Monday, July 22, 2019

စြမ္းအားျမွင့္မီးဖိုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း စီမံကိန္း စတင္ျခင္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္
၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၂) ရက္၊ နံနက္ (၉း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (KIOCA)ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဗဟိုဌာန (Korea Climate Change Center) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းအားျမွင့္မီးဖိုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း စီမံကိန္းစတင္ျခင္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ကိုရီးယား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဗဟိုဌာနတို႔ (၂၅.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႔က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့မႈအရ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းအားျမွင့္မီးဖိုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း စီမံကိန္း စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Local Stakeholder မ်ားအား စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမ်ွာ္မွန္းရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိတဲ့ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပရန္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းၾကမည့္ အခမ္းအနားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စြမ္းအားျမွင့္မီးဖိုးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း စီမံကိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္(၆)ခုမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူအမ်ားစုမွာ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိပဲ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ဖို႔အတြက္ ဖိုခေနာက္(၃)ခုဆိုင္ထားတဲ့ မီးဖိုကို ထင္းမီးနဲ႕ပဲ အသံုးျပဳၿပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ဤလုိမ်ိဳးအသုံးျပဳသည့္အတြက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ေစၿပီး ေရရွည္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ပိုမုိျဖစ္ပြားလာပါေၾကာင္း၊ ဒီစီမံကိန္းမွာ ထင္းစားသက္သာၿပီး မီးစူးအားေကာင္းတဲ့ စြမ္းအားျမွင့္မီးဖိုေတြကို  လွ်ပ္စစ္မီးမရွိတဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြကို  ျဖန္႔ျဖဴးေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္  အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၁၆၀၀၀)ကို Batch A, Batch  B ခြဲၿပီး တစ္ႏွစ္ျခားစီ မီးဖိုမ်ား (၅)ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျဖန္႔ျဖဴးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရၿပီး ၄င္းမီးဖိုမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ လုပ္သားမ်ား လိုအပ္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ား ပိုမိုရရွိလာမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည့္အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဦးေအးကိုကိုက စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ကိုရီးုယား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဗဟိုဌာနမွ Team Manager Ms. Seohee Jun က ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံစဥ့္အသင္း(MCS) ဦးျမင့္ေအာင္က စြမ္းအားျမွင့္မီးဖို၏ အသံုးဝင္အက်ိဳးျပဳမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး စြမ္းအားျမွင့္မီးဖို အသံုးျပဳမႈအေျခအေနမ်ားကို သရုပ္ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္က မီးဖိုမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက မိမိတို႔သိရွိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္  ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရား ( Clean Development Mechanism- CDM) အတြက္ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ Side Agreement under SMU Project ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စေသာေဒသတို႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ကိုရီးယား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဗဟိုဌာနမွ Team Manager Ms. Seohee Junႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာတာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္ယံေသ
Powered by Blogger.