Tuesday, July 16, 2019

၂၀၂၀ တြင္ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ ျဖစ္လာႏုိင္မွာလား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၇)ရက္


Credit-Photo

အခ်ိန္သည္ ကုန္ျမန္လွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီခရီးလမ္းဒုတိယသက္တမ္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ စတင္ျဖတ္သန္းလာရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီး၏ေလးႏွစ္သက္တမ္းသုိ႔ ေရာက္႐ွိ၍လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သတိမထား၊ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီး၏ ေလးပုံသုံးပုံေသာမုိင္တုိင္သုိ႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္လည္း (၁၅)လဝန္း က်င္ခန္႔သာ က်န္႐ွိ ေတာ့သည္။

ဤေလးႏွစ္သက္တမ္းအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ အရပ္သားအစုိးရျဖစ္သည့္ NLD အစုိးရသည္လည္း တုိင္းျပည္၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ဦးေဆာင္စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားက လက္႐ွိအရပ္သားအစုိးရ၏ အစီအမံမ်ားအေပၚ အားမလုိအားမရမႈမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ႐ွိသည္ကုိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားက စိတ္ပ်က္ၿငဳိျငင္ေနၾကလ်က္႐ွိၾကသည္။ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အာသာေျပေစရန္အတြက္ က်န္႐ွိသည့္တစ္ႏွစ္အခ်ိန္အေတာအတြင္း ျပန္လည္ကုစားရန္ အရပ္သားအစုိးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ယူရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သိသာထင္႐ွားသည့္အေျပာင္းအလဲ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ၂၀၂၀ အတြက္ အထိအခုိက္မ်ားၿပီး ႐ုိက္ခတ္မႈ မ်ားသြားႏုိင္သည္။

USDP လည္း ၂၀၂၀ တြင္ ၂၀၁၅ ကထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ ထုိင္ခုံေနရာရ႐ွိရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္လာလ်က္ ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိအစုိးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ ထုိင္ခုံေနရာ ပုိမုိရ႐ွိလာႏုိင္မည္ဟုလည္း တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကၿပီးတဘက္တြင္လည္း ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ အခုိင္အမာ ေနရာယူထားၿပီးျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွ သင္ယူစရာမ်ားကုိ သင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်က္႐ွိသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ဳိ႕က အသီးသီးေပါင္းစည္းေရး လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားေဒသ႐ွိပါတီအခ်ိဳ႕သည္လည္း ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္႐ွိေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

လူမ်ဳိးအေျခခံတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းသည္ အဆုိပါတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈ၍ နားလည္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏အေရးကုိ မိမိတုိ႔ျပန္လည္အဆုိျပဳမွ၊ မိမိတုိ႔ စုစုစည္းစည္းလုပ္ေဆာင္မွရမည္ကုိ သိ႐ွိသေဘာေပါက္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရမွ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေရးဆုိေပးႏုိင္မည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အႏိုင္အ႐ႈံးေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီခရီးလမ္း ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ ႏွစ္နာခဲ့ရသည္ကုိ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ကဲ့သုိ႔မဟုတ္သည့္ မဲရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းသူမ်ားက အေတာ္ပင္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားစုက NLD ကုိ ယုံၾကည္ၾကဆဲပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကလည္း လက္႐ွိအစုိးရ၏ အစီအမံမ်ားကုိ အားမလုိအားမရျဖစ္မႈေၾကာင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဘက္ေျပာင္းသြားႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း NLD ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ယုံၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက စုိးမုိးသြားႏုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ စုိးမုိးသြားမည့္ အလားအလာ႐ွိသည္။
အေျပာင္းအလဲကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ တားဆီး၍ မရႏုိင္ပါ။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ပါက အဆုိပါအေျပာင္းအလဲႏွင့္ လုိက္ပါစီးေမ်ာႏုိင္ရန္သာ လုိအပ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္လြတ္ ဆုံး႐ႈံးခံရမႈ မျဖစ္ရန္သာ လုိသည္။ ၂၀၂၀ တြင္ သူမသာ၊ ကုိယ္မသာ မဲရလဒ္အေနအထားမ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အခ်ဳိ႕ကသုံးသပ္ၾကၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာ႐ွိသည္။ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရျဖစ္လာပါက မဟာမိတ္အေနအထားတြင္လည္း ျပဳလုပ္လာရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လာရႏုိင္ၿပီး သူမသာ၊ ကုိယ္မသာ မဲရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ မဟာမိတ္ ျပဳရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင့္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ ပါဝင္လာရႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ တြင္ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြဲ႕စည္းသြားႏုိင္မည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မွာလား ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးေလာက႐ွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။

၂၀၂၀ တြင္ မည္သူေတြ ေဘးထြက္ထုိင္ရၿပီး မည္သူေတြက ပန္းဝင္သြားမည္ကုိ ဒီမုိကေရစီခရီး၏ လက္က်န္သက္တမ္းအတြင္းတြင္ မည္သူက ျပည္သူ၏ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈမ်ားကုိ အာသာေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္နည္း ဆုိသည့္အခ်က္ေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စိတ္ဝင္စားမႈအျပည့္ႏွင့္ ေစာင့္ႀကဳိေနသည္။

Kka Sp
Powered by Blogger.