Thursday, April 4, 2019

ဤေန႔ရက္ကိုဂုဏ္ျပဳပါ၏

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၅)ရက္


ကမာၻေလာကႀကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သည့္ ပုရြက္ဆိတ္၊ ၾကြက္၊ ငွက္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ေခြး၊ ဝက္၊ သမင္၊ ဒရယ္၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ စသည့္ တိရိစၧာန္မ်ိဳးႏြယ္စုတုိ႔သည္ တစ္စုႏွင့္တစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ဗိုလ္က်စိုးမိုးအႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊ တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ၾကျခင္းမ်ားရွိစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူနတ္၊ ျဗမၼာ၊ သီၾကားမင္းတို႔သည္လည္း တိုက္ခိုက္ေနၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ လူဆိုသည့္အမ်ိဳးသည္လည္း ကမာၻဦးစကတည္းကပင္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳးတို႔သည္မူဝါဒ၊ ေပၚလစီ၊ ေနထုိင္မႈပုံစံစနစ္၊ အေတြးအေခၚအယူအဆ၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည့္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံငယ္၊ လူမ်ိဳးႀကီးႏွင့္လူမ်ိဳးငယ္၊ လူအမ်ားစုႏွင့္လူအနည္းစုတို႔သည္ယေန႔တိုင္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈနယ္ေျမလုယူသိမ္းပိုက္ျခင္း၊ နည္းပညာျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူၾကျခင္းစသည္တို႔ကို တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အျပန္အလွန္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိဧရိယာမပ်က္စီးမေပ်ာက္ကြယ္ရေအာင္သူတစ္ပါး၏ ညႇင္းပန္းႏိွမ့္စက္မႈမခံရေအာင္ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကာကြယ္ရန္လည္းတာဝန္ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ျခင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးကိုကာကြယ္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ျခင္းတို႔သည္ ေလာကအမွန္တရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးမ်ားရွိေနသေရြ႕မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ျဖစ္ေစ တိုက္ပြဲမ်ိဳးစုံကုိရပ္ဆိုင္း၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လူတုိ႔၏အေတြးအေခၚ၊ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသြးထြက္သံယိုတိုက္ခုိက္မႈမ်ိဳးနည္းပါးလာၿပီး နည္းပညာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ နည္းပရိယာယ္အသစ္မ်ားႏွင့္ေျပာင္းလဲအႏိုင္ယူလာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွာ ထိုနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳလာၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း လက္နက္ျဖင့္တိုက္ခိုက္ၿပီးေသြးထြက္သံယိုနည္းလမ္းျဖင့္ အႏိုင္ျပဳျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲအမ်ားလက္ခံျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႀကိဳးစားရယူလာၾကသည္။

မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္အစဥ္အဆက္တြင္ အင္းအားႀကီးသူက အင္းအားငယ္သူကိုတိုက္ခိုက္ၿပီးအႏိုင္ရယူသကဲ့သို႔ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအခ်င္းခ်င္းသည္ တန္းတူညီမွ်မႈရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လက္နက္ကုိင္၍ တိုက္ခိုက္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့ၿပီးကမၻာ့အလယ္တြင္ ျပည္သူလူထုမွ လူမႈစီးပြားနွိမ့္က်မႈဘဝဒဏ္ကို ယေန႔တိုင္ေအာင္ ခံစားေနၾကရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ကခ်င္လူမိ်ဳး၊ ကယားလူမ်ိဳး၊ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ကိုထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳး၊ မြန္လူမ်ိဳးႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႕ကိုထပ္မံျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူလူထုမ်ားေတာင္းဆိုလာခဲ့သည့္အခါတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နိုင္ငံေရးအရ ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးသာလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာအဆိုးအေကာင္းကိုဖန္းတီးႏိုင္ေၾကာင္းကိုနားလည္လက္ခံလာသည့္အတြက္ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လူဦးေရအေနအထားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအေနအထားမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားသတ္မွတ္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသည့္ အေျခခံမူတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ အစုအဖြဲ႕အလုိက္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးတင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၈-ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳသည့္အခါတြင္ “ဝ”လူမ်ိဳး၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိုး၊ ဓႏုလူမ်ိဳး၊ ပေလာင္လူမ်ိဳး၊ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳး၊ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ “ဝ”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတို႔ကိုထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးခဲ့ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသပါရွိသည္ကိုေတြ႕ျမင္သည့္အခါ သာမန္အားျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူရရွိသည္ဟုထင္ျမင္ရသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္မူသက္ဆိုင္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထိုကဲ့သို႔အခြင့္အေရးမ်ားရရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမိမိတုိ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရသကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္းအေျခခံမူ၊ အစုအဖြဲ႕ေကာ္မရွင္မ်ားအသီးသီးတြင္ အေၾကအလည္အသည္းအသန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံၿပီးမွသာရရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္မွာအမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသပါရွိလာရန္အတြက္လည္းအခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကလြယ္လြယ္ကူကူရရွိလာခဲ့သည္ဟုထင္ျမင္ၾကသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္မူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသပါဝင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကအသည္းအသန္ႀကိဳးစားခဲ့ရပါသည္။ ပထမဦးစြာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ပအုိဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းအစုအဖြဲ႕ စသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕တုိ႔တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာမိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကနဦး ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ ထိုမွတဆင့္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေျခခံမူမ်ားသည္ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ အစုအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။ ထိုညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာမိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္တန္းတြင္က်န္ရစ္ေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္လတ္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား၊ ေနာက္လိုက္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိပါက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသရရွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္းဆုံးရႈံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔ စည္းလုံးညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကိုမည္သူမွ် ျငင္းဆို၍မရႏိုင္ေပ။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရရရွိလာသည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာမိမိတို႔ျပည္နယ္ေန႔ကိုေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္အခမ္းအနားမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားစည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျပဌာန္းထားေသာ္လည္းသက္တမ္း(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ရွိလာသည့္တုိင္ မည္သည့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရရွိခဲ့သည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေန႔ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးေအာင္ခမ္းထီဦးေဆာင္သည့္အထူးေဒသ(၆) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီမွ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ရွိ အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္(ဌာေန) ဗဟုိစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇)ေန႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစုိးရဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ညီလာခံအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္စားပအုိဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ပအုိဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေန႔သတ္မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးေဒသ(၆) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္သည့္ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔ကိုပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေမြးဖြားသည့္ေန႔အျဖစ္ ယခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီးပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ဦးစီးအဖြဲ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ပအိုဝ္းျပည္လူထုမ်ားမွ အခမ္းအနားစတင္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနၾကသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင္လုံကိုက်င္းပလွ်က္ရွိေနပါသည္။ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္တ့့ံခိုင္ၿမဲရန္အတြက္ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းရသင့္ရထိုက္သည့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကိုအေျခခံရမည့္မူမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ရွိေသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိျပည္နယ္အတြက္သာစဥ္းစားျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသရရွိၿပီးေသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းမိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသအတြက္သာစဥ္းစားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္မရွိေသးေသာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ရရွိလာရန္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသမရရွိေသးေသာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသရရွိလာရန္၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏၱရအစုိးရရရွိလာရန္ စသည့္ အေျခခံရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအေျခခံမူမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေပၚေပါက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ပအုိ၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူလူထုမ်ား၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေန႔ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ အထူးေဒသ(၆)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေန႔ကုိဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ပအုိ၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ပအုိ၀္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ မိဘျပည္သူမ်ားအားဤေဆာင္းပါးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ခြန္ခမ္းညာ
Powered by Blogger.