆရာေကာင္းကိုရွာေဖြလို႔ရပါေသးသည္။သင့္လုပ္ငန္းခြင္မွာသင္ေလးစားယံုၾကည္အားကိုးရသည့္သူတစ္ဦးဦးကိုရွာပါ။ ေတြ႕ပါကသူ႔ကိုသင့္ဘဝအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူအျဖစ္ ကူညီေပးရန္ေတာင္းဆိုပါ။ စာအုပ္စာေပသည္လည္းသက္ရွိေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူကဲ့သို႔ သင့္ကိုေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပမႈျပဳႏုိင္စြမ္းရွိၾကသည္။ စာအုပ္စာေပသည္ သင့္အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူေကာင္းကိုအေကာင္းဆံုးရွာေဖြႏိုင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဘဝဆိုတဲ့ေက်ာင္းသည္ သင္သာဘဝဆိုေသာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွေအာင္ျမင္မႈေရးရာအမူအက်င့္ေကာင္းကုိေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါကသင့္ဘဝ၏ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူကအျခားသူမဟုတ္၊ သင္ကိုယ္တိုင္သာျဖစ္သည္။ ဘဝမွာေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဘယ္အရာကအလုပ္ျဖစ္၊ ဘယ္အရာကအလုပ္မျဖစ္ဆိုသည္ကိုသင့္ကိုသင္ သင္ၾကားရပါမည္။ ေနာက္ၿပီးသင္၏အမွားမ်ားကိုဆံုးရံႈးမႈကေနသင္ခန္းစာယူတတ္ရမည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈဆီအေရာက္သြားရန္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားလွသည့္ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ ကုန္ဆံုးေစသည့္ က်ရံႈးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၄င္းနည္းလမ္းသည္ သင့္အတြက္ အလုပ္မျဖစ္သည့္က်ရံႈးမႈကိုဘဝနဲ႔ရင္းၿပီးရလိုက္သည့္အတြက္ ထိုသင္ခန္းစာကိုသင္လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေမ့ေပ်ာက္ေတာ့မွာမဟုတ္ေပ။

ေအာင္ျမင္လိုေသာသူသည္ စိတ္ကူးအိပ္မက္ဆီေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုသြားရမည္ဆိုသည္ကိုေကာင္းေကာင္းသိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သူတို႔သည္ ဇြဲလံု႔လဝီရိယအလြန္ႀကီးမားၾကသည္။ သူတို႔မက္ခဲ့သည့္ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကိုလံုးဝစြန္႔လႊတ္ေလ့မရွိေပ။ ဇြဲႀကီးသည့္အတြက္ အလုပ္ျဖစ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုကိုမေတြ႕မခ်င္းေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ားစြာျဖင့္တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဇြဲသည္ကံေကာင္းျခင္းကိုရွာေတြ႕ဖု႔ိတစ္ခုတည္းေသာအႀကီးမားဆံုးစြမ္းအားပင္ျဖစ္သည္။ ဇြဲႀကီး၍ ေအာင္ျမင္ေသာသူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေန႔မွာကံေကာင္းျခင္းကိုမုခ်ရရွိမွာျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သည့္သူသည္ ဘဝမွာခုလိုေအာင္ျမင္ေနၾကသည္မွာသူတို႔၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကိုလံုးဝစြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိပဲဇြဲလံု႔လ၊ ဝီရိယအျပည့္ႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့လို႔သာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကိုစြန္႔လႊတ္မည့္အစားစိတ္ကူးအိပ္မက္ဆိုသည့္ သေဘၤာႀကီးႏွင့္အတူသာနစ္ျမႇဳပ္ခံလိုက္မည္။ သေဘာၤကိုစြန္႔ခြာေျပးမည့္ လူစားမ်ိဳးလံုးဝမဟုတ္ေပ။ သင္သာဇြဲလံု႔လဝီရိယႀကီးမားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ ဘယ္အရာကမွ သင့္ကိုေအာင္ျမင္မႈမရေအာင္ မတားဆီးႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္လိုသူသင္သည္ သင့္ဘဝအတြက္ တိက်ေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ထားရွိတတ္ရန္၊ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာအသံုးျပဳတတ္ရန္၊ စြန္႔စားမႈႏွင့္ဇြဲလံု႕လဝီရိယထားရွိတတ္ရန္၊ ေကာင္းမြန္ေသာေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူကိုရွာေဖြတတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္ - ဇီးရိုးမွဟီးရိုးသို႔ (လင္းလင္းထြန္း) 
နင္,ေမရီခိုင္(ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,)
Powered by Blogger.