Wednesday, August 14, 2019

ဟိုးပံုးၿမိဳ႕၌ စိုက္ပ်ဳးိေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားအေၾကာင္း ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ လူမႈစီးပြားဘ၀ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရး အသိပညာ/နည္းပညာမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားသိရွိ အသံုးျပဳလာႏိုင္ေရး ေတာင္သူပညာေပး ေဆြးေႏြးပဲြကို ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္၊ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္လင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကုန္းသာေက်းရြာ ဘုန္းေတာင္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“မိမိတို႔ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့သီးႏွံမ်ား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ အထြက္ႏႈန္းတိုးပြားလာကာ ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရရွိၿပီး စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ဖို႔ ေက်းလက္ေနေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားစတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာေတြကို စုစည္းၿပီး အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားနဲ႔ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ’’ ရွမ္းျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒ သ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခြန္ျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူပညာေပးျခင္းကို စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယဦးစီးမွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေနဇာေအာင္ႏွင့္ ေဒၚခိုင္သႏၱာလင္းတို႔က ေျမဆီၾသဇာထက္သန္ေရးႏွင့္ အပင္အတြက္လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ငေျမွာင္ေတာင္ (Faw) ပိုးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးစိုင္းလံုက အာဖရိကအပ်င္းဖ်ား၀က္ေရာဂါ၊ တိရိစာၦန္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ တိုင္းရင္းၾကက္ ေမြးျမဴေရး၊ ၀က္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ တိရိစာၦန္ကာကြယ္ေဆးမ်ား အေၾကာင္းတို႔ကို (Projector)ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ငေျမွာင္ေတာင္ပိုး ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းနည္းကို လက္ေတြ႔သရုပ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး ေတာင္သူစြမ္းရည္ျမွင့္မားေစဖို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာျပန္႔ပြားေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရရွိေစေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေတာင္သူမ်ားအေနန႔ဲ ပို႔ခ်ခ်က္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ွရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသြားေစတဲ့အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑န႔ဲ ေမြးျမဴေရးက႑တို႔မွာ နည္းစနစ္က်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားစားႏွပ္ရိကၡာဖူလံုလာၿပီး လူမႈစီပြားတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခြန္ျမင့္ေသာင္းႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေက်ာ္သိန္းတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးဦးခင္ေမာင္သိန္းက စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးထ်ာရယ္က ပညာေပးေဟာေျပာပဲြက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္လာသည့္ ေတာင္သူမ်ားသို႔ စပါး၊ ႀကံ၊ ပဲစဥ္းငံု၊ ပဲပုတ္၊ ႏွမ္း၊ ပန္းႏွမ္း၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး စသည့္စိုက္ပ်ဳိးနည္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာေဖာ္စပ္နည္းမ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာအသံုးျပဳနည္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြရာတြင္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား၊ ယူရီးယားႏွင့္လက္ခ်ာအသံုးျပဳ၍ ကုန္က်စရိတ္နည္းစြာျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစံု အထြက္တိုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္း၊ တိရိစာၦန္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ တိုင္းရင္းၾကက္ေမြးျမဴေရး၊ ၀က္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ တိရိစာၦန္ကာကြယ္ေဆးမ်ား စသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး/ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထက္ထက္(ဟိုပံုး)
Powered by Blogger.