Wednesday, August 14, 2019

ပအိုဝ္းရပ္ရြာတိုင္း ပညာဘဏ္တိုက္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ၿပီး အစဥ္အသင္ဝင္ရန္လို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္


စာအုပ္စာေပဆိုသည္မွာ အသိဥာဏ္ပညာတုိ႔ စုေဝးကိန္းေအာင္းရာဟု အဆုိရွိပါသည္။ ဤသိုု႔ဆိုလွ်င္ စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္ကား အသိဥာဏ္ပညာမ်ား သိုမွီးထားရာ ဘဏ္တိုက္ႀကီးမ်ားဟု ဆိုရပါမည္။ ထိုအသိဥာဏ္ဘဏ္တိုက္ႀကီးတို႔သည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးသူတို႔က မတည္ထူေထာင္ထားၾကေလ့ရွိပါသည္။ တန္ဖိုးနားလည္သူတို႔က  ဖံြ႕ထြားစည္ကားေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က အားကိုးအားထားျပဳ ရေသာ ႏုိင္ငံဝန္ေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားေကာင္းႀကီးမ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အတူ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ႏိုင္ငံသား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ႀကဥ္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သမုိင္းကို လွန္ေသာ္ ပုဂံေခတ္ကတည္းကပင္ ပိဠကတ္တိုက္ဟူ၍ ရွိခဲ့သည္မွာ မည္မွ်ေလာက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းလွပါသနည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စာေပႏွင့္ ေဝးၾကသူမ်ားမဟုတ္။ စာတစ္လံုးဘုရားတစ္စူ သေဘာထားသျဖင့္ စာေပကို ျမတ္ႏုိးကိုးစားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားျဖစ္ေစ သားသမီးမ်ားကို စာတတ္ေစခ်င္စိတ္ရွိသည့္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ေဝးလံ သီေခါင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာျဖစ္ေစ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရတနာေရႊခ်ိဳင့္ကအစ၊ အေျခခံ ျဖစ္သည့္ (အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ အတြက္) တို႔ကို သင္အံက်က္မွတ္သိၾကျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာေပ မသင္ၾကားႏုိင္သည့္တိုင္ စာေပသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျခင္းကို အေလးအနက္ျပဳၾက၊ တန္ဖိုးထားၾက ေပသည္။

ဤသို႔တန္ဖိုးထားျမတ္ႏုိးရေသာ အသိဥာဏ္ပညာတိုးျမင့္ရန္ အလုိ႔ငွာ အေရးပါလွေသာ စာတတ္ စာဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရေျမဝန္းက်င္သည္ကား စာၾကည့္တိုက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေတာ္အသင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက အလြန္အားေကာင္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ ေဒသအလိုက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖြင့္လွစ္ထားၾကသည့္ ကိုယ္ပိုင္စာၾကည့္တုိက္မ်ားစသည္ျဖင့္ စည္စည္ေဝေဝ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္း၊ ေနာက္တန္းက်ေနျခင္း စသည့္ အေမွာင္တုိက္အတြင္းက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေရး အလင္းေရာင္သည္ စာေပ အသိဥာဏ္ပညာ တိုးျမင့္ျခင္းဟုဆိုလွ်င္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ ေနမင္း၊ လမင္းႀကီးပမာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ကူညီေပးျခင္း၊ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အားေပးေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္သာမက အျခားအျခား တတ္ႏုိင္သမွ် လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရကေရာ၊ လူထုအစိတ္အပိုင္းမ်ားကပါ အားတက္သေရာဝိုင္းဝန္း ပံုေဖာ္ၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ တိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မတိုးတက္ မထြန္းကားႏုိင္ျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ျဖစ္ေစ နားလည္ႏိုင္ေလာက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစုအစ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ပါ တိုးတက္ရန္အတြက္ စာၾကည့္တိုက္အတြင္းရွိ စာအုပ္စာေပမ်ာသာ လမ္းညြန္မႈေပးႏုိင္သည္။ စာၾကည့္တိုက္ရွိၿပီး စာဖတ္ပရိတ္သတ္ ထြန္းကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္ ဘက္စံုဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပိုမိုရရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု (၁၃၅)မ်ိဳးအနက္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ စာေပႏွင့္ေဝးသည့္လူမ်ိဳးမဟုတ္ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ယခင္မိဘဘိုးဘြားစဥ္ဆက္မ်ားသည္ စာအုပ္စာေပ ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာသူ နည္းပါးလွသည္ကို လူတိုင္းသိရွိႏုိင္ေပမည္။ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားဘဝမ်ားျဖစ္ၾက၍ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ အထက္တန္းပညာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းပညာအဆင့္ပင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း အလြန္နည္းပါးလွပါသည္။ မူလတန္းပညာတြင္ သူငယ္တန္းမွ်သာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ၾကသျဖင့္ ထိုရပ္ရြာေဒသတြင္ စာၾကည့္တုိက္ဟူ၍မရွိခဲ့ဖူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္း လူမ်ိဳးမ်ားကို ကမၻာသိေအာင္ အစြမ္းမျပႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေနရာအႏွံ႔တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ အဘယ္ပံုစံရွိသည္ကို မသိၾကသည္မွာ အမ်ားစုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ဘဝႏွင့္ ယေန႔ေခတ္တိုင္းရင္းသားျပည္သူဘဝတို႔သည္ အလြန္ပင္ ကြာျခားလွသည္ကို လူတိုင္းျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈလည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဦးစီးဦးေဆာင္၍ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳေပးေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္အားလံုး တုိ႔၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ယေန႔လုိ ျမန္မာသာမက ကမၻာအႏွံ႔အျပားထိပင္ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ၍ စိတ္ထားျဖဴစင္ၿပီး ရိုးသားႀကိဳးစားေသာ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား တုိးတက္ထြန္းကားလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကား ပညာသင္ၾကား၍ အသိပညာဗဟုသုတ ႀကြယ္ဝေသာေခတ္ပညာတတ္လူငယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ စာအုပ္စာေပကို နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ မိမိ၌ သိ၊ ရွိ၊ တတ္ထားေသာပညာကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ရပ္ရြာတိုင္းနီးနီးတြင္လည္း စာၾကည့္တိုက္မ်ားထားရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာတုိင္းတြင္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားထားရွိႏုိင္ၿပီး မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာသူ/ရပ္ရြာသားမ်ားသည္ စာဖတ္ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ သက္ဝင္မႈမရွိျဖစ္ေနလွ်င္ ထုိရပ္ရြာသည္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ် ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စာၾကည့္တုိက္ ထားရွိျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ရွိ စာအုပ္စာေပေလ့လာၾကသူ မ်ားျပားမွသာ မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ကမၻာေနရာအႏွံ႔အျပားထိပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရပ္ရြာေဒသတိုင္းလိုလိုပင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား တည္ေဆာက္ၾကေသာ္လည္း စာၾကည့္တိုက္ သက္ဝင္မႈမရွိလွ်င္ မည္သူမွ် အက်ိဳးခံစားရမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားသည္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဘာသာစာေပသာမက စာၾကည့္တိုက္ရွိစာအုပ္စာေပမ်ားကိုပါ ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ရန္လိုသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူ လူႀကီးမိဘမ်ားက စာၾကည့္တိုက္သို႔ အစဥ္သြားေရာက္ စာအုပ္ဖတ္ တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုမွသာ မိမိတို႔၏အနာဂါတ္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ စာဖတ္ အားေကာင္းလာႏုိင္သျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သကဲ့သုိ႔မိမိတုိ႔၏ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳး သာမက ကမၻာအက်ိဳးကိုပါ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ ရည္မွန္းကာေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိ သည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ၏ေထာက္ပံ့မႈ၊ ရပ္ရြာလူထုတို႔၏ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး အစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူႀကီးမိဘတိုင္း မိမိတို႔၏ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို အစဥ္ေလ့က်င့္ ေပးရန္လိုအပ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ပုဂိၢဳလ္တိုင္းသည္္ စာအုပ္စာေပကို အစဥ္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိၾကေပသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ရြာမ်ားကို အလိုရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာသူျဖစ္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အေရးကိစၥတြင္မဆို နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိ စာအုပ္စာေပမ်ားသာ နည္းလမ္းေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ရွိၿပီးေသာေနရာေဒသတြင္ မိမိတို႔စာၾကည့္တိုက္ကို အစဥ္ အသက္ဝင္ေအာင္ႀကိဳးစားရန္လိုသလို၊ မရွိေသးသည့္ ရပ္ရြာေဒသတြင္လည္း ထားရွိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေဒသရွိမိဘျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ့္အားကို္ယ္ကိုးၿပီး တတ္အားသမွ် ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္း၍ မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသအတြင္း ပညာဘဏ္တိုက္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေပမည္။

နင္;ရက္ခမ္း
Powered by Blogger.